Aanvullende Punten Verkiezingsprogramma D66 Sittard-Geleen

In deze sectie vind u enkele punten die aanvulling bieden op het verkiezingsprogramma van D66 Sittard-Geleen voor de raadsperiode van 2022-2026.

Grondprijzen

De middeldure huurwoningen zijn specifiek bedoeld voor mensen en gezinnen met een middeninkomen, dus één tot twee keer modaal. Met ontwikkelaars spreken we af dat de huren in het middensegment blijven en om hen te compenseren voor de lagere inkomsten geven we de korting op de grondprijs. D66 heeft zich hier de afgelopen jaren sterk voor gemaakt en wil vasthouden aan het reguleren van de huren via de grondprijs, om zo de enorme aantallen middenhuur die gebouwd worden ook betaalbaar te houden voor de middeninkomens. 
 
Wel waakt D66 ervoor dat grondprijzen niet te laag worden. D66 wil geen afbreuk doen aan de woningbouw. Wanneer grondprijzen te laag zijn zien we op plekken elders in het land dat dit gecompenseerd wordt door minder woningen te bouwen voor starters en middeninkomens en juist meer hoog- en topsegment woningen. En zo blijft de bouwproductie voor starters en middeninkomens achter. D66 komt op voor deze doelgroep, een doelgroep waar we zien dat er een groot woningtekort is!

Klimaat

Klimaatverandering is geen ver van ons bed show meer, zo hebben we kunnen constateren in de zomer van 2021 tijdens de watersnood. Ook onze mooie provincie ervaarde de negatieve gevolgen daarvan, iets wat ook de nodige schadekosten met zich meebracht. D66 ziet de urgentie van de klimaataanpak en wil daar snel en effectief op acteren, daar mogen wat D66 betreft best wel wat meer middelen voor vrijgespeeld worden vanuit de samenleving. Wel vindt D66 dat daar een lastenverlichting op andere vlakken noodzakelijk is. D66 gaat voor verlaging van het OZB-tarief en de afschaffing van hondenbelasting in Sittard-Geleen. 

Gezonde lucht is geen luxe, maar een basisbehoefte voor iedere inwoner van Sittard-Geleen. Uitstoot in de stad moet daarom ook omlaag. Dat betekent dat we gaandeweg de milieuzones onvermijdelijk zullen zijn in onze gemeente. Deze milieuzones zullen vooral gelden voor veelrijders, zoals taxi’s, en vrachtwagens. Daarnaast wil D66 meer ruimte bieden aan innovatieve oplossingen voor stadsdistributie.

 Mobiliteit  

D66 wil de verkeersdoorstroom in Sittard-Geleen bevorderen en kijkt daarbij graag naar een integrale implementatie, samen met de Provincie Limburg, van de Mobiliteitsvisie Westelijke Mijnstreek, hierbij zetten wij juist in op aandacht voor een goede verkeersafwikkeling. Dit geldt ook voor de situatie rondom de Verloren van Themaatweg langs Buchten en Holtum. D66 is geen voorstander van de afsluiting van deze weg. Naast dat dit schadeclaims kan meebrengen voor de gemeente, is het ook van belang dat bedrijven op het bedrijventerrein goed bereikbaar blijven. Wel kijkt D66 actief naar de verkeersveiligheid en een oplossing voor de geluidsoverlast of dit punt. 

D66 wil de lokale democratie versterken, o.a. door meer beginspraak en meer mogelijkheden om inwoners te raadplegen. Een zorgvuldig ingezet bindend correctief referendum is geeft inwoners de mogelijkheid om een besluit — indien nodig — terug te draaien.

Naast repressieve maatregelen zijn preventie en bewustwording uitgangspunten voor een daadkrachtige en effectieve aanpak van problemen. Dat laatste kan alleen bereikt worden in samenspraak met de jongeren zelf. De gemeente kan het ontplooien van activiteiten en evenementen faciliteren en tegelijkertijd jongeren betrekken bij het organiseren ervan. Op die manier wordt deze groepen eigenaarschap gegeven en wordt hun betrokkenheid (en daarmee de leefbaarheid voor eenieder) versterkt. Dat neemt echter niet weg dat er streng opgetreden dient te worden tegen groepen of individuen die dit proces blijven frustreren.