Vrij zijn betekent goede zorg

Beeld: Beeldbank D66

Wij willen dat onze gemeente een inclusieve samenleving is waarin iedereen mee kan doen, telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen.
Wij geloven in een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Zo kunnen we samen vrij zijn en laten we niemand vallen. In onze gemeente zorgen we er met elkaar voor, dat dit vanzelfsprekend is.

Voorkomen is beter dan genezen

 • Veel zaken zijn van invloed op hoe je je voelt. Voor ons welbevinden is niet alleen goede en toegankelijke gezondheidszorg belangrijk. Goed onderwijs, een goed inkomen, voldoende werk, goede arbeidsomstandigheden, een gezonde leefomgeving en gezond gedrag leggen veel gewicht in de schaal.
 • Preventie van eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, verslaving, chronische ziekten en overgewicht verdient meer prioriteit dan symptoombestrijding met medicijnen. Daarom blijven we ons inzetten voor de uitvoering van ons lokaal preventie-akkoord Samen Gezond Verder.

Steun in de buurt

 • We vinden het belangrijk dat mensen het stuur kunnen houden over hun eigen leven en zich thuis voelen in hun buurt. Niet alleen zelfredzaam kunnen zijn maar elkaar kunnen helpen en ontmoeten. Organisaties die zich inzetten om mensen zich prettig en veilig te laten voelen in onze gemeente ondersteunen we van harte (denk hierbij aan Plaats de Wereld in Vries). We willen meer plekken in de gemeente waar mensen samen kunnen komen voor een praatje, anderen ontmoeten of gewoon een kop koffiedrinken.
 • Ook willen we dat mensen zich nuttig kunnen voelen. Naast buurt- en opbouwwerk zien we dat laagdrempelige organisaties voor veel inwoners daarin ook een grote rol spelen. Bij de financiering moet de lange termijn in de gaten gehouden worden.
 • We bieden plek aan iedereen en zorgen ervoor dat iedereen zich thuis en veilig voelt. Organisaties die zich hiervoor inzetten ondersteunen we van harte. Het VN-panel zet zich in voor mensen met een beperking en onderzoekt (pro)actief de plekken die voor deze doelgroep moeilijk toegankelijk zijn.

Ouderen blijven actief

 • Veel ouderen zijn maatschappelijk actief, het houdt hen betrokken en biedt hen sociale contacten. Desondanks voelen veel van onze ouderen zich eenzaam.  Daarom ondersteunen wij de maatregelen die staan verwoord in ons lokaal preventie-akkoord om dat gericht tegen te gaan.
 • De meeste ouderen wonen zelfstandig. Voorlichting kan helpen om op tijd te kijken of je woonsituatie nog past bij je wensen en mogelijkheden. Maar ook hoe je vaak met lichte ingrepen je woonsituatie meer passend kunt (laten) maken. Ook de bouw van meer generatiebestendige woningen en kleinschalige woonvormen zijn goede initiatieven mits dat past bij de wensen van ouderen (zie ook Bouwen aan de toekomst.)

Mantelzorg en vrijwilligers

 • Een aanzienlijk deel van de niet-professionele zorg wordt verzorgd door mantelzorgers. Dat zijn niet alleen ouderen zoals veel wordt gedacht maar zelfs kinderen en jongeren. Bekend is dat lang niet alle mantelzorgers zichzelf zien als mantelzorger of op tijd de te grote belasting onderkennen. Belangrijk blijft dat de gemeente mantelzorgers weet te bereiken. Wij steunen ook het plan voor een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, rijk, zorgverzekeraars en werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen.
 • D66 wil een pilot voor logeerzorg/zorghotel als tussenvorm tussen thuis en het verpleeghuis en het (tijdelijk) ontzien van de mantelzorger.
 • Vrijwilligerswerk is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving en kan niet genoeg gewaardeerd worden. Om vrijwilligers te ondersteunen, moeten obstakels worden weggenomen. De overheid moet waar mogelijk de VOG voor vrijwilligers gratis maken. Organisaties moeten worden gestimuleerd dat vrijwilligers (een deel van) de toegestane maximale vrijwilligersvergoeding krijgen die wordt gezien als vergoeding van onkosten zonder dat die verantwoord hoeven te worden.

Uit gaan van eigen kracht

 • Voor mensen die dat nodig hebben bieden we als gemeente passende ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), niet te weinig en niet te veel.
 • We vinden het belangrijk dat onze inwoners de regie houden en we ook meer gaan inzetten op het gebruik van de Eigen Kracht Conferenties. Die helpen om scherp te krijgen wat mensen samen met hun eigen netwerk kunnen oplossen en waarbij zij ondersteuning nodig hebben, of dat nu in de vorm van hulpmiddelen is of ondersteuning vanuit vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders. Deze organisaties moeten de tijd en ruimte houden voor goede onderlinge samenwerking en afstemming.
 • We willen dat er bijzondere aandacht blijft voor het monitoren van kwetsbare groepen, die zorg ontberen en soms zorg ontwijken, waarbij de privacy niet uit het oog verloren mag worden.
 • We moeten er ook voor zorgen dat informatie over alle mogelijkheden voor steun goed bereikbaar en vindbaar zijn voor onze inwoners. Veel gebeurt digitaal. Daarnaast moet er een gemakkelijke bereikbare (telefonische) helpdesk zijn voor mensen die vastlopen in de website van de gemeente of die telefonisch geholpen willen worden. De gemeentelijke website voldoet aan alle eisen van toegankelijkheid en alle inwoners moeten over de juiste informatie beschikken.

Iedereen verdient een goede start

 • We willen dat iedereen de kans krijgt om iets van zijn of haar leven te maken. Kinderen verdienen gelijke kansen op een goede start. In sommige gezinnen is extra hulp bij het opvoeden hard nodig. Bijvoorbeeld bij opvoedvragen, een trauma of een scheiding van de ouders. Sommige kinderen worden geboren met een (psychische) aandoening of krijgen er een in hun jeugd. Al deze kinderen vallen onder de Jeugdwet en de zorg van onze gemeente. Dat veel kinderen, jongeren en ouders vastlopen als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben, vinden we onacceptabel. We moeten de druk op het rijk vergroten dat het met de hervorming van de jeugdzorg ook dit probleem oplost.
 • We willen dat er meer ondersteuning komt voor ouders in de zo belangrijke en cruciale eerste duizend dagen van het leven van hun kind (zie ook Onderwijs: de belangrijkste gelijkmaker). Ook daarin dichten we een stevige rol toe aan de sociale teams, buurtverenigingen en gezinscoaches. Met daarnaast een belangrijke rol voor onderwijs, huisartsen en praktijkondersteuners jeugd, GGD en GGZ, zodat er vroeg gesignaleerd kan worden en er meer preventief kan worden gewerkt.
 • Aandacht voor jongeren boven de achttien die bij verschillende regelingen tussen wal en schip vallen zoals bij bijstand en jeugdzorg.
 • Bepaalde sociale problemen komen juist bij jongeren voor, zoals eenzaamheid en schulden. Wij willen dat hier in de gemeente meer aandacht voor deze groep komt.

Aandacht voor armoede

 • Er moet meer aandacht komen voor preventie op het gebied van armoede, waardoor minder mensen in de schuldhulpverlening komen. Zeker door de coronamaatregelen lopen nog meer mensen risico op financiële problemen en baanverlies. Alle samenwerking tussen gemeente, corporaties, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en financiële instellingen om tijdig mensen in financiële nood hulp te bieden juichen we toe. Juist omdat veel mensen zich schamen voor hun problemen komt het er op aan snel passende trajecten te bieden in de vorm van schuld- en budgetbegeleiding.
 • De gemeente moet nadrukkelijk kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Wij willen meer aandacht voor het structureel aanpakken van (kinder-)armoede; er moeten er kansen komen voor iedereen in plaats van toenemende tweedeling. Het van de ene op de andere generatie overdragen van armoede willen we stoppen. Fatsoenlijk betaald werk is het beste middel om armoede te voorkomen en op te lossen.

Toereikend budget

 • Onze gemeente als eerste vangnet dicht bij haar burgers moet in staat zijn om de best passende maatregelen te bieden. We zetten ons ervoor in te zorgen dat zij hier toereikende budgetten voor heeft en houdt. De toekomstige herziening van het gemeentefonds baart ons zorgen en we steunen alle inspanningen om te komen tot een evenwichtige toedeling van middelen.
 • Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige financiële situatie problemen oplevert voor de toegankelijkheid van de zorg. Door meer preventie, meer inbreng van ouders en jongeren via het gebruik van Eigen Kracht Conferenties en de praktijkondersteuners huisartsen verwachten we dat we kosten kunnen drukken, terwijl de kwaliteit niet achteruit gaat. Het heffen van eigen bijdragen kan daarvan een onderdeel vormen.
 • We houden de vinger aan de pols rond de uitgaven door voortdurende monitoring en scherpe inkoop (zie ook Financiën)
 • Er dient gekeken te worden naar efficiënte maatregelen om tot een beheersing van de kosten van het Sociaal Domein te komen. Een oplossing kan zijn om de inwoners die boven een bepaalde inkomensgrens vallen, te vragen om een eigen bijdrage.