Financiën. De investerende gemeente

D66 houdt de voorzieningen in Terneuzen graag op niveau. Maar de financiën staan onder druk door de coronacrisis, de decentralisaties, de investeringen voor onderwijshuisvesting en de ontwikkelingen van het gemeentefonds.
D66 zet zich in voor een transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daarvoor hard hebben gewerkt, en wij zorgen ervoor dat we een stootje kunnen hebben. D66 kiest altijd voor een toekomstbestendige begroting. We schuiven geen schulden door naar onze kinderen en kleinkinderen.
 
Vanuit diezelfde waarden erkennen we ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld goede onderwijshuisvesting en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium.

Grip op financiën

De gemeente is voor ongeveer 70% van de begroting afhankelijk van rijksbijdragen. Wij vinden het belangrijk dat de democratische processen zo dicht mogelijk bij inwoners plaatsvinden en willen dat de gemeente minder afhankelijk wordt van het Rijk.
De kosten en uitgaven van de gemeente moeten beheersbaar blijven.
Door te investeren in bijvoorbeeld meer bewegen, voorlichting over gezonde voeding en preventie kan op termijn bespaard worden op de zorgkosten. 

Onze aanpak

  • Duidelijk signaal naar de Rijksoverheid. Bij decentralisaties vergoedt het Rijk alleen dat wat zij ziet als ‘werkelijke kosten’. Dit is in de praktijk lang niet altijd toereikend, zoals bleek bij de overgang van jeugdzorg. Die budgetten moeten realistischer worden vastgesteld. Ook dient het Rijk rekening te houden met de extra inspanningen en extra kosten die gemoeid zijn met de instandhouding van voorzieningen in dunbevolkte regio’s.
  • Zelf belasting kunnen heffen. Om de lokale democratie te versterken en de afhankelijkheid van het Rijk te verminderen, moeten de gemeenten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, met gelijktijdige verlaging van de Rijksbelastingen. Hier zullen we op blijven aandringen.
  • Regelmatig doorlichten van de gemeentelijke organisatie. De gemeente werkt zo efficiënt mogelijk. De gemeente zal zich regelmatig herbezinnen op de bestaande activiteiten en het stroomlijnen van de organisatie. Ook het verloop van langdurige projecten wordt tussentijds geëvalueerd. Kijk niet alleen of de gemeente haar taken goed uitvoert, maar stel ook de vraag of de gemeente de goede taken uitvoert.
  • Verantwoorde subsidieverstrekking. Subsidies zijn een nuttig middel om dingen die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld gaan we hier behoedzaam mee om. Dit vraagt om heldere doelstellingen, transparantie en verantwoording achteraf. Bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, diversiteit en inclusie worden als criteria opgenomen in de subsidieregeling.

Toekomstbestendige leges en heffingen

D66 is nadrukkelijk wel voor kostendekkende leges en heffingen, zodat men weet waar men voor betaalt. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies, voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of trouwen, moet in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze diensten zijn niet gratis, maar de gemeente hoeft er ook niet aan te verdienen.
Die kosten bieden bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten voor inwoners te beperken.
 
D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom, voor zover wettelijk toegestaan, het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu én het maakt mensen bewust van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt: hoe beter afval wordt gescheiden, des te lager de kosten voor de verwerking. Daardoor is een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk.

Onze aanpak

  • Herziening rioolheffing. De rioolheffing in Terneuzen wordt nu geheven over de waarde van het perceel in het economisch verkeer (WOZ-waarde). Dit moet worden herzien door de hoogte van de rioolheffing te berekenen naar rato van het drinkwaterverbruik.
  • Eerlijke afvalstoffenheffing. Uitgangspunt is dat we met de afvalstoffenheffing het schoonhouden van de gemeente en het inzamelen van het afval volledig dekken. Deze wordt wat D66 betreft gedifferentieerd naar het aantal personen in een gezinshuishouden en de aangeboden hoeveelheid restafval.
  • Lagere kosten bouwvergunning. Voor verduurzaming van een woning brengt de gemeente minder bouwleges in rekening.