Kies voor gedragen duurzaamheid

Wat D66 betreft gaat de gemeente Oude IJsselstreek een voortrekkersrol vervullen waar het gaat om duurzaamheid. We gaan doen wat we kunnen om klimaatverandering tegen te gaan, en vanuit die positieve houding proberen we andere gemeentes te overtuigen ons voorbeeld te volgen. Zonder koplopers zullen er ook nooit volgers komen. Door inwoners te laten delen in de opbrengsten van duurzame energie creëren we draagvlak.

Beeld: Camiel Vanderhoeven

Energieopwekking

Sommige duurzame ontwikkelingen leiden tot een hogere vraag naar elektriciteit. Denk aan elektrische auto’s en het verwarmen met warmtepompen. Om deze ontwikkelingen echt duurzaam te maken, moeten we ervoor zorgen dat deze extra vraag naar elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. D66 is ervan overtuigd dat we daarom meer duurzame energie zullen moeten gaan opwekken dan we nu hebben afgesproken.

De RES (Regionale Energie Strategie Achterhoek) is een afspraak tussen de Achterhoekse gemeentes over hoeveel duurzame energie we in de Achterhoek gaan opwekken (1,35 Terrawattuur of TWh). In 2023 (RES 2.0) en 2025 (RES 3.0) worden deze afspraken herzien. D66 wil dat de gemeente zich daarbij inspant om het ambitieniveau te verhogen, en een nieuw bod te doen dat aanmerkelijk hoger is dan 1,35 TWh.

Om voldoende duurzame energie op te wekken zal ook zon-op-land onderdeel moeten blijven van de energiemix. D66 wil dat er ruimte komt voor nieuwe komt voor zon-op-land projecten (een nieuw uitnodigingskader) waarin de nadruk komt te liggen op innovatieve oplossingen en een zorgvuldige inpassing in het landschap. Ook nieuwe initiatieven voor windmolens zijn voor D66 bespreekbaar.
We vinden het belangrijk dat omwonenden bij grote projecten niet alleen de lasten dragen, maar ook meedelen in de lusten. Uiteraard heeft iedereen baat bij het leefbaar houden van de aarde, maar een meer concreet, nu tastbaar belang kan bijdragen aan het creëren van draagvlak. Bij nieuwe projecten wordt minimaal 50% lokaal eigenaarschap een harde voorwaarde voor vergunning, en bij de beoordeling van projecten moet compensatie van omwonenden (bijvoorbeeld door een korting op de energierekening) zwaar meewegen.

Bij eventuele herijking van het akkoord van Groenlo spannen wij ons ervoor in om de doelstelling dat de Achterhoek in 2030 energie-neutraal is vast te houden, en het tijdspad om dat te bereiken te actualiseren en aan te scherpen.

Energiebesparende maatregelen

Wij willen dat alle inwoners van de gemeente een gratis warmtebeeldscan van hun woning krijgen om bewustwording van onnodig energieverlies te creëren en eenvoudige, gerichte besparingstips te geven.

Wij willen dat minima (<130% bijstandsnorm) bij de gemeente een gratis duurzaamheidspakket kunnen aanvragen (LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie, waterbesparende douchekop). Doordat dit directe besparingen mogelijk maakt kan dit helpen het draagvlak voor duurzaamheid te verbreden.

Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet de gemeente voortaan een energieadvies meegeven.

Bij het bouwen of verbouwen van gemeentelijk vastgoed wordt het (ver)nieuw(d)e vastgoed energieneutraal.

D66 wil dat een deskundige partij het gemeentelijk vastgoed elke vijf jaar doorlicht op duurzaamheid. De gemeente moet de aanbevelingen die daaruit voortvloeien voortvarend uitvoeren. 

Duurzaam vervoer

Wij spannen ons in om fijnmazig openbaar vervoer te realiseren door traditioneel openbaar vervoer te combineren met het slim gebruik van deelauto’s, al dan niet met chauffeur (Smart Mobility).
Wij willen dat de gemeente een uitgebreid netwerk van laadpalen voor auto’s en oplaadpunten voor elektrische fietsen aanlegt, verspreid door de hele gemeente.

Waterbeheer

De afgelopen extreem droge zomers hebben het belang onderstreept van een deugdelijk beheer van het grondwater. Wij willen dat inwoners gestimuleerd worden om minder tegels en meer groen in hun tuin aan te leggen. Ook moet de gemeente zich blijven inzetten om gebieden te creëren waar regenwater wordt vastgehouden. Uiteraard moet hierbij ook gekeken worden naar het voorkomen van overstromingen.