Milieuhandhaving voor een gezond leefmilieu


De Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen brengen ons een grote variëteit aan bedrijvigheid en economische voorspoed. Maar dit heeft ook een keerzijde. De industriële processen in de Kanaalzone Gent-Terneuzen hebben, door de emissies die daar nu eenmaal mee gepaard gaan, consequenties voor het leefmilieu en de natuur.

In 2020 is een breed onderzoek gedaan onder de inwoners van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone naar de beleving van de omgevingskwaliteit. Steeds meer mensen ervaren stank-, stof- en geluidhinder van de bedrijven in de Kanaalzone.
 
De gezondheid en het welzijn van onze inwoners staan hierdoor onder druk. Dit vindt D66 een zorgwekkende ontwikkeling. Een goede gezondheid geeft je de mogelijkheid om belangrijke levensdoelen te realiseren. Denk aan een job uitoefenen, reizen maken, sporten en bewegen, spelen met (klein)kinderen, enzoverder. Het geeft je de kans om een eigen regie te voeren en zo een kwaliteitsvol leven na te streven.

De Kanaalzone is geen afvoerputje.

Om het leefmilieu in de Kanaalzone te borgen, is strikte controle op en handhaving van de milieuregelgeving nodig. Steeds meer inwoners in onze regio hebben het idee dat de overheid het niet zo nauw neemt met milieuhandhaving en dat de Kanaalzone is gedeclasseerd tot het afvoerputje van de Benelux. Geen vreemde gedachte als we ons realiseren dat de overheid de afgelopen tijd de nodige steken heeft laten vallen in het PFAS-dossier, het toestaan van varend ontgassen op de Westerschelde en het Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen, het niet oplossen van de stofoverlast bij Westdorpe en het gedogen van milieuhinder veroorzaakt door GSNed op Driewegen. Milieuhandhaving is voor D66 Terneuzen van essentieel belang.

Onze aanpak

  • Investeer in milieudiensten. De milieudiensten RUD Zeeland en DCMR zien toe op de milieuhandhaving. Aan de diensten van de milieudiensten hangt een prijskaartje. Als wij willen dat zij hun handhavende taken voor onze gemeente goed kunnen uitvoeren, moeten wij ook bereid zijn hierover met hun in overleg te treden en meer budget beschikbaar stellen.
  • Niet marchanderen met milieucategorieën. Als in een bestemmingsplan of verordening een milieucategorie is vastgelegd, wordt deze niet opgehoogd met een omgevingsvergunning afwijkend gebruik.
  • Real time meetsysteem luchtkwaliteit. Met de aanwezigheid van havens en industrie staat de luchtkwaliteit onder een enorme druk. Inzetten op schone lucht is belangrijk voor ons allemaal en komt direct ten goede aan kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Meten is weten en daarom is het belangrijk dat de gemeente in samenwerking met de provincie en de milieudiensten de luchtkwaliteit laat meten met een betrouwbaar real time meetsysteem.
  • Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. De gemeente Terneuzen sluit zich aan bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Vervolgens wordt er een plan van aanpak voor minder gezondheidsschade door vuile lucht opgesteld. In deze plannen zijn onderwerpen als walstroom-voorzieningen, duurzaam transport en opwekking van groene waterstof opgenomen. De plannen worden ingediend  bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten einde in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Rijkssubsidie.
  • Lobby totaalverbod varend ontgassen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de Westerschelde en grote delen van het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen aangewezen als gedoogzone voor het varend ontgassen. De ILT vindt het blijkbaar gerechtvaardigd dat Zeeuwen worden blootgesteld aan een kankerverwekkende stof als benzeen. Maar niet alleen Zeeuwen, ook Friezen en Flevolanders hebben in de optiek van ILT niet het recht om te wonen in schone gezonde lucht, want ook in grote delen van Friesland en Flevoland is varend ontgassen toegestaan. Met een lobby richting het Rijk moet dit besluit van de ILT om varend ontgassen in dunbevolkte gebieden toe te staan van tafel en worden omgezet in een totaalverbod varend ontgassen in heel Nederland. De provincies Flevoland, Friesland en Zeeland nemen het voortouw in deze lobby in goed overleg met de gemeenten die de dupe zijn van deze kwalijke gedoogpolitiek. De lobby moet tevens zorgen voor de komst van voldoende ontgassingsinstallaties langs de waterwegen en eerlijke afspraken over de financiering van deze ontgassingsinstallaties.