Wonen in Duurzaam Terneuzen

Terneuzen moet een toekomstbestendige gemeente worden. Kijk wat er nodig is, hoe dat circulair te maken en hoe om te gaan met klimaatverandering. Een groene leefomgeving is een fijne en aantrekkelijke leefomgeving. Daar wil je wonen, werken en leven.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Een deel van het energieverbruik en de milieu-impact in Terneuzen is toe te rekenen aan onze gebouwen. De verduurzamingsopgave is uitdagend vanwege de directe impact die het heeft op bewoners en omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Tegelijkertijd leidt verduurzaming tot een gezonder binnenmilieu, waardebehoud van vastgoed, besparing op de energierekening en hoger comfort.
 
We stellen een gemengde aanpak voor. Een aanpak waarbij we enerzijds inzetten op het informeren en ondersteunen van bewoners die stap-voor-stap toewerken naar een duurzame woning en waarbij we anderzijds werken aan collectieve warmtevoorzieningen.

Onze aanpak

 • Verduurzamen huurwoningen. We zorgen dat de komende jaren huurwoningen van mensen met een laag inkomen worden verduurzaamd zodat zij ook profiteren van een lagere energierekening. Dit doen we samen met woningcorporaties en andere verhuurders. We richten ons hier op woningen van de laagste inkomens met een laag energielabel.
 • Betere informatievoorziening. De gemeente grijpt ‘natuurlijke momenten’, zoals een verhuizing, aan om bewoners te stimuleren stappen te zetten. Dit door juist op die momenten te informeren over mogelijkheden zoals deelname aan een collectieve inkoopactie of het gebruik van landelijke of gemeentelijke subsidie/financiering.
 • Wijkgerichte uitvoeringsplannen die voor iedereen te begrijpen zijn. De gemeente maakt via begrijpelijke communicatie de Transitievisie Warmte Terneuzen toegankelijk voor bewoners en gaat  voortvarend aan de slag met de praktische vertaalslag in de wijkgerichte uitvoeringsplannen.
 • Participatie vanaf de start. De stem van bewoners moet bij verduurzaming en op termijn aardgasvrij maken van wijken vroegtijdig gehoord worden zodat bewoners invloed hebben op de keuze voor het warmte-alternatief op aardgas, het vervolgproces en eventuele andere (aanpalende) wensen voor de wijk kenbaar kunnen maken.
 • Open houding richting lokale initiatieven. Initiatieven uit de samenleving gericht op het (collectief) verduurzamen van gebouwen, bijvoorbeeld vanuit bewonersorganisaties of energiecoöperaties krijgen ondersteuning door middel van subsidiëring of toegang tot bepaalde kennis en informatie.
 • Extra middelen voor warmtetransitie. Om de warmtetransitie mogelijk te maken moet er extra geld komen vanuit het Rijk. Hier lobbyen we actief voor.
 • Duurzaam MJOP voor alle VvE’s. We pleiten voor prikkels die VvE’s ertoe bewegen om een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Denk aan ondersteuning bij het opstellen of een subsidie voor VvE’s waarbij het hebben ervan een voorwaarde is.
 • Focus op MKB-bedrijven. De gemeente richt zich in haar energiebesparingsbeleid naast woningeigenaren en huurders ook op MKB-bedrijven. Denk aan een verduurzamingsaanpak voor bedrijventerreinen of het faciliteren van collectieve inkoop van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen.

Betaalbare woningen voor iedereen

We willen wonen in een betaalbaar en groen Terneuzen. In heel Nederland hebben we te maken met een tekort aan betaalbare woningen en dat is in onze gemeente helaas niet anders. Starters op de woningmarkt komen er nauwelijks tussen. Ook de middenklasse heeft te kampen met de overspannen woningmarkt. En iets gaan huren, is niet langer een aantrekkelijke optie. Dit vraagt om sturende maatregelen. Maatregelen die ertoe leiden dat de betaalbaarheid verbetert en waarbij de woningvoorraad past bij de woonbehoeften van onze inwoners.

Onze aanpak

 • Huizen zijn er om in te wonen, niet om in te beleggen. Een huis is voor bewoners, niet voor beleggers. Na verruiming van landelijke wetgeving gaan we gebruikmaken van opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht om toekomstige bewoners meer kans te geven op de oververhitte huizenmarkt. We laten deze regels gelden in heel de gemeente.
 • Verhuurdersvergunning Terneuzen. Met de verhuurdersvergunning krijgt de gemeente een stok achter de deur om de uitwassen op de flexibele huurmarkt tegen te gaan. Misstanden, als prijsopdrijving, overbewoning en te veel woningen die in één wijk verhuurd worden aan arbeidsmigranten kunnen beter worden aangepakt.
 • Voldoende short-stay locaties voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten dienen te worden gehuisvest in daarvoor speciaal ingerichte short-stay locaties. De arbeidsmigranten krijgen hier voor een redelijk huurtarief veilige en passende huisvesting aangeboden met voldoende mogelijkheden voor ontspanning.

