Camiel Vanderhoeven gekozen als lijsttrekker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 Oude IJsselstreek op 25 mei 2021 is Camiel Vanderhoeven gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Camiel is sinds 2018 fractieassistent binnen de D66 fractie, en is actief in meerdere raadscommissies.

In de aanloop naar de verkiezingen wil Camiel zich inzetten voor het samen met de leden opstellen van een helder verkiezingsprogramma. Wat hem betreft zullen daarin het versterken van de lokale democratie, duurzaamheid, en de inclusieve samenleving centraal staan. We laten hem hierover graag zelf aan het woord.

Op 25 mei ben ik door de leden van D66 Oude IJsselstreek gekozen als lijsttrekker. Ik wil hen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen toe te lichten waarvoor ik mij wil inzetten.

Een gemeente met bijna 40.000 inwoners verdient een goed functionerende democratie. Daarvoor is een gemeenteraad – het hart van die democratie – die haar kaderstellende en controlerende functie serieus neemt essentieel. Een gemeenteraad die elk voorstel op zijn merites beoordeelt. Raadsleden die zelf hun standpunt bepalen, en zich niet klakkeloos aansluiten bij “de coalitie” of “de oppositie”. D66 is bij uitstek de partij die die houding in de gemeenteraad uitdraagt.

Het doel van een goed functionerende democratie is het behartigen van de belangen van de inwoners. Die belangen zijn groot, mede gezien alle veranderingen die op ons afkomen. Klimaatverandering heeft een grote invloed op allerlei beleidsterreinen, en ook op gemeentelijk niveau vraagt dat om het maken van moeilijke keuzes. De invoering van de omgevingswet biedt ruimte om keuzes te maken en prioriteiten te stellen waar het gaat om werk, wonen, en natuur. De toenemende tweedeling in de maatschappij vraag om een gemeente die zich inzet voor een inclusieve samenleving. Dat zijn allemaal onderwerpen waarvan ik geloof dat het D66 geluid het waard is om gehoord te worden.

Als raadslid zal ik mij constructief-kritisch inzetten voor de belangen van alle inwoners. Ik zal mij inzetten voor het bevorderen van het dualisme en professionaliteit in de gemeenteraad, en zoeken naar een zo breed mogelijke consensus op onderwerpen, zonder de kernwaarden van de partij uit het oog te verliezen.

D66 is een partij waarvan ik vol overtuiging lid ben. Een partij die de mogelijkheden van mensen vooropstelt, zonder de verworvenheden van de verzorgingsstaat uit het oog te verliezen. Een partij die niet vastgeroest zit in allerlei dogma’s, maar alles, inclusief zichzelf, kritisch onderzoekt. Het is mij een eer die partij te mogen vertegenwoordigen als lijsttrekker.

Camiel Vanderhoeven