Leven en zorgen in Wassenaar

Wassenaar is een dorp dat sterk vergrijst. Dit brengt veel behoefte aan ouderenzorg met zich mee. Verjonging is echter nodig om het dorp levendig te houden en om arbeid te leveren die nodig is in onder andere diezelfde zorg. Voor jong en oud geldt dat een goede gezondheid de basis is voor een prettig leven. Een goede gezondheid begint met een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. In Wassenaar zorgen we ook goed voor onze dieren.

Ook in Wassenaar worden steeds meer mensen zorgbehoevend. Aan zorgprofessionals is nog altijd een tekort, en het aantal vrijwilligers en beschikbare mantelzorgers per zorgbehoevende neemt af. Tegelijk lopen de kosten voor de jeugdzorg op en wordt er een groter beroep gedaan op maatschappelijke ondersteuning. De uitdaging ligt in het afstemmen van aanbod op de vraag en sluitende financiering.

Lees meer

Wassenaar behoort tot de top 5 van vergrijzende gemeenten in Nederland. Het beleid is al jaren om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zorg thuis aan te bieden. Alleen bij zware dementie, aan het einde van het leven, is de stap naar een verpleeghuis mogelijk.

Lees meer

De Jeugdzorg is sinds 1 januari 2015 overgedragen aan gemeenten. In Wassenaar kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. Op een prettige en overzichtelijke manier, zonder ingewikkelde formuleren en met zoveel mogelijk persoonlijk contact en vertrouwde gezichten. Daarvoor is het noodzakelijk dat er beter afstemming plaatsvindt tussen jeugdzorgorganisaties en er per gezin één plan en één regisseur komt.

Lees meer

Een groter deel van Wassenaarse bevolking dan vaak gedacht wordt, moet van een krap budget leven. Wassenaar zorgt ervoor dat deze mensen niet buiten de boot vallen en hun welzijn gegarandeerd wordt.

Lees meer

Er is geen actuele sportnota of visie in Wassenaar. Het nieuwe college gaat hier voortvarend mee aan de slag. Vitaliteit en gezondheid moet hierbij centraal staan naast het belang van sport voor de sociale cohesie in het dorp, voor jong en oud. De gemeente moet goed nadenken op welke plekken we sportfaciliteiten zo goed en efficiënt mogelijk kunnen combineren.

Lees meer

Sporten verbindt jong en oud: D66 wil een aantrekkelijk sportaanbod voor jong en oud realiseren. Sportverenigingen stellen een actief ouderenbeleid op en voeren dit in. Naschoolse opvang op sportverenigingen wordt actief gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente. Doordat jong en oud zich mengen, wordt de betrokkenheid bij elkaar vergroot. D66 vindt dat sportverenigingen dit zoveel mogelijk zelf moeten doen, waarbij de gemeente faciliteert. 

Lees meer

Voor jong en oud is het van belang om gezond te leven. Dit zorgt voor lagere zorgkosten en een gezonde levensstijl kan ook voor verbinding met anderen zorgen. Wassenaar positioneert zich als een groene en gezonde oase. Daarom geeft de gemeente veel aandacht aan gezond leven en gezond blijven.

Lees meer

Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De inwoners houden verschillende gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich landbouwhuisdieren, zoals varkens, koeien en paarden. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren zoals vogels en muizen. Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Zo bestaan er zorgplichten met betrekking tot dieren en mogen we niet zomaar alles doen met dieren. De gemeenten is medeverantwoordelijk voor dieren en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren.

Lees meer