Bouwen en gebiedsontwikkeling

In de afgelopen jaren is er al veel gebouwd, toch moeten er de komende tien jaar veel woningen worden bijgebouwd om het woningtekort tegen te gaan. D66 wil zoveel mogelijk bouwen binnen de huidige bebouwde kom. Als dat niet meer gaat, kan gekeken worden naar uitbreidingsplannen aan de randen van stads- en dorpskernen. Met het bouwen van nieuwe woningen blijven we aandacht besteden aan vergroening en verduurzaming.

Onze aanpak

 • Samenhangende woonvisie. Met een samenhangende woonvisie komen we tot een goede balans van gevarieerde bouw voor de diverse doelgroepen en een afgewogen verdeling tussen sociale huur, particuliere huurwoningen in het middensegment en koopwoningen met het daarbij behorende investeringsniveau voor de 14 kernen.
 • Actiever grondbeleid. De gemeente moet een actiever grondbeleid voeren om meer regie te krijgen op het woningbouwbeleid. Nu heeft de markt  een te grote vinger in de pap van nieuwbouw van woningen. De markt bouwt voor de doelgroepen waar het meest aan kan worden verdiend. Dat kun je de markt overigens niet kwalijk nemen, maar daardoor dreigen bepaalde groepen mensen met een specifieke woonbehoefte onder te sneeuwen. De gemeente moet daarom met haar grondbeleid er voor zorgen dat er ook wordt gebouwd voor doelgroepen die commercieel minder interessant zijn.
 • Transformeren van kantoor- en winkelpanden. We gaan onderzoeken op welke wijze leegstaande winkel- en/of kantoorpanden geschikt gemaakt kunnen worden als woonruimte.
 • Natuurinclusief bouwen. Het is belangrijk dat Terneuzen dier- en plantsoorten actief beschermt en vooruithelpt. Elk nieuw plan of project zou in potentie meer biodiversiteit moeten achterlaten dan er voorheen aanwezig was. ‘Natuurinclusief bouwen’ wordt daarmee de nieuwe standaard, waarbij natuurversterking een vast onderdeel is van alle projecten en ontwikkelplannen. Bijvoorbeeld: zorg voor groene daken of gevels en werk met ingemetselde nestkasten en waterdoorlatende bestrating.

Groen is de norm

D66 koestert het groene kapitaal in en om de woonwijken. Bomen en groen maken het dorp of de stad aantrekkelijker, zijn belangrijk om hittestress tegen te gaan, dragen bij aan de luchtkwaliteit, versterken de natuur en zorgen voor natuurlijke afwatering. Groen is wat ons betreft de norm voor de inrichting van de openbare ruimte.

Onze aanpak

 • Van verstening naar vergroening. Het is frappant dat in menig nieuwbouwwijk het beter is gesteld met de biodiversiteit dan op een willekeurig landbouwperceel. Maar er zijn ook nog veel wijken waar de verstening overheerst. Daar kunnen we verandering in brengen met bomen, perkjes, gevelbegroeiing, daktuinen, groene schoolpleinen en de laatste tegelrij tegelvrij te maken zodat bewoners er een insectenvriendelijk geveltuintje kunnen aanleggen.
 • Maaibeleid op de schop. We laten de natuur zijn werk doen, bloeiende stadsnatuur is goed voor de insecten en dieren en laten we daarom zo lang mogelijk staan. Voor maaien gaat gelden: nee tenzij. We maaien ecologisch en zo min mogelijk in het broedseizoen.
 • Boom voor een boom. We proberen zo min mogelijk bomen te kappen. Helaas is het soms toch nodig om dit te doen. Dit heeft een grote impact op de leefomgeving van mens en dier. We hanteren bij het afgeven van een kapvergunning het ‘boom voor een boom principe’ wat inhoudt dat voor iedere gekapte boom er een nieuwe boom herplant wordt. Bij voorkeur op dezelfde plaats en als dat niet kan in de nabijheid van de gekapte boom.
 • Groene ontmoetingsplekken. Met openbare pluk- en moestuintjes en urban sports voorzieningen worden groene ontmoetingsplekken aangelegd waarbij de pluk- en moestuintjes ook gebruikt kunnen worden voor voedseleducatie voor basisschoolleerlingen.
 • Beperken kunstmatig licht. Kunstmatig stadslicht verstoort dieren en planten. Kunstmatig licht wordt daarom in buitenruimte dichtbij groen beperkt.