Inrichting van de stad

Zoetermeer gaat groeien tot een stad van ongeveer 150.000 inwoners en bouwt hiervoor circa 10.000 woningen. Wij hechten hierbij aan kwaliteit; we willen dat Zoetermeer een stad blijft waarin het fijn wonen is. Dat betekent buurten zo bouwen dat ze sociale functies ondersteunen, dat ze gezellig en veilig zijn, en dat er ruimte blijft voor groen en water. Dat betekent verder zorgen voor een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. En we willen dat Zoetermeer een stad met een goed en volwaardig voorzieningenniveau blijft. Om dit te realiseren, willen we inwoners beter betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van hun omgeving.

Woningbouw en woningmarkt

De groei van het aantal woningen in Zoetermeer zien wij als een kans. We willen meer maatwerk op de woningmarkt en we willen toekomstgericht bouwen. Daarom houden we in onze keuzes niet alleen rekening met de huidige inwoners, maar ook met die van de toekomst. We willen duurzaam bouwen, met voldoende ruimte voor natuur en milieu. Zoetermeer is onderdeel van de woningmarktregio Haaglanden. Met de andere gemeenten binnen de regio willen we afspraken maken over woningbouwprogramma’s, om te komen tot een evenwichtige verdeling van het woningaanbod over de regio en een breed aanbod van huur- en koopwoningen in onze stad voor diverse doelgroepen.

Onze inzet:

 • Wij bevorderen de doorstroom. Daartoe maken we afspraken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om meer te bouwen voor het middensegment en voor de empty nesters. Ook verkennen we mogelijkheden om afspraken te maken over tegemoetkomingen in verhuiskosten.
 • Om meer jongeren die zelfstandig willen gaan wonen in de stad houden, pakken we het tekort aan jongerenwoningen aan en bouwen we juist voor deze groep.
 • Voor koop-starters op de woningmarkt wordt bekeken of er perspectief geboden kan worden door te kijken naar experimenten bij andere gemeenten zoals Zaanstad.
 • We helpen de groeiende groep senioren die langer zelfstandig wil wonen door levensloopbestendig bouwen en de bouw van seniorenwoningen te bevorderen.
 • We streven naar een verhouding tussen sociale huur, middenhuur, duurdere huur en koop op het gemiddelde van de woningmarkt regio. Dat betekent dat de komende jaren dient te worden gebouwd in de verhouding 27% sociale huur (beneden € 737, de huurprijsgrens in juli 2020), 25% middenhuur (tussen € 737 en € 998, grenswaarde in 2020) en 48% duurdere huur plus koop.
 • We stimuleren initiatieven van bewoners om te komen tot alternatieve woonvormen. We ondersteunen zelfbouw en het vormen van corporaties en we creëren desgewenst plekken voor tiny houses. We bieden mogelijkheden voor woonvormen waarin jongere en oudere generaties samen optrekken en voor elkaar zorgen.
 • We verkennen of het opleggen van een verplichting om er zelf te gaan wonen (een woonplicht) aan kopers van een woning in Zoetermeer een gunstig effect zou hebben op de beschikbaarheid van huur- en koopwoningen in de stad en op de prijsontwikkeling.
 • We stellen een doelgroepenverordening op, die het mogelijk maakt het woningaanbod te regelen in het bestemmingsplan. Daardoor kunnen we het bouwen van sociale en middendure huurwoningen ook bij particuliere ontwikkelingen regelen.
 • Voor het Entreegebied wordt onderzocht of woningbouwcoöperaties alsnog een rol kunnen vervullen bij de realisatie van deze nieuwe wijk.

Leefomgeving en openbaar groen

Wij willen dat elke wijk van Zoetermeer een divers woningaanbod kent, voor verschillende woonwensen en verschillende woonbudgetten. Niet alleen hechten we aan kwaliteit bij de 10.000 nieuwe woningen die Zoetermeer bouwt, ook vinden we dat de oudere bestaande wijken een kwaliteitsimpuls verdienen.

De Zoetermeerse wijken kunnen veel groener. Dat nodigt mensen uit om meer naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten. We willen bewoners en bedrijven meer betrekken bij het groenbeheer, om daarmee meer betrokkenheid bij de buurt te bevorderen en tevens bij te dragen aan kwaliteit en diversiteit van het groen.

Onze inzet:

