Verkiezingsprogramma 2022-2026

AAN U DE KEUZE
“D66 wil leveren”
D66 Sliedrecht terug van weggeweest.
In 2018 kwam D66 terug in Sliedrecht, de fractie van D66 begon met René de Munck als gekozen
raadslid. Direct kwam Anja de Rooij als burgerraadslid de fractie versterken.
Samen hebben wij Marja Bouwmans kunnen overtuigen ook toe te treden. Gedrieën geven wij
uitvoering aan de D66 Sliedrecht plannen.
Mede door onze inzet zijn veel van onze ideeën uit ons programma van 2017/2018 uitgevoerd of
stevig vastgelegd met uitvoering in het vooruitzicht.
Van stilstand naar een vooruitblik met het programma 2030! Een programma waar wij ons geheel in
kunnen vinden. Vragen die u nu bij u opkomen:

Zijn we er dan in 2022?
Nee, juist in de komende raadsperiode moeten de plannen daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Grote financiële beslissingen zijn noodzakelijk. Iets waar wij nadrukkelijk bij
betrokken willen zijn.

Gaat alles pijnloos?
Nee. De lasten voor de huidige bewoners gaan omhoog, mede door de grote achterstand op
onderhoud. Die rekening moet worden betaald. Maar ook om toekomstig zelfstandig te
kunnen blijven bestaan moet er worden geïnvesteerd in groei. Anders zijn onze lokale
voorzieningen niet meer te betalen.

Wat zijn punten van D66 waar zij in de raadsperiode 2022-2026 op willen doorpakken?

Zie de 10 punten van D66 hieronder.
DE TIEN VAN D66 SLIEDRECHT
MILIEU FIJNSTOF
Gezondheid begint met nul uit de pijp
WONEN IN SLIEDRECHT
Leveren van de beloofde woningen, die voor doorstroming zorgen
FIETSROUTES
Fietsroutes vrij van autoverkeer, ook langs de rivier
SPORT EN RECREATIE
Recreatie en Sport in de nabijheid van woningen
BETER BESTUUR
Inspraak waarbij wel naar u wordt geluisterd
REGIO
Maak van Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld een regiogemeente
ONDERWIJS
Samen met Hardinxveld een volledig schoolaanbod voor alle leerjaren
GENERATIES
De leeftijd van ons allen neemt toe en laten we onze samenleving daarop inrichten
DE KIEZER
De koopzondag is een keuze van u als burger en daar staan wij achter
WELZIJN
Buurtkamers realiseren, waar U terecht kunt voor uw vragen aan de gemeente

Standpunten waar D66 actief op wil doorpakken (2022-2026)

Milieu
De Standpunten van D66 landelijk zijn altijd zeer helder over ons milieu: “Als bewoners moeten wij
zeer zorgvuldig met onze aarde omgaan”. Want het is asociaal om diegene die na ons komen op te
zadelen met onze lasten. En dat geldt zeker ook op gemeentelijk niveau
Vandaar ook ons standpunt in Sliedrecht dat uitstoot van welke aard dan ook niet toelaatbaar is. Nul
uitstoot is het uitgangspunt.
Een belangrijke stap die gezet is de afgelopen twee jaar:

De vergunning aan Chemours is aanzienlijk strenger geworden.
Helaas er nog steeds sprake van uitstoot. Onacceptabel.
Niet alleen voor Chemours, maar ook voor de andere vervuilers.
Vragen die D66 Sliedrecht steeds stelt op het juiste niveau:

Waarom moeten wij onze grond reinigen als we kunnen voorkomen dat deze vervuild wordt?
Waarom ademen wij vervuilde lucht in als dat te voorkomen is?
Waarom moet u groenten en fruit kopen, terwijl u een eigen moestuin heeft?
Waarom staat de lokale overheid dit toe!
Als gevolg hiervan heeft de gemeente Sliedrecht op verzoek van D66 Sliedrecht een boekhouding
opgezet van de financiële schade voor de gemeente. Wat ertoe geeft geleid dat er inmiddels 3,5
miljoen rijksgeld is toegezegd voor de getroffen gemeentes.
Jammer genoeg is nog niet geregeld wie de persoonlijke financiële schade gaat verhalen op Chemours.

