Verkeer en veiligheid

Verkeer

De verkeersdrukte is (alhoewel tijdens pieken in de corona besmetting beduidend minder) sterk toegenomen. Daarnaast neemt ook de diversiteit aan gebruikers toe (denk aan scooters, scootmobielen, maaltijd- en “flits”bezorgers). Dat vraagt om aanvullende maatregelen voor de verkeersveiligheid. Allereerst denken wij aan snelheidsbeperkende maatregelen, voor D66 is leidend: 30 km, tenzij…………   Wij beschouwen de auto als gast in onze gemeente. Vrachtverkeer rijdt niet onnodig door ons dorp. Beide voorbeelden zijn ook een principiële keuze in relatie tot het milieu. Fietsroutes naar de scholen moeten natuurlijk veilig zijn. Kinderen moeten de verkeersregels kennen. Ook moeten er zoveel mogelijk goed verlichte, vrij liggende fietspaden gerealiseerd worden.

Veiligheid

Onze bewoners ervaren Hendrik-Ido-Ambacht als een veilige woonomgeving. Toch denken wij dat meer aandacht voor wijkpreventieteams, buurtapps en meer zichtbare wijkagenten en BOA’s het veiligheidsgevoel zullen versterken. Overlast van jeugd leidt op sommige plaatsen tot een gevoel van onbehagen. Wijkagenten kunnen dat samen met jongerenwerkers proberen te voorkomen en waar nodig ingrijpen.

Wat vinden wij belangrijk

  • Zoveel mogelijk 30 km zones invoeren en die zodanig inrichten met snelheidsremmende maatregelen dat handhaving kan plaatsvinden. Wij denken er o.a. aan om de Achterambachtseweg verkeersluw te maken. Het plaatsen van matrixborden die snelheden aangeven kan hierbij ondersteunend zijn.
  • Bij reconstructies van bestaande en de aanleg van nieuwe wegen en straten moet de hoogste prioriteit worden geven aan vrijliggende, goed verlichte fietspaden.
  • Kinderen van 12 jaar moeten een praktijkexamen afleggen, c.q. een verkeersdiploma behalen.
  • Voldoende en veilige fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelcentra en haltes van het openbaar vervoer zijn nodig.
  • Politie en toezichthouders moeten meer zichtbaar aanwezig zijn op straat. Met de veiligheidscoördinator moet worden gekeken naar de plekken en tijdstippen waar(op) het nodig is meer BOA’s in te zetten.
  • Goedwerkende openbare verlichting, zeker op donkere plekken