D66: ‘Wassenaar haalt nationale media met inwonersparticipatie’

Op 24 mei verscheen een nieuwsbericht in NRC Handelsblad over hoe de inwoners in Wassenaar meedenken over het collegeakkoord. Een mooi initiatief van de partijen en formateur die onderhandelen over een coalitieakkoord en college. Dat het belang van inwonersparticipatie nog niet voor iedereen dezelfde lading heeft bleek echter ook uit hetzelfde artikel. Typerend voor deze
sceptische houding ten aanzien van het betrekken van de inwoners van Wassenaar was de uitspraak van Jeroen Gangkema, fractievoorzitter van LokaalWassenaar!; ‘De Wassenaarders hadden bij de verkiezingen hun stem toch al laten horen?’.

D66 wil het anders. De rode draad tijdens de gesprekken die wij gevoerd hebben met inwoners is hun duidelijke wens om beter betrokken te worden bij de politieke besluitvorming in Wassenaar. Dit betekent dat er nog veel te winnen is de komende vier jaar. Met de nieuwe Verordening Inwonersparticipatie en het Participatiekompas in de hand zullen we het nieuwe college en de gemeenteraad aansporen om echt werk te maken van inwonersparticipatie. Dit vereist een andere houding van het bestuur én de politiek.

inspraak

Beeld: Pixabay

In het artikel werd ook Jan de Roij geciteerd namens de Vereniging de Vrienden van Wassenaar; “Het zou fijn zijn als mensen die inspreken in de gemeenteraad horen wat ermee gebeurt. Nee is ook een antwoord.” D66 vindt dat inwoners beter en in een eerder stadium betrokken moeten worden om bij te kunnen dragen aan het debat, zodat we de inbreng van inwoners kunnen betrekken bij de besluitvorming in de raad. En het zou goed zijn als insprekers voortaan horen wat er met hun inbreng gebeurt.

Inspreken kan in Wassenaar in de gemeenteraad. Maar over het algemeen is het voor inwoners zinvoller om tijdens commissievergaderingen in te spreken. Ook daar hebben inwoners (en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen) spreekrecht. Inwoners hebben de mogelijkheid het woord te voeren tijdens commissievergaderingen over onderwerpen die tot het taakgebied van de betreffende raadscommissie behoren. D66 wil de komende raadsperiode dat de raad ook gebruik gaat maken van de mogelijkheid om een inspreker uit te nodigen om deel te nemen aan de beraadslaging in de raadscommissie. Dan is er pas echt sprake van een waardevolle dialoog tussen inwoners en raadsleden in een stadium dat besluitvorming nog kan worden beïnvloed. Want het gaat juist om de uitwisseling van ideeën en argumenten bij inwonersparticipatie. En alleen dan weten inwoners zich echt gehoord.

Rogier Krabbendam
Fractievoorzitter D66 Wassenaar