Standpunt D66 inzake project Glanerbrook 

Beeld: D66

Afgelopen donderdag 15 september was de Raadsronde inzake de vernieuwbouw van Sportcomplex Glanerbrook. Namens D66 doet onze fractievoorzitter Pepijn de woordvoering in dit dossier. Via dit bericht wil de fractie van D66 u graag meenemen in ons standpunt en onze afwegingen. 

Sport en beweging: verkiezingsprogramma D66

D66 ondersteunt de doorontwikkeling van de Westelijke Mijnstreek tot topsportregio. Met de Sportzone Limburg, het Tom Dumoulin Bike Park, het Watersley Sports & Talentpark en straks een compleet vernieuwde centrale zwem- en schaatsvoorziening Glanerbrook beschikt Sittard- Geleen over uitstekende sportaccommodaties en een infrastructuur voor zowel top- als breedtesport. Een goed voorzieningenpakket in de breedtesport is noodzakelijk omdat onze (amateur)sportverenigingen een belangrijke rol spelen voor de gezondheid, sociale samenhang en vrijetijdsbesteding.
 
D66 wil een goede spreiding van toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente, waarbij kwaliteit voor ons belangrijker is dan nabijheid. Om de toekomstbestendigheid te borgen, kiest D66 voor opschaling van sportvoorzieningen (eventueel gecombineerd met andere functies), voor één of meerdere wijken of kernen.

Glanerbrook, het project

Een dikke vijf jaar geleden (2017) stelde de Gemeenteraad het plan vast om te komen tot één centrale sport- en zwemvoorziening voor Sittard-Geleen. Hierbij werd gekozen voor Glanerbrook te Geleen als centrale locatie. Het vervolgens in 2020 vastgestelde plan omtrent Glanerbrook gaat uit van vernieuwbouw. Daarbij worden de bestaande voorzieningen gerenoveerd en worden er ook enkele zaken aan toegevoegd, zoals: een 50-meter bad, een nieuwe ijshockeyhal en een overkapping met zonnepanelen over de ijs- en wielerbaan. Het toentertijd door de Raad gevoteerde budget voor dit project bedroeg €48 miljoen. Later, bij het vaststellen van de landschapsvisie, kwam daar nog de renovatie van het Burgemeester Damenpark bovenop.

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Kostenstijging

Vlak na de verkiezingen werd de nieuwe Gemeenteraad geïnformeerd, maar tegelijkertijd ook geconfronteerd, met een exponentiële kostenstijging van het project. Waar de kosten voor het vernieuwde sportcomplex eerst werden geraamd op €48 miljoen, wordt het bouwplan inmiddels geraamd op €74 miljoen. Een kostenstijging van 50 procent dus. Een bedrag waar niet alleen D66 van schrikt, maar de voltallige Raad. 
 
De grote toename in kosten ontstaat onder andere door factoren zoals: de stijgende inflatie, de verhoogde energiekosten, de materiaaltekorten en de krapte op de arbeidsmarkt. Factoren die vandaag de dag meerdere zaken in de economie en maatschappij drastisch verstoren. Hoe vervelend ook, een prijstoename voor dit bouwproject is niet heel vreemd of onverwacht. 

Het kostenplaatje van de toekomst 

Als Raad hebben we geen glazen bol. Prijzen die we vandaag op papier zetten, kunnen er morgen heel anders uitzien, althans voor een deel. Een zorgenkindje is daarbij het indexeringspercentage. Het totaalproject is geïndexeerd met 6,3%. Daarbovenop komt nog eens een geschatte jaarlijkse indexering van 2,5%. Volgens deze cijfers zou de eindstand rond de de €74 miljoen moeten uitkomen vastleggen, maar gezien de onrust op de markt vindt D66 dat we er niet blindelings op kunnen vertrouwen dat die 2,5% aan jaarlijkse indexering gelijk blijft. Daarnaast is de kwijtschelding van de btw nog onzeker en blijft het een raadsel of dit bouwplan kan rekenen op bijkomende subsidies van buitenaf, denk aan de Provincie Limburg en/of de Europese Unie. D66 vindt cofinanciering wel gewenst.  

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Afwegingen D66-fractie 

Om een verstandig, weloverwogen en goed doordacht besluit te nemen zijn er een aantal zaken die D66 meeneemt in zijn overwegingen: 
 
Allereerst is niets doen en stilstaan voor D66 geen optie. Het is om veiligheidstechnische redenen rondom de huidige staat van Glanerbrook onverantwoord om de boel de boel te laten. Zo zijn de koel- en chloorinstallaties, de wielerbaan en de staat van het gebouw op zichzelf aan renovatie of vervanging toe. De wielerbaan is onveilig om gebruik van te maken en de chloorinstallatie kan – na haar recentelijke reparatie – niet meer worden gemaakt, mocht zich weer een mankement voortdoen in de nabije toekomst. Doen we niks, dan kan het gebouw niet meer gebruikt worden. 
 
