D66: Terugblik op een bijzondere raadsvergadering

Onze fractie kijkt terug op een bijzondere eerste raadsvergadering na het zomerreces. Veel fracties hadden moties voorbereid om direct een aantal punten te markeren en in te spelen op belangrijke actuele kwesties. Onze fractie had twee oproepen aan het college voorbereid. Een motie voor hulp aan mensen die het in deze tijd financieel moeilijk hebben en een motie voor extra actie om de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te beschermen.

De eerste motie is uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad. D66 is heel blij dat het belang van ondersteuning van onze inwoners is onderkend in deze tijd van grote kostenstijgingen. En dat er voldoende geld beschikbaar is om dit jaar te kunnen doen wat noodzakelijk is. Het college heeft toegezegd om bij de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen om ook in 2023 voldoende geld beschikbaar te stellen voor armoedebestrijding in samenwerking met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

De tweede motie voor de aanpak van de stikstofproblemen in en rond Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide heeft geleid tot een goed debat in de raad en een positieve reactie van wethouder Van
Slooten namens het college. In de motie riep D66 het college op om zelf actief een rol te pakken en in samenwerking met de provincie en het Rijk maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de natuur
herstelt en de stikstofdepositie daalt. VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaalwassenaar! en DLW steunden de oproep niet waarmee de motie nu geen meerderheid haalde. De komende tijd gaan wij
hier verder met de wethouder en de raad over in gesprek.

Dat het soms nog even wennen is aan de nieuwe verhoudingen en rollen binnen raad en college bleek tijdens de behandeling van een motie over de Havenkade en het voorstel voor een extern onderzoek, ingediend door de PvdA met steun van D66. Het was bijzonder hoe wethouder Hendrickx reageerde. Correcte en respectvolle onderlinge omgangsvormen zijn een belangrijk uitgangspunt voor goed bestuur, zoals de gemeenteraad van Wassenaar ook heeft vastgelegd in de Gedragscode politieke ambtsdragers Wassenaar 2020. D66 zal hierover binnen de raad en met het college het gesprek aangaan. Want voor een goed bestuur van Wassenaar is het van belang dat wij op een respectvolle manier met elkaar omgaan en op de inhoud het debat aangaan, zodat wij in control blijven en niet uit de bocht vliegen.

Rogier Krabbendam
Fractie D66