Kies voor behoorlijk bestuur

Het vertrouwen in de politiek en in het bestuur is kwetsbaar. Door bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, de vastzittende woningmarkt en de lang durende regeringsformatie heeft het vertrouwen een deuk opgelopen. Dat raakt ook het vertrouwen in de lokale politiek. Lokaal “politiek gedoe”, of de perceptie daarvan, zoals rond de nieuwbouw van het Almende college of het uittreden uit Laborijn heeft dat vertrouwen ook geschaad. D66 wil dat er de komende periode goed gekeken wordt hoe het geschade vertrouwen hersteld kan worden.

Beeld: Adobe

Financiën

D66 wil af van begrotingen die als sluitend gepresenteerd worden, maar bij nadere beschouwing een forse greep uit de algemene reserve doen. Daar waar de algemene reserve wordt aangesproken, moet dat wat ons betreft binnen de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft gecompenseerd worden.

De begroting is nu veelal onbegrijpelijk voor de inwoners van de gemeente, en ook de gemeenteraad heeft er een behoorlijke kluif aan. D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Het moet volstrekt duidelijk zijn wat de inkomsten van de gemeente zijn en waar de gemeente dat geld aan uitgeeft. Dat begint met een heldere en toegankelijke begroting met deugdelijk onderbouwde voornemens en een leesbaar jaarverslag waarin de resultaten onverbloemd worden weergegeven. D66 wil ook burgervriendelijke begrotingen, overzichtelijk en zonder jargon, die ook digitaal beschikbaar zijn via de gemeentelijke website.

Bij investeringen moet realistisch gekeken worden naar het langetermijnperspectief. Te vaak is een overenthousiast college te rooskleurig over de verwachte opbrengsten en kosten van ideeën op de lange termijn. Bij grote projecten moet een onafhankelijke partij de plannen van het college doorrekenen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met duurzaamheidsaspecten.

Beleid

Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan burgerinitiatieven en inspraakprocessen. D66 wil een stap verder gaan met het “right to challenge”: het recht van bewoners en instellingen om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Samen met de samenleving willen we hier spelregels voor afspreken (bijvoorbeeld een budget- of buurtrecht). Vooral op het gebied van groenonderhoud, duurzaamheid en wonen zien wij hiervoor mogelijkheden.

Om beleid beter te kunnen beoordelen willen wij graag dat bij raadsvoorstellen voortaan ook wordt aangegeven welke alternatieven zijn onderzocht, en waarom die zijn afgevallen. 

Verantwoording

Wij vinden het belangrijk dat wanneer de accountant van de gemeente, of een andere controlerende instantie verbeterpunten aandraagt, hier ook serieus door de gemeente naar gekeken wordt. Wij willen geen genoegen nemen met een zesjescultuur.

Wat ons betreft wordt de rekenkamer, die nu nog deels door raadsleden wordt ingevuld, volledig onafhankelijk, en bestaat straks alleen nog maar uit externe leden zonder binding met de lokale politiek. Ook moet de rekenkamer meer budget krijgen om externe deskundigheid in te huren en onderzoeken goed uit te kunnen voeren. De raad mag wel suggesties doen, maar uiteindelijk bepaalt de rekenkamer zelf welke onderzoeken zij willen uitvoeren. Onze voorkeur gaat er naar uit om samen met een aantal omliggende gemeenten een stevige gemeenschappelijke rekenkamer op te richten.

Samenwerkingsverbanden

Net zoals de meeste andere gemeentes in Nederland heeft onze gemeente allerlei taken uitbesteed aan samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeentes. Die zijn op verschillende manieren ingericht. D66 wil dat voor al deze samenwerkingsverbanden de gemeenteraad voortdurend voldoende op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen, en te allen tijde hierover het laatste woord heeft. Alleen op die manier kan de democratische legitimiteit van het gevoerde beleid gewaarborgd blijven.

Waar belangen gemeentegrens-overschrijdend zijn, kijken we naar de mogelijkheid om bevoegdheden van de gemeenteraad over te hevelen naar de Achterhoekraad. Ook blijven we op termijn voorstander van het samengaan met andere gemeentes in een toekomstige gemeente (West) Achterhoek.