Onderwijs

Goed onderwijs is een voorwaarde voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding helpt je je talenten te ontwikkelen om mee te doen in de samenleving en je steentje bij te dragen. Het geeft je vrijheid. Goed onderwijs gaat kansenongelijkheid tegen.

De Rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Maar een aantal belangrijke taken ligt bij de gemeente, waaronder: vroeg- en voorschoolse educatie bevorderen, zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de jeugdhulp, en zorgen voor goede schoolhuisvesting. Daarnaast kan de gemeente het onderwijs bevorderen door een gesprekspartner te zijn voor onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden, hen met elkaar in gesprek te brengen, en nieuwe initiatieven te stimuleren.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

We willen voorkomen dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand aan de basisschool beginnen. Daarom is vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) belangrijk. We zetten ons in voor de vorming van Integrale Kindcentra (IKC): kinderopvang en basisonderwijs onder één dak, waar mogelijk samen met andere maatschappelijke organisaties.

Onze inzet:

 • We laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot IKC om zoveel mogelijk kinderen toegang tot de IKC-activiteiten te geven.

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Leerlingen die het moeilijk hebben of vastlopen op school, verdienen hulp. We willen voorkomen dat ze achterop raken, uitvallen of thuis komen te zitten.

Onze inzet:

 • We betrekken jeugdhulpinstellingen in de ontwikkeling van maatregelen om samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs schooluitval en onderwijsachterstanden tegen te gaan. Daarbij hebben we aandacht voor laaggeletterdheid, dyscalculie en achterblijvende digitale vaardigheden.
 • We zoeken voor ieder kind passend onderwijs en zorgen dat geen scholier meer thuiszit.
 • Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties die zich inzetten om kinderen met een achterstand te stimuleren om hun vaardigheden te ontdekken en beroepsbeelden te verkrijgen.

Schoolhuisvesting

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede ventilatie van gebouwen is. Daarom willen we meer aandacht voor een gezond binnenklimaat op school. Bovendien willen we schoolgebouwen zo snel mogelijk verduurzamen: het gasgebruik moet omlaag en de gebruikte elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt. Op schoolpleinen willen we meer groen.

Onze inzet:

 • Wij onderzoeken de kwaliteit van het binnenklimaat van elk schoolgebouw in Zoetermeer en treffen waar noodzakelijk maatregelen om te zorgen voor voldoende ventilatie en een goede luchtkwaliteit.
 • Waar we investeren in schoolgebouwen (in nieuwbouw, verbouw of uitbreiding), gebeurt dat met het oog op verduurzaming. We isoleren en schakelen waar mogelijk over op duurzame energie (veelal met zonnepanelen) en op energiezuinige verlichting (veelal LED-verlichting).
 • Wij gaan in gesprek met basisscholen over vergroening van schoolpleinen, mede ter ondersteuning van natuureducatie.
 • Wij zetten de vestigingen van de openbare bibliotheek in als een voorziening die complementair is aan de schoolgebouwen: in bibliotheekzalen – en in het Stadsforum ook elders – creëren we meer studieplekken om geconcentreerd te kunnen studeren.
 • Jongeren blijven in beweging met drie uur gymles in de week in het basis- en middelbaar onderwijs. De capaciteit voor gymzalen wordt door ons onderzocht en waar nodig uitgebreid om dit mogelijk te maken.

Onderwijsinhoud

De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar kan wel de aandacht van scholen vragen voor specifieke thema’s en op die thema’s scholen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat een school een veilige en vertrouwde plek is voor alle kinderen, wat hun afkomst, geloofsovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid ook is. Wij vinden het ook belangrijk dat een school niet alleen het curriculum onderwijst, maar daarnaast aandacht heeft voor culturele vorming, sport, sociale vaardigheden en burgerschap.

Onze inzet:

 • Wij gaan met scholen in gesprek over de invulling van de wettelijke plicht om LHBTI+acceptatie te bevorderen en over aandacht in het lesprogramma over seksualiteit en diversiteit in het algemeen, waaronder aandacht voor het leven met een beperking. Waar nodig leveren wij ondersteuning en begeleiding.
 • Wij initiëren, organiseren en faciliteren een intensievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen enerzijds en maatschappelijke en culturele organisaties anderzijds. Daarmee bewerkstelligen we dat kinderen via hun school meer dan nu in aanraking komen met cultuur, sport, natuurbeleving, maatschappelijke activiteiten en verenigingsleven.
 • In het onderwijs bevorderen dat er meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid educatie, zoals dat bijvoorbeeld nu al in Leiden en Leiderdorp plaatsvindt.
 • Met mbo- en hbo-opleidingen willen we onderzoeken hoe uitbreiding van opleidingsmogelijkheden in Zoetermeer kan plaatsvinden, specifiek gericht op de arbeidsvraag van de toekomstige energietransitie.

Samenwerking en coördinatie

Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van basisonderwijs op voortgezet onderwijs, vervolgens op beroepsonderwijs, en tenslotte op de arbeidsmarkt. Wij vinden dat de gemeente een rol heeft te spelen in het verbeteren van deze aansluitingen. Het gaat erom de overstap tussen verschillende scholen soepeler te laten verlopen, om schooluitval te voorkomen en te bevorderen dat leerlingen het pad door het onderwijs volgen dat het best bij hen past.

Onze inzet:

 • Wij inventariseren met vmbo- en mbo-opleidingen hoe de doorstroom van vmbo naar mbo te bevorderen, om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. Wij onderzoeken mogelijkheden om vmbo- en mbo-opleidingstrajecten binnen dezelfde instelling onder te brengen en om overgangen te vergemakkelijken met schakelprogramma’s.
 • Wij onderzoeken daarnaast met mbo- en hbo-opleidingen hoe de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. In dat verband gaan we het gesprek aan over mogelijkheden om associate degree opleidingen in de stad te vestigen, verkorte hbo-opleidingen, vooral gericht op de doorstroming vanuit het mbo.
 • Wij intensiveren het gesprek tussen beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau en het Zoetermeerse bedrijfsleven, om het beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (lokale) arbeidsmarkt. Om de samenwerking tussen het beroepsonderwijs met het lokale bedrijfsleven en met lokale publieke en maatschappelijke organisaties te versterken, ondersteunen wij de lokale vestiging van practoraten (expertiseplatforms voor praktijkgericht onderzoek) in het mbo en lectoraten in het hbo.
 • Wij stimuleren mbo, hbo en wo studenten om stage te gaan lopen bij de gemeente. Hiervoor moet er genoeg begeleiding beschikbaar komen.