Financiën

Algemeen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we behoedzaam en verantwoord omgaan met de financiële huishouding van onze gemeente met een gezonde meerjarenbegroting. We zijn zuinig met belastinggeld en vinden het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven. De publicaties in De Burg van de “begrotingen in één oogopslag” zijn een stap in de goede richting. Het financieel beleid wordt op nut en noodzaak beoordeeld en zorgt voor een houdbaar voorzieningenniveau met een beperkte lokale lastendruk. Dat is goed voor onze inwoners.

Lokale lasten

Houd de lokale lasten en heffingen zo laag mogelijk voor al onze inwoners en ondernemers. Het, waar noodzakelijk, beperkt verhogen van lokale lasten is voor ons het leidend uitgangspunt, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van onze begroting. Derhalve kijkt D66 ieder jaar kritisch hoe de lokale lasten zich ontwikkelen in relatie tot de uitgaven en laten de OZB-lasten in principe niet meer stijgen dan het inflatiepercentage.

Wat vinden wij belangrijk

  • Wij vinden dat we het bestaande structurele begrotingsevenwicht in stand moeten houden
  • Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiek (her)overwogen
  • Enecogelden moeten ten goede komen aan de burgers
  • Om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeentefinanciën transparant zijn
  • Wij vinden dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft