D66: Aan de slag voor verkeersveiligheid

Komende week praat de gemeenteraad over het ontwerp-wegencategoriseringsplan dat er voor zorgt dat we definitief de knop omzetten en bijna overal op onze wegen 30 kilometer per uur gaan rijden. Een belangrijke stap voor een verkeersveilige gemeente voor onze inwoners en met name de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen en ouderen.

Met de flinke uitbreiding van het aantal wegen waar we 30 gaan rijden, geven we uitvoering aan een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord. 1 noord-zuid route en 1 oost-west route blijft 50 km/u. Dit is met name van belang voor het beschikbaar houden van het openbaar vervoer in Wassenaar en daarmee voor de jongeren en andere inwoners in Wassenaar die daar dagelijks gebruik van maken.

D66 steunt de pragmatische aanpak waarvoor gekozen is. Bij groot onderhoud gaan we de wegen herinrichten, waarbij gekeken wordt naar wat wenselijk en mogelijk is op die plek. D66 is blij met de toezegging van de wethouder dat het om maatwerk gaat en dat er afgeweken kan worden van de richtlijnen als de situatie daarom vraagt. De inrichting van de Jagerslaan vraagt bijvoorbeeld om speciale aandacht. D66 vindt het belangrijk dat er een veilige oversteek komt voor kinderen die nu bijvoorbeeld vanuit de Hazelaan op de fiets tussen de aanhoudende stroom auto’s door naar de overkant moeten.

Verkeer Wassenaar

Beeld: D66 Wassenaar

Voor D66 weegt zwaar dat de inwoners goed betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. 30 km/u leeft in ons dorp. Dat bleek wel uit het grote aantal insprekers tijdens de commissievergadering. Op het ontwerp-wegencategoriseringsplan is nog volop inspraak mogelijk en ingediende zienswijzen geven mogelijk aanleiding om het huidige ontwerpplan aan te passen. D66 vindt deze inbreng van groot belang voor de besluitvorming in de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de fietsveiligheid verbeteren bij scholen en sportverenigingen. Wat onze fractie betreft gaan we nu ook snel door met een speciale aanpak voor scholen: met veilige schoolroutes, schoolzones en schoolstraten. Daarmee geven we duidelijk voorrang aan de kinderen, zeker op de breng- en haaltijden van de scholen. Ook in de omgeving van de middelbare scholen zijn verkeersveiligheidsmaatregelen nodig, zodat de scholieren veilig de weg kunnen oversteken.
Ook het met voorrang aanpakken van verkeersonveilige situaties is voor D66 van belang. Deze zijn allemaal in kaart gebracht de afgelopen tijd, dus deze kunnen we in hoog tempo oppakken en oplossen.
 
De fractie van D66, Marianne Wuite en Rogier Krabbendam