Spreektekst Samenleving

Beeld: Adobe Stock

Voorzitter,

Eerste termijn

Het is goed om te lezen dat de portefeuille Cultuur, Sport, Vrije Tijd en Erfgoed mooi op schema ligt en dat er belangrijke stappen zijn gezet voor de invulling van het taakstellend programma.
 
Ik heb over een aantal punten die in deze statenmededeling staan wat vragen:
 
Er staat dat het publiek na de coronatijd de weg niet vanzelf terugvindt naar de verenigingen, theaters en musea. GS schrijft dat zij de sector willen helpen om hun publieksbereik te versterken. Er wordt alleen niet beschreven hoe GS dat wil gaan doen. Kan de gedeputeerde daar wat meer uitleg over geven op welke manier hij dit voor zich ziet?
 
In de statenmededeling wordt verder ingegaan op de bibliotheekondersteuning en dat de extra gelden die zijn vrijgemaakt, worden ingezet.
De bibliotheken zijn een steeds belangrijkere schakel tussen burgers en overheid. Het is goed om te lezen dat GS dit ook zo ziet.
Wel wil ik graag van de gedeputeerde horen of hij denkt dat deze extra gelden voldoende zijn om de gestelde doelen die de bibliotheken hebben, te realiseren. En dat als deze gelden niet voldoende zijn, wat dan het plan van aanpak is. Het kan toch niet zo zijn dat in tijden van crisis ook deze basisvoorziening voor mensen onder de maat wordt?
 
In het programmeringsdocument wordt ondersteuning aan talentenhubs benoemd en dat er rond de zomer een evaluatie beschikbaar komt. Wij zijn als D66 benieuwd wat de resultaten zijn.

Kan de gedeputeerde hier al iets over zeggen?
 
Als laatste heb ik nog een vraag over het traject om te komen tot het beleidskader Levendig Brabant.

Kan de gedeputeerde een korte reflectie geven van zijn bevindingen tot nu toe?

Tweede termijn

Voorzitter,
 
Deze Statenmededeling geeft een positief beeld, en dat is goed om te lezen.
Maar er staat ook in dat corona een zware wissel getrokken heeft op de cultuursector. Dat weten we natuurlijk eigenlijk wel, maar omdat de focus in Nederland inmiddels op andere problemen ligt, wil D66 niet dat de aandacht die deze sector nog steeds zo hard nodig heeft, verslapt.
 
En ook de vrijetijdssector is nog herstellende, al gaat het daar al heel wat beter dan in de cultuursector.  Maar we moeten ons als Brabant blijven onderscheiden. En daarom is het belangrijk om plannen voor de vrijetijdssector door te ontwikkelen.
In de coronatijd is het ons weer duidelijk geworden dat we niet altijd naar het buitenland hoeven om mooie natuur, fijne recreatiegebieden en bijzonder erfgoed te zien en dat we dat ook dicht bij huis in onze eigen provincie hebben.
D66 vindt het belangrijk dat GS hier aandacht voor heeft en houdt.
 
Tot zover.