Kies voor innovatief ondernemerschap

Ondernemerschap is van oudsher in onze gemeente van groot belang. In vroeger tijde draaide alles om het boerenbedrijf. Tegenwoordig speelt innovatief agrarisch ondernemerschap nog steeds een grote rol in Oude IJsselstreek, hebben we een bloeiende hoogwaardige maakindustrie met veel kleine en startende bedrijven, en is ook toerisme een belangrijke pijler van de lokale economie.

Beeld: Adobe

Hoogwaardige maakindustrie

We doen als gemeente veel om de hoogwaardige maakindustrie te versterken. Zo is er een innovatiecentrum, en een “incubator” (broedmachine) voor startende ondernemers. D66 wil deze faciliteiten de komende jaren versterken. Daarbij moeten we er wel op letten dat de investering van de gemeente ook echt terechtkomt bij de startende bedrijven en op die manier voor werkgelegenheid zorgt. Werkgelegenheid in deze tak van industrie heeft bovendien de potentie om jongeren en jonge gezinnen aan onze regio te binden en voor onze regio te behouden.

Ook de infrastructuur voor de maakindustrie willen we versterken. Het moet makkelijker worden om de weg naar productiepartners en de afzetmarkt binnen of buiten de regio te vinden. Bestaande faciliteiten zoals die nu te vinden zijn worden doorontwikkeld tot een hightech campus Achterhoek. D66 wil met name innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheidsoplossingen uitnodigen zich in onze gemeente te vestigen.

Agrarisch ondernemen

D66 wil volop inzetten op duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het huidige verdienmodel voor de agrarische ondernemers, met een steeds verdergaande schaalvergroting en steeds lagere productprijzen is niet houdbaar.

Door het stimuleren van de lokale voedselmarkt kan de keten tussen producent (boer) en consument verkort worden. De boer krijgt daardoor een eerlijke prijs voor eerlijk voedsel, minder transport betekent minder CO2- en stikstofuitstoot, en doordat de boer een hoger deel van de opbrengst ontvangt krijgt hij ruimte om te de-intensiveren.

Nationaal en internationaal lobbyen we voor een gelijk speelveld, zodat initiatieven om de landbouw in Nederland duurzamer te maken niet ondermijnd worden door de beschikbaarheid van niet duurzaam geproduceerd voedsel uit het buitenland.

Agrarisch ondernemers dichten wij ook een grote rol toe bij het bevorderen van biodiversiteit. Biodiversiteit is geen doel op zich, maar gaat hand in hand met het goed beheer van landbouwgrond. De gemeente moet samen met het waterschap biodiversiteit bevorderend berm- en watergangbeheer stimuleren. Door maaisel te verwijderen ontstaan armere, meer diverse bermen, en de organische stof kan elders worden gebruikt om te helpen water in de bodem vast te houden. Naast het inzaaien van akkerranden met kruidenrijke mengsels, moet de gemeente stimuleren dat dit ook bij graslandranden gebeurt.

Toerisme

In onze gemeente ligt een uitgelezen kans om belevings- en ecotoerisme te realiseren. Toeristen komen niet naar onze regio om een grote stad of een enorm pretpark te bezoeken, maar om te genieten van de rust, de natuur, en het water. De verbinding van agrarische bedrijvigheid met toerisme biedt kansen, evenals toerisme op en aan het water van de Oude IJssel. We willen het netwerk van recreatieve wandel- en fietspaden versterken.

De entrees van de dorpen mogen meer dan nu een visitekaartje van de gemeente worden. We willen deze vergroenen en verfraaien, en bovendien informatieve bordjes plaatsen die iets over elk dorp vertellen.