Dienstverlening en digitalisering

Gemeenten hebben een aantal belangrijke dienstverlenende taken, zoals het uitgeven van paspoorten en het sluiten van huwelijken. De gemeentelijke dienstverlening wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het uitgangspunt moet daarbij zijn: digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil. En het moet veilig zijn.

Digitale toegankelijkheid

Voor veel ouderen, laaggeletterden en mensen met beperkingen is digitaal contact met de gemeente ingewikkeld. Wij vinden het belangrijk te voldoen aan de geldende standaarden op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Onze inzet:

  • We zorgen ervoor dat de website van de gemeente voldoet en blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden in het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Verstandig omgaan met data en algoritmes

Vanouds verzamelt de gemeente veel gegevens over inwoners en bedrijven. Dat stelt gemeentelijke organisaties in de gelegenheid data te delen, te koppelen en voor allerlei doelen te analyseren. Wij zien de voordelen daarvan in. Door informatie-uitwisseling is het niet altijd meer nodig om inwoners en bedrijven meermaals om dezelfde informatie te vragen. Door het combineren van gegevens, kan beter worden ingespeeld op de specifieke situatie van mensen. Maar wij zien ook de risico’s, met name dat van inbreuken op de privacy, en dat van onevenwichtigheden (biases) in algoritmes waarmee data worden verwerkt, waardoor mensen onterecht benadeeld kunnen worden.

Onze inzet:

  • Wij besteden extra aandacht aan afscherming van privacygevoelige gegevens en nemen maatregelen om mogelijk discriminerende effecten van algoritmes op het spoor te komen. Daartoe focussen wij niet alleen op techniek, maar ook op de (digitale) weerbaarheid van ambtenaren en burgers met voorlichting en cursussen.
  • Wij stellen een openbaar toegankelijk algoritmeregister op om als gemeente transparant te zijn over het gebruik van algoritmes en de mogelijke risico’s.
  • Wij stellen een onafhankelijke ethische commissie in om te adviseren over de inzet van (nieuwe) digitale technologie en het gebruik van beslissingsondersteunende algoritmes. Wij leggen de inzet van dergelijke algoritmes aan banden, onder andere door bij ingrijpende beslissingen een toets door mensen verplicht te stellen.
  • Wij onderzoeken mogelijkheden om de samenwerking met de Dutch Innovation Factory te intensiveren op het gebied van digitale veiligheid, datamanagement en transparantie.