 • Het centrum van de stad ontwikkelen we verder op basis van de door de raad vastgestelde visie binnenstad. We verbeteren niet alleen de openbare ruimte in het winkelgebied, maar zorgen ook voor meer woningen in het centrum, deels bijbouwen en deels door het ombouwen van overtollige winkels en kantoorruimten.
 • We ontwikkelen het middengedeelte van de Dorpsstraat verder als winkelgebied met een andere ambiance dan die in het Stadshart. In de andere delen van de Dorpsstraat behouden we zo veel mogelijk kleinschalige zakelijke dienstverlening, winkels met een cultureel karakter en woningen. We maken een plan om de verbinding met het Stadshart via het centraal park te verbeteren.
 • Wij ontwikkelen een integrale gebiedsvisie voor de wijk Meerzicht om deze wijk een opknapbeurt en een kwaliteitsimpuls te geven. De geslaagde transformatie van de wijk Palenstein dient ter inspiratie, waarbij het gemengde bezit van koop en huur van de appartementen in de hoogbouw van Meerzicht echter tot een andere fysieke aanpak noodzaakt.
 • In kwetsbare wijken als Buytenwegh, Meerzicht en Seghwaert dient het onderhoud van de openbare ruimte tiptop in orde te zijn, aan te duiden met de woorden schoon, heel en veilig. De winkelcentra zijn de gemeenschappelijke huiskamer waarbij de gemeente het goede voorbeeld in de openbare ruimte dient te geven.
 • Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. We maken het daarom makkelijker voor bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of het samen met de gemeente te beheren. In de aanbesteding van het beheer van de openbare ruimte regelen we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de positie van bewoners.
 • Omdat we vinden dat kinderen dicht bij huis moeten kunnen spelen, leggen we voldoende kleine en grote speelplekken in woonbuurten aan. We geven die waar mogelijk een natuurlijk karakter. Ook zorgen wij ervoor dat deze speelplekken ook goed toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.
 • We verbinden de losse stukjes groen in de stad met elkaar om zo het groene karakter van de stad te behouden en versterken. Wij realiseren waar mogelijk extra groen, bijvoorbeeld in de vorm van smalle hagen bij erfafscheidingen, om wijken een groenere uitstraling te geven. Bij nieuwbouw zorgen we voor een stedenbouwkundig plan met veel groen.

Ruimtelijke ontwikkeling

De stad is er voor de inwoners. We willen dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën over omgevingskwaliteit in te brengen en deze te realiseren. Op het ogenblik formuleren projectontwikkelaars ontwikkelplannen. Vervolgens toetsen ambtenaren van de gemeente of deze plannen voldoen aan het geldende bestemmingsplan. Wij willen naar een andere werkwijze. Daarin zorgen ambtenaren er samen met projectontwikkelaars voor dat omwonenden en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken worden in de planontwikkeling. Op die manier ontstaat er een breed gedragen voorstel. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de gemeente kwaliteitseisen stellen aan het inspraakproces en toetsen of projectontwikkelaars daaraan voldoen.

Onze inzet:

 • We ontwikkelen als gemeente vroegtijdig buurtgerichte ruimtelijke visies waaraan plannen voor ruimtelijke ordening dienen te voldoen. Deze buurtgerichte visies worden opgesteld met participatie van de buurtbewoners.
 • Wij ontwikkelen binnen de kaders die de Omgevingswet daartoe aanreikt kwaliteitseisen waaraan het inspraakproces bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelplannen moet voldoen. We zorgen ervoor dat ambtenaren van de gemeente in gesprek gaan met projectontwikkelaars, inwoners en andere belanghebbenden om deze meer interactieve ontwikkeling van projectplannen gestalte te geven. We toetsen of projectontwikkelaars aan de gestelde eisen voldoen.
 • Bij de ontwikkeling van stedelijke projecten wordt de creatieve sector een meer vanzelfsprekende partner. Zij krijgt de ruimte en waar mogelijk de middelen om projecten te verdiepen en versterken.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De komende jaren willen wij werk maken van verdere verbetering van het openbaar vervoer. Om Zoetermeer goed bereikbaar te houden, werken we graag samen met de andere gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Binnen de stad willen we waar nodig maatregelen nemen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Fietsen is goed voor de gezondheid en het is een klimaatvriendelijk alternatief voor de auto. De gemeente stimuleert het fietsen door kinderen en volwassen door te investeren in goede voorzieningen voor fietsers.

Onze inzet:

 • Wij zetten verdere stappen om lightrailverbindingen te realiseren met zowel Rotterdam als Leiden. Deze verbindingen, in het bijzonder die met Leiden, passen we zorgvuldig in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied in.
 • We gaan opnieuw in gesprek met de NS, andere vervoerders en ProRail om het station Zoetermeer te ontwikkelen tot een volwaardig OV-knooppunt waar ook de Intercity stopt.
 • We verbeteren de toegankelijk van stations en haltes van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.
 • We zorgen voor voldoende bewaakte of beveiligde fietsenstallingen in de stad en bij openbaarvervoersknooppunten. We ontwikkelen het fietspadennetwerk in en om de stad verder en zorgen voor een goed onderhoud.
 • We onderzoeken mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op alle wegen waar fietsers en auto’s van dezelfde weg gebruikmaken of waar fietsers autowegen oversteken zonder verkeerslichten. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar het terugbrengen van de maximumsnelheid of het beter scheiden van verkeersstromen.
 • Wij maken verkeersrotondes in versneld tempo veiliger voor fietsers, bijvoorbeeld door vierkant gelegen fietspaden op rotondes en versmalde autorijstroken.
 • Op de doorgaande wegen in Zoetermeer stellen we de verkeerslichten zo in dat er sprake is van een groen golf als weggebruikers zich houden aan de maximumsnelheid.
 • Wij zorgen ook voor veilige oversteekplaatsen voor mensen met een visuele beperking door middel van stoplichten met rateltikkers en noppentegels zonodig aangevuld met geleidelijnen.