Wonen in Sliedrecht
De woningvoorraad is duidelijk uit balans.
Een toetsing welke inzicht geeft in wat er op het gebied van woningen nodig is vindt niet plaats.
Het beleid is nu gebaseerd op wat D66 Sliedrecht noemt, het postzegelbeleid.
Hiermee bedoelen we dat een stuk grond dat voor nieuwbouw in aanmerking komt met zoveel
mogelijk woningen wordt volgepropt. Dit alleen maar omdat de opbrengst voor de ontwikkelaar dan
zo hoog mogelijk is.
D66 wil graag dat wonen voor Sliedrechters in Sliedrecht weer mogelijk wordt. Wij willen de totale
woningvoorraad in balans brengen, dus woningen voor alle inkomens en woonvormen.
Huren en kopen moet mogelijk blijven. Maar ook energie neutraal in een groene omgeving.
Neem Baanhoek-West: Een voorbeeld van veel stenen en veel te weinig groen. Dit vindt D66 weer
onacceptabel.
In de kadernota 2030 heeft het college haar plannen voor de woningbouw vastgelegd, een zeer
goede ontwikkeling. Deze worden in 2022 uitgewerkt in definitieve plannen. Wij staan daar heel
positief in, ze lijken realistisch. Maar de vele plannen en onderzoeken leveren geen concrete huizen
voor u als burger. De raad van Sliedrecht moet de plannen vastleggen. Een totaalplan voor het
gebied ten noorden van de spoorlijn, dat voorziet in toekomstige groei met de daarbij heel
belangrijke behorende ontsluitingen. Natuurlijk is wonen geen doel op zich, het zal ook een
aantrekkelijke woonomgeving moeten zijn. Uitvoering en actie dat wordt de taak van de komende
raad, iets waar wij heel hard aan willen mee werken.
Fietsroutes autovrij
Een beter milieu begint met minder vervuilend gemotoriseerd vervoer.
Natuurlijk zullen we ook inzetten op elektrisch rijden, maar die energie komt niet uit de lucht vallen.
Alleen op eigen spierkracht, dus lopen en fietsen, vervuilen we niets. Daarvoor moeten er veilige
maar vooral aantrekkelijke routes worden aangelegd. Wat zien we helaas in ons dorp:
Fietsen naast of soms op de rijbaan! onacceptabel.
Vrije wandelroutes naar het centrum zijn nooit ontwikkeld.
Fietsers krijgen in Sliedrecht geen voorrang op de rotondes .
Verkeerstechnisch volledig juist!! Maar in de omliggende gemeenten is dit geheel anders.
Juist die situatie vindt D66 Sliedrecht onveilig! Als verkeersdeelnemer wilt u weten waar u
aan toe bent.

Sport en recreatie
D66 vindt het jammer dat sporten in Sliedrecht een ondergewaardeerd onderwerp is. Of het nu
voetbal of volleybal is, maakt niet uit! Helaas wel iedere keer de vraag: is het op Zondag?
Sport is voor onze gezondheid uiterst belangrijk en gaat gelijk op met recreatie.
Het welzijn van de Sliedrechters is gebaat bij een voortvarend beleid op het gebied van sport en
recreatie.
Wat ziet D66 Sliedrecht anders zien!
De voetbal verhuizen voor meer industrieterrein? NEE!
De tijd heeft echter ons standpunt in deze achterhaald. D66 Sliedrecht heeft zich nadrukkelijk
ingezet om de problematiek rond de voetbal op de agenda van de raad te zetten. De optie voor
ten noorden van de spoorlijn is nu definitief. En nu moet de gemeente gaan leveren. De VV
Sliedrecht verdient snel een nieuwe accommodatie.
De Lockhorst in beheer bij de gemeente brengen? NEE!
Deze sportvoorziening moet door een professioneel bedrijf worden gerund.
Met duidelijke doelen, namelijk de gezondheid van de Sliedrechters bevorderen.
Voor binnensporten is redelijk wat ruimte ter beschikking, maar (hard)looproutes vrij van
autoverkeer ontbreken. In de nieuwe omgevingsvisie is sprake van een strook grond van 250
meter ten noorden van de Betuwelijn, wij gaan ons uiterste best doen om hier veel recreatie in
mogelijk te maken. Steeds meer wil de sporter individueel kunnen werken aan zijn of haar
conditie. Ten noorden van het spoor moeten we daar ruimte voor vinden. D66 Sliedrecht begrijpt
niet dat er wel een plan voor paardrijden wordt bedacht, maar een voorziening voor een veel
grotere groep lopers wordt vergeten.

