Burgerberaad Verkeer in Wassenaar nu echt dichtbij

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2023 werd de motie van D66 om een burgerberaad te organiseren rond verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Wassenaar met brede steun aangenomen. Het is een onderwerp dat breed leeft in ons dorp, getuige ook de vele insprekers en brieven over het onderwerp die bij ons als raad binnen komen. D66 is nog steeds erg dankbaar voor de grote steun die we vanuit de raad kregen voor onze motie.

Op 9 april organiseerde het college een nuttige en boeiende themasessie over het burgerberaad. Het bureau dat de presentatie gaf maakte voor alle aanwezigen duidelijk dat dit onderwerp zich uitstekend zou lenen voor een burgerberaad. Bij de uitnodiging schetste het college de randvoorwaarden en het benodigde budget om een burgerberaad te kunnen organiseren. Alle seinen op groen dus voor een burgerberaad.

Vorige week ontvingen wij een raadsinformatiebrief van het college over de uitvoering van onze motie Burgerberaad. In de brief gaf het college aan dat er vanuit de raad aanvullende kaders (tijd en geld) nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de organisatie van het burgerberaad. Het heeft even geduurd voordat de raad werd geïnformeerd over de laatste stand van zaken, maar er ligt nu wel een duidelijk verhaal. Het initiatief ligt dus opnieuw bij de raad. Daarom
heeft mijn fractie tijdens de behandeling in de commissie Bestuur & Middelen aangekondigd het initiatief te nemen door het indienen van een motie vreemd aan de orde van de dag tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 4 juni a.s. We willen draagvlak vinden binnen de raad voor de aanpassing van de planning en voor het extra budget. Met een totaalbedrag van € 172.790 en uitstel van de besluitvorming tot het 1e kwartaal van 2025 kan het college namelijk wel uitvoering geven aan de organisatie van het burgerberaad.

Het belang om een goede participatie te organiseren en een breed draagvlak onder de inwoners te organiseren richting de vaststelling van het definitieve wegencategoriseringsplan is eenvoudigweg te groot. D66 wil dit belang graag centraal stellen en daarmee het gesprek voeren over de maatschappelijke baten i.p.v. over de incidentele kosten. De meerjarige maatschappelijke en financiële
consequenties van de keuzes die wij maken voor het verkeer en de inrichting van de wegen zijn groot en in verhouding vraagt het burgerberaad een beperkte extra investering. Een bedrag dat in eerste instantie wellicht al gereserveerd had moeten worden om de participatie op een goede manier te regelen. Met alleen de standaard zienswijzeprocedure kom je er bij zo’n onderwerp wat ons betreft niet. Met een zienswijzeprocedure blijft de betrokkenheid en inbreng beperkt. En goede participatie kost in het begin misschien extra tijd, maar levert tijdswinst op in het verdere proces.

Wij wensen dat Wassenaarders worden gehoord en gelegenheid krijgen mee te denken en ideeën aan te leveren. Zodat er een brede belangenafweging plaatsvindt op basis van de laatste inzichten rondom verkeersveiligheid en met medeneming en -weging van alle belangen. Door het organiseren van een burgerberaad en door ons voorafgaand te committeren aan de adviezen van het burgerberaad tonen wij dat we onze inwoners echt serieus nemen. We ontvangen op deze manier niet alleen een ja of nee – zoals bij een raadgevend referendum het geval zou zijn – maar we ontvangen kwalitatieve adviezen, waarvan we mogen aannemen dat ze kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de Wassenaarse inwoners en andere belanghebbenden.

Rogier Krabbendam

Rogier Krabbendam - Beeld: Studio van der Plas

Het was goed om te vernemen dat tijdens de behandeling van ons
agenderingsverzoek tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, DLW en PvdA zich positief hebben uitgelaten over de door ons in te dienen motie. Het is jammer dat wij nog niet de fracties van LokaalWassenaar! en Hart voor Wassenaar hebben kunnen overtuigen dat we hier een kans en gelegenheid hebben om de inwoners op een goede manier te betrekken en om te luisteren naar hun advies.

Ook het college gaf aan positief te staan tegenover deze motie. Dus niks lijkt de organisatie van het eerste burgerberaad in Wassenaar in de weg te staan. Wij kijken uit naar de raadsvergadering van 4 juni en deze belangrijke stap voor Wassenaar.

Rogier Krabbendam
fractievoorzitter D66 Wassenaar