Financiën

De gemeente krijgt twee derde deel van haar inkomsten van de Rijksoverheid, enerzijds via het gemeentefonds (vrij te besteden middelen), en anderzijds via specifieke uitkeringen (geoormerkte middelen). Uit lokale belastingen en heffingen zoals OZB, hondenbelasting, parkeergelden en toeristenbelasting komt een zesde deel en de rest komt uit grondopbrengsten overige bronnen. Tegenover 400 miljoen euro aan uitgaven in 2021 staan 391 miljoen aan inkomsten.

We springen zorgvuldig met belastinggeld om en zorgen ervoor dat de begroting tegen een stootje kan. We zijn niet bang om te stoppen met beleid als dat niet effectief is, slim te bezuinigen en dingen anders te doen als veranderende omstandigheden daarom vragen. Zo creëren we een beetje ruimte om te investeren in verder vrij krappe begroting.

Sterke en toekomstbestendige gemeentelijke financiën

Zoals in veel gemeenten in Nederland, zijn de huidige uitgaven in Zoetermeer hoger dan de inkomsten. Dat vangen we op via de reserves, maar die situatie is op termijn niet houdbaar. Wij vinden een sobere begroting en zorgvuldige beheersing van budgetten van de gemeente belangrijk. Bij het innen van de lokale belastingen en heffingen houden we rekening met de draagkracht van de inwoners.

Onze inzet:

  • Om de begrotingstekorten die veroorzaakt worden door de stapeling van kortingen (opschalingskorting), de overheveling van taken zonder voldoende middelen (jeugdzorg) en sturingsmogelijkheden (jeugdzorg en Wmo) aan te pakken, zullen we stevig blijven onderhandelen met het Rijk. Er moet een toereikende vergoeding van de Rijksoverheid komen voor de gemeente in deze zaken. Daartoe trekken we samen met andere gemeenten op en steunen we de VNG om zich namens gemeenten harder op te stellen in de onderhandelingen. Wij steunen daarom het actiecomité Raden in Verzet. 
  • Structurele uitgaven, ook als ze hoger zijn dan verwacht, moeten binnen de begroting van structurele dekking worden voorzien. Alleen als meevallers of besparingen structureel zijn, financieren we hiermee nieuw structureel beleid of nieuwe voorzieningen. We dekken tekorten niet structureel uit de financiële reserves. We zullen de reserves, bedoeld om onverwachte tegenvallers op te vangen, waar mogelijk ontschotten.
  • Nieuwe subsidies richten we vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten. Ze zijn wat ons betreft tijdelijk. Alleen bij bewezen resultaten mag de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn. Daarbij zorgen we ervoor dat de gemeente en de subsidieontvanger volledig transparant zijn over verstrekte subsidies en behaalde resultaten. 
  • De lokale belastingen en heffingen (zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) mogen wat ons betreft stijgen met het inflatiepercentage, als dat noodzakelijk is om lokale voorzieningen in stand te houden. Om stijgingen zo veel mogelijk te beperken, lichten we de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke subsidies door om te kijken naar mogelijke besparingen.
  • Wij continueren het huidige ruime kwijtscheldingsbeleid voor mensen die de gemeentelijke belastingen door hun financiële situatie niet kunnen betalen. We willen bovendien dat niet alleen inwoners kwijtschelding kunnen aanvragen, maar ook ondernemers die minder verdienen dan het minimumloon en niet veel vermogen hebben.

Transparante en gedragen gemeentelijke financiën

De gemeente koopt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s diensten of producten in bij publieke organisaties, maatschappelijke partners en bedrijven en verstrekt miljoenen aan subsidies. We vinden het belangrijk dat de gemeente hier zo transparant mogelijk over is en daar op een begrijpelijke en toegankelijke wijze verantwoording over aflegt. We willen ook meer invloed van inwoners bij de totstandkoming van de begroting.

Onze inzet:

  • We verbeteren de leesbaarheid van de gemeentelijke begroting en jaarrekening om de financiën van de gemeente transparanter te maken.
  • We introduceren voor delen van de begroting een systeem van participatief begroten of van burgerbegrotingen, waarbij inwoners en bedrijven (mede)zeggenschap krijgen over de bestedingen.