Aandacht voor onze burgers en democratie


Democratie is de basis voor onze samenleving en is veel meer dan stemmen tijdens verkiezingen. D66 staat voor een gemeente met actief burgerschap, waar mensen kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen. Voorwaarde voor een succesvolle democratische gemeente is het aantal inwoners dat actief meedoet en bijdraagt aan het  proces.
D66 is niet bang voor kritische burgers of journalisten, maar ontvangt hen met een open houding. Omdat wij inzien dat een kritische houding juist ontstaat als men hart heeft voor Terneuzen. Het leidt tot meer draagkracht en verbondenheid, en er wordt gebruik gemaakt van talenten, creativiteit en betrokkenheid.

Helder communiceren

Wel moet opgemerkt worden dat wij als overheid het voor de participerende burger niet eenvoudiger hebben gemaakt. De vraagstukken worden steeds complexer en daarmee ook het proces van de besluitvorming. De burger, en soms ook de bestuurder, kunnen daardoor steeds vaker de uitgang van het doolhof niet meer vinden. Dit maakt de participerende burger onzeker en bezorgd en komt het vertrouwen in de overheid niet ten goede. De burger moet van begin af aan worden meegenomen in dit moeilijke proces van besluitvorming door helder te communiceren over de te volgen procedure.

Onze aanpak

  • Toekomstgerichte visie. Vaak ontbreekt het in de gemeente Terneuzen aan toekomstgericht beleid met een visie voor de lange termijn. Er wordt niet altijd gestuurd binnen kaders, met een vast toekomstdoel voor ogen. Sommige beslissingen worden om onduidelijke redenen wél genomen, andere juist niet. D66 is voor het ontwikkelen van visies voor alle beleidsterreinen. In heldere taal: waar willen we heen met onze gemeente en wat willen we bereiken. Daaruit volgt automatisch: past deze stap bij dit toekomstbeeld.
  • Raadsakkoord en Raadsagenda. Na de verkiezingen willen wij een Raadsakkoord sluiten en een Raadsagenda opstellen in de gemeenteraad. Hiermee komt de functie van de gemeenteraad als tegenmacht tot zijn recht.
  • Duidelijke besluitvorming. De kern van goede besluitvorming is het scheppen van de juiste balans tussen duidelijkheid, overtuiging, moed en communicatie en een deugdelijke mix van logische analyse en emotie.
  • Burgerparticipatie. We luisteren naar de burgers, we praten mee en nemen heldere besluiten. Besluiten die uitgelegd kunnen worden en waarvoor we verantwoordelijkheid dragen. We richten ons systeem zo in dat inwoners en betrokkenen de weg kunnen vinden, actief meedoen en begrijpen welke keuzes worden gemaakt.
  • Transparant besluitvormingsproces. Vanaf het begin moet voor iedereen duidelijk zijn hoe het besluitvormingsproces verloopt: Wat is de bevoegdheid van het College van B en W? Wat is de bevoegdheid van de gemeenteraad? Wanneer kunnen de burgers inspreken en hoe wordt er met de ontvangen inspraakreacties omgegaan? Wie en wanneer wordt er een definitief besluit genomen? Is het mogelijk om tegen een genomen besluit in beroep te gaan en hoe moet dat dan?