Naast het feit dat veel oude installaties het einde van de levensduur hebben bereikt of naderen, eisen deze apparaten een gigantische toename in energiekosten. Ook dat dreigt op langere termijn onbetaalbaar te worden. De laatste energierekening van Glanerbook was bijna 1 miljoen euro extra, €950.000 om precies te zijn. Dus vindt D66 dat er hoe dan ook een besluit dient te komen inzake dit dossier, want de realiteit laat zien dat doorgaan in de huidige staat onverantwoord is.  
 
Ten tweede vindt D66 dat het geheel aan Raadsbesluiten – die terugslaan op de bestaande zwemlocaties – heroverwogen moeten worden. D66 bedoelt daarmee de besluiten die zijn genomen na 2017 en 2020. In dit geval gaat het dus om Het Anker en de complete renovatie daarvan.
 
’In februari 2022 is besloten om Sportcomplex Het Anker in Buchten compleet te renoveren en jaarlijks te voorzien van een gemeentelijke bijdrage van 316.000 voor doelgroep- en instructiezwemmen. Dit besluit is gemaakt in tijden van een ander economisch perspectief, waar ook D66 toen mee heeft ingestemd. Oorspronkelijk heeft de Raad daarmee afgezien van de eerder gemaakte afspraak om te komen tot één gemeentelijke centrale sport- en zwemvoorziening. Nu het financieel beeld dermate is veranderd, vindt D66 het leidend om terug te gaan naar het oude principe en vast te houden aan één gemeentelijke voorziening. Dat is immers haalbaar en financieel gezond beleid’’ zo stelde onze fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne in de Raadsronde van 15 september. 
 
Ter nuance, betekent dat dan dat De Nieuwe Hateboer en Het Anker wat D66 betreft dicht moeten? Nee, helemaal niet. D66 is bereid om te denken in oplossingen en kijkt graag naar hoe we deze baden openhouden via andere structuren, dan wel via vrijwilligers, dan wel via een particulier initiatief.  
 
Ten derde en als laatste vindt D66 het belangrijk om de discussie rondom Glanerbrook breder te bekijken. Het bouwplan van het sportcomplex vergt flinke financiële investeringen van de gemeente. Er staan Sittard-Geleen echter ook andere grote projecten te wachten, zoals: Het Huis aan de Markt en de nieuwe locatie van Vidar. Dit vraagt grote investeringen van Sittard-Geleen en vandaar dat D66 dit graag in samenhang wil afwegen. We kunnen geld immers maar één keer uitgeven. 
 
Conclusie van D66: niks doen is geen optie. We investeren liever één keer goed, dan 20 keer slecht. Onze fractie gaat uit van “verantwoordelijk beleid vóór opportunistisch beleid’’, ook als dat betekent dat we moeten teruggrijpen op “oud beleid” en we vinden het noodzakelijk om dit project in samenhang met andere grotere projecten te bekijken/beoordelen. 

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Eisen voor de toekomst 

D66 heeft naast het bovenstaande afwegingskader een harde eis die onze fractie meeneemt in het toekomstig besluit t.a.v. het algehele project: het aspect duurzaamheid. D66 vindt – en het huidig ontwerp voldoet daaraan – dat het toekomstig complex een energieneutraal gebouw (ENG), dan wel bijna-energieneutraal gebouw (BENG) dient te zijn. Het schrappen in duurzaamheidsaspecten is voor D66 een absolute no-go. Wanneer het gebouw zelfvoorzienend is in haar energieopwekking maakt dat het op de lange termijn een stuk goedkoper – naast de substantiële bijdrage die het levert aan een gezond klimaat. 
 
Tevens vindt D66 het een eis dat extra energie die – bijvoorbeeld in de winterperiode – moet worden ingekocht omdat de eigen energiebronnen niet genoeg opwekken, enkel groene energie mag zijn.

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Hoe nu verder?

“Hoe nu verder?” is een vraagstuk waar D66 zich, als fractie binnen de Gemeenteraad, mee moet gaan bezighouden. ‘’Een goed doordacht en weloverwogen besluit op dit dossier is noodzakelijk en onze stad en inwoners zijn gebaat bij politiek die voor hen de juiste keuzes maakt. Zeker op dit dossier, aangezien Sittard-Geleen in de voorgaande Raadsperiode onder preventief financieel toezicht van de Provincie heeft gestaan vanwege het teveel aan zwemwater en het niet maken van keuzes in dezen. Met het geld van inwoners moeten we zorgvuldig omgaan, vindt D66. Volgende generaties mogen niet de dupe worden van financieel onverantwoorde keuzes die de politiek maakt, daarom moeten we nu de juiste beslissing nemen’’ aldus fractievoorzitter Pi Van de Venne. 
 
Voor er een definitief besluit genomen wordt, neemt de D66-fractie nieuwe ontwikkelingen in de overwegingen mee. Daarmee doelen we op de uitkomsten van de Raadswerkgroep, de doorrekeningen van de voorgestelde sub-varianten en/of het naar voren komen van nieuwe opties en/of locaties. 
 
D66 hecht veel waarde aan input van onze inwoners. Wij gaan de komende periode graag de dialoog aan. U kunt ons benaderen om in gesprek te gaan met de D66-fractie door een mailtje te sturen naar: [email protected] of
[email protected] of [email protected]