D66 kijkt met vertrouwen naar de toekomst

D66 kijkt met genoegen terug op de afgelopen weken waarin wij aan tafel hebben gezeten met VVD, CDA, DLW en PvdA om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Er is hard gewerkt en op basis van de gesprekken hebben wij veel vertrouwen in de samenwerking binnen het college en de nieuwe coalitie. Voor D66 Wassenaar is het tegelijk belangrijk om zo breed mogelijk binnen de raad samen te werken. Het nieuwe coalitieakkoord heet niet voor niets ‘Samen voor Wassenaar’.

D66 zet zich in voor de inwoners van Wassenaar vanuit haar eigen idealen als sociaal-liberale en progressieve partij. In het coalitieakkoord zijn goede afspraken gemaakt voor Wassenaar en de
inwoners van ons dorp. Voor D66 is de afspraak voor betere balans tussen natuur en recreatie een belangrijk speerpunt. We ontlasten kwetsbare natuurgebieden zoals Meijendel en spreiden de recreatie beter over Wassenaar. We maken ook werk van betaalbare woningen en tempo op de vier geplande bouwlocaties, met hoge prioriteit voor sociale huur (30%) en middenhuur- en koop, voor inwoners met een kleinere beurs, starters en ouderen. Dat we samen met de ondernemers starten met het vernieuwen van ons centrum tot een levendige dorpskern is een mooi resultaat. Dit is van groot belang voor de lokale economie en sociale verbinding. We geven ook nadrukkelijk voorrang aan de verkeersveiligheid rond scholen en sportverenigingen door het creëren van school- en fietsstraten. En we gaan door met de invoering van 30 km/u, gefaseerd en op een realistische manier. We werken samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief aan grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen zoals het thema vergrijzing.

vlnr: Rogier Krabbendam, Ritske Bloemendaal en Henri Smirren (PvdA)

vlnr: Rogier Krabbendam, Ritske Bloemendaal en Henri Smirren (PvdA) - Beeld: D66 Wassenaar

Het nieuwe college zal hard werken aan het herstel van vertrouwen en het leveren van een positieve bijdrage aan goed en collegiaal bestuur in Wassenaar. Wij zullen dat ook doen vanuit onze fractie binnen de gemeenteraad. Dit is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle politieke ambtsdragers en bestuurders.
Met veel plezier hebben de fracties van D66 en de PvdA de ervaren Ritske Bloemendaal voorgedragen als onze gezamenlijke wethouder. De portefeuille sociaal domein, wonen en onderwijs is op zijn lijf geschreven. Wij hebben alle vertrouwen in zijn bijdrage aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

Rogier Krabbendam, fractievoorzitter D66