Beter bestuur
Lokaal in Sliedrecht is het wettelijke duale stelsel (de raad bepaalt en stuurt het college aan) helaas
nog niet tot uitvoering gebracht. Hier is het nog steeds zo dat de collegeleden beleid maken en dat
vervolgens aan de raad ter goedkeuring voordragen.
Om dit om te draaien begint ons mantra “ beter bestuur” met opleidingen voor de raadsleden.
D66 Sliedrecht is onderdeel van een landelijke partij en er wordt daardoor volop geïnvesteerd in
opleidingen.
De lokale kandidaten lopen al lang mee in de regio en de gemeentepolitiek.
Maar ook als je verkozen wordt is er een uitgebreid programma om je werk zo goed mogelijk te doen
en je te ondersteunen. Dat geeft ons vertrouwen.
Inspraak door Burgers:
Wilt u iets veranderen in Sliedrecht, dan mag u inspreken in de raad, dat is uw recht. Maar of er
vervolgens iets meegedaan wordt, dat bepaalt de raad.
Natuurlijk is dat goed, maar als die raad u vervolgens niet betrekt bij het eventueel afwijzen van uw
inspraak, dan vinden wij dat een gemis.
Veel besluiten zijn al voorgekookt in de achterkamertjes, waardoor je als inspreker op achterstand
staat.
Veel beter is het dat er eerder met de belanghebbenden in openbaarheid wordt gesproken. Dat er
pas daarna in de raad een standpunt wordt ingenomen.
Eventuele verdeeldheid in de fracties moet juist openbaar worden besproken.
Zodat de gelegenheid aan de overige raadsleden wordt gegeven hun mening beter te vormen.
Uiteindelijk nemen we daardoor betere besluiten voor de Sliedrechters.
De vorm waarin de raad nu vergadert is veel te bureaucratisch, laat de discussie wat meer vrij.
De voorzitter mag nimmer sturend leidinggeven en alleen maar bezig zijn met het proces.
Laat het af en toe wat meer rommelig zijn, daarmee komen de beste besluiten boven water.
Het hoofddoel van de raad moet zijn de bevolking een stem te geven. Dat kan alleen als u gehoord
wordt!
Inspraak is niet alleen een recht, maar voor D66 een doel.

Regio
Op dit moment neemt Sliedrecht met een aantal gemeentes deel aan het samenwerkingsverbanden
in de Drechtsteden
D66 Sliedrecht vindt dit een vorm die niet langer kan. Door de opzet van Dordrecht is er nu sprake
van een nieuw samenwerkingsverband. Waarbij de regie bij Dordrecht ligt en de omliggende
gemeenten daar de door hun gewenste producten afnemen. Niet de keuze van D66 Sliedrecht. Het
is niet democratisch en juist daaraan hechten wij veel waarde.
Hoewel wij graag toegeven dat de samenwerkingen veel besparingen opleveren, kan dat naar onze
mening anders. Maar de komende jaren moeten we het ermee doen.
Als D66 Sliedrecht zien wij veel liever dat Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam een samenwerkingsverband hebben. Deze Gemeentes hebben veel gemeen en kunnen zich daardoor versterken, de nieuwe worm van samenwerken maakt dit mogelijk. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren ligt verstopt in de toekomst. De kostenbesparingen voor Sliedrecht die er nu al in
Drechtstedenverband zijn, zouden dan nog weleens veel groter kunnen zijn.
In de andere gemeenten wordt hier door D66 fracties verschillend over gedacht, maar dat is juist de
kracht van D66. De beste besluiten ontstaan door de verschillen te benoemen!

Onderwijs
De basis scholen staan er goed voor, onderwijs voor eenieder. Het voorgezet onderwijs is duidelijk
achter gebleven.
D66 Sliedrecht wil er alles aan doen het Grienden College te handhaven, maar de leerlingaantallen
lopen ieder jaar verder terug. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet.
D66 denkt dat het verstandiger is samen met Hardinxveld het voorgezet onderwijs op de grens van
onze beider gemeentes volwaardig te maken. Dit in plaats van satellietscholen voor de eerste
leerjaren.
Liever een zelfstandige onderwijsinstelling waar de gehele opleiding kan worden gevolgd, waarin het
Grienden College wordt geïntegreerd.
Het vasthouden aan opleidingen binnen de gemeentegrenzen is verkeerd, maar samenwerken met
andere gemeentes betekent wel de portemonnee trekken.

GENERATIES
We worden als mens steeds ouder en daar is niks mis mee.
Wel zijn de voorzieningen in Sliedrecht, waar deze generatie behoefte aan heeft (verenigingen,
ontmoetingsplaatsen zoals dagrecreatie) zijn niet meer volwaardig aanwezig zoals het ooit wel was.
In Sliedrecht zijn we heel goed in het beleid maken voor de bijzondere groepen. Maar de overgrote
meerderheid waar maar weinig voor nodig is verliezen we uit het oog.
Dus gaat D66 zich inzetten op wat alle doelgroepen nodig hebben! Jong – Oud – en alles wat
ertussen ligt.

De Kiezer
Die staat bij D66 Centraal, waar blijkt dat uit?
Neem de koopzondag. Een groot deel van de D66 kiezer ziet wel “brood” in koopzondagen. Vooral
als de ondernemer zelf mag bepalen op eraan mee gedaan wordt of niet
In Sliedrecht ligt dat genuanceerder, je kan nu eenmaal niet de keuzes uit het verleden zomaar
veranderen.
U als koper moet dat ook willen, als er een markt is voor de koopzondag dan ontstaat die vanzelf. Als ondernemer moet je ook leren omgaan met veranderend koopgedrag, het internet is daar een goed voorbeeld van. Daar koop je 24 uur per dag en 7 dagen in de week, maar je bepaalt zelf of je daaraan meedoet.
Zo is het ook met de koopzondag, de beperkte opening van de Supermarkten zijn een succes. Een
eerste grote stap, de volgende is aan U
Wij in D66 Sliedrecht staan voor die vrije keuze en vinden dat de raad daarin mee moet gaan. Niet
voor niets onze leus:

D66 aan u de keuze!!


WELZIJN
Eerst eens een definitie wat verstaan we onder welzijn?
“Wanneer een individu of maatschappij zich in een goede toestand bevindt op het gebied van
gezondheid, geluk en-of voorspoed”. Wat kun je daarbij voorstellen?
Buurtkamers realiseren,
Buurtgezinnen,
Buurthuizen,
Nabuurschap….
En zo nog veel meer. Ooit was ons dorp best ruim voorzien van “een goede buur is beter dan een
verre vriend”. Dit is helaas te veel afgebrokkeld door de decennia heen.
D66 Sliedrecht wil dit weer opzetten en ondersteunen

D66 Aan u de keuze

Ook voor de komende raadsperiode maken wij ons sterk. De wens is er om met twee zetels
vertegenwoordigd te worden. Pas dan kunnen wij concreet meedoen aan een nieuw te vormen
college. Met Anja de Rooij als kandidaat wethouder. Alles is mogelijk met een klinkende overwinning
voor D66 in Sliedrecht.

Het motto voor de komende vier jaar is

D66 Sliedrecht wil leveren

Motto 2018

  • D66 Sliedrecht voor een beter bestuur

Motto 2022

  • D66 Sliedrecht wil leveren