Bestuur

Inleiding

D66 hecht aan democratisch en transparant bestuur. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Door de jaren heen is het aantal bevoegdheden van het college om snel een besluit te kunnen nemen toegenomen. D66 wil daarom inzicht in de delegatie- en mandaatbesluiten om na te gaan of en hoe de balans in de besluitvorming anders kan. Welke bevoegdheden laat de gemeenteraad over aan het college en welke onderdelen moeten eerst de gemeenteraad passeren. Wellicht is dat aanleiding deze besluiten te heroverwegen.

Participatie op alle niveaus

D66 is en blijf voorstander van een zelfstandige, financieel solide gemeente. Wij pleiten voor een bestuur dat dicht bij de inwoners staat, dat maximaal benaderbaar en zichtbaar is. Het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van alle Ambachters vormt daarbij de basis. D66 gelooft dat dit belangrijk is voor de betrokkenheid van de politiek bij ons dorp en het vertrouwen van de burgers in het lokale bestuur. Versterking van de lokale democratie en een transparante, open gemeente vormen belangrijke speerpunten. Ook daarom vinden wij dat de communicatie met en naar de inwoners en de gemeenteraad echt tijdig en beter zou moeten en vooral in duidelijke en klare taal!

Meer naar de wijken

Wat gebeurt er nu echt in de wijken van Hendrik-Ido-Ambacht? We vragen het natuurlijk de wijkwethouder (een vertegenwoordiger vanuit de wijk)! Een wijkwethouder is een aanspreekpunt in een wijk. D66 denkt dat het aanstellen van een wijkwethouder een laagdrempelige manier kan zijn voor inwoners om zich te uiten tegenover de gemeente. Deze wijkwethouders verzamelen alle informatie uit de verschillende wijken. Dat kunnen zowel positieve als negatieve uitingen zijn. De wijkwethouder kan de kloof tussen inwoners en bestuur verkleinen.

Transparantie

D66 gelooft in volksvertegenwoordigers en bestuurders bij wie een open debat en transparante procedures vanzelfsprekend zijn. Verbetering kan komen uit het verder ontwikkelen van de wijkgerichte werkwijze. D66 blijft actief in gesprek, via alle bestaande kanalen, met de wijken over mogelijke wensen en het tonen van betrokkenheid. Samenspraak en inspraak van bewoners moet in het begin van alle ontwikkelprocessen (bijv. bouw of infrastructurele plannen) plaatsvinden. Inspraak van bewoners moet dan wel echte inspraak zijn en er dient ruimte voor tegenspraak te zijn, geen verkapte voorlichtingsbijeenkomst.

Wat vinden wij belangrijk

  • D66 is voorstander van een Raadsprogramma voor de komende periode, in elk geval niet voor een volledig dichtgetimmerd coalitie akkoord. Er moet ruimte zijn voor inbreng van de voltallige raad en nieuwe initiatieven
  • Onderzoek naar wat raad overgedragen heeft aan college (mandaat- en delegatiebesluiten) en mogelijk deze besluiten heroverwegen.
  • Instellen van wijkwethouders, een vertegenwoordiger vanuit de wijk, die een eigen budget krijgt om initiatieven vanuit zijn/haar wijk te realiseren
  • Onze raadsfractie is bereikbaar door het instellen van een maandelijks spreekuur via internetconsultatie
  • Een initiatief om te komen tot een gekozen burgemeester

Drechtsteden en de regio

Met ingang van 1 januari jl. is De Drechtsteden met zijn vele gemeenschappelijke regelingen opgehouden te bestaan. Wel blijft de goed functionerende Sociale Dienst Drechtsteden bestaan. Hendrik