Samen voor Wassenaar

Afgelopen zaterdag hebben wij het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd samen met VVD, CDA, DLW en PvdA. Onze fractie kijkt met genoegen terug op de afgelopen weken waarin wij aan tafel hebben gezeten met de vier andere coalitiepartijen om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Er is hard gewerkt en op basis van de gesprekken hebben wij veel vertrouwen in de samenwerking binnen het college en de nieuwe coalitie. Voor D66 Wassenaar is het tegelijk belangrijk om zo breed mogelijk binnen de raad samen te werken. Het nieuwe coalitieakkoord heeft om die reden ook de titel ‘Samen voor Wassenaar’.

D66 zet zich in voor de inwoners van Wassenaar vanuit onze eigen idealen. Als sociaal-liberale en progressieve partij geloven wij in de kracht van vooruitgang en de kracht van het individu. Maar altijd vanuit de verbinding met anderen en met onze eigen leefomgeving. We vertrouwen op het initiatief en ondernemerschap van onze inwoners en ondernemers. Veel van deze voor ons belangrijke uitgangspunten komen terug in het akkoord.
 
Namens onze fractie wil ik graag de volgende punten uitlichten.

  • Een betere balans tussen natuur en recreatie is voor ons een belangrijk speerpunt. We ontlasten kwetsbare natuurgebieden zoals Meijendel en spreiden de recreatie beter over Wassenaar.
  • We maken werk van betaalbare woningen en tempo op de vier geplande bouwlocaties, met hoge prioriteit voor sociale huur (30%) en middenhuur- en koop. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid in de regio en op het gebied van volkshuisvesting voor inwoners met een kleinere beurs, starters en ouderen.
  • Dat we met dit akkoord nu echt samen met de ondernemers starten met het vernieuwen van ons centrum tot een levendige dorpskern is een mooi resultaat en van groot belang voor de lokale economie en sociale verbinding.
  • Op het gebied van verkeersveiligheid geven we nadrukkelijk voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers en zetten we met name in op veiligheid rond scholen en sportverenigingen door het creëren van school- en fietsstraten. We gaan door met de invoering van 30 km/u. We doen dit gefaseerd en op een realistische manier.
  • We werken samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief aan grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het thema vergrijzing gaan we samen met ouderen en andere belanghebbenden oppakken. Zo geven we invulling aan onze wens om een volgende stap te zetten op het gebied van inwonerparticipatie.
vlnr: Rogier Krabbendam, Ritske Bloemendaal en Henri Smirren (PvdA)

vlnr: Rogier Krabbendam, Ritske Bloemendaal en Henri Smirren (PvdA) - Beeld: D66 Wassenaar

Voor D66 staat goed en collegiaal bestuur centraal. De komende tijd zal het nieuwe college werken aan het herstel van vertrouwen en het leveren van een positieve bijdrage aan de bestuurscultuur in Wassenaar. Wij zullen daar vanuit onze fractie binnen de gemeenteraad ook zelf een bijdrage aan leveren. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle politieke ambtsdragers en bestuurders in Wassenaar.

Onze kandidaat-wethouder Ritske Bloemendaal heeft zijn bijdrage aan de Wassenaarse politiek en samenleving al geruime tijd geleverd en bewezen goed samen te kunnen werken. De portefeuille sociaal domein, wonen en onderwijs is op zijn lijf geschreven en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij als ervaren en deskundige wethouder zal slagen in het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

Met veel plezier hebben de fracties van D66 en de PvdA Ritske Bloemendaal voorgedragen als onze gezamenlijke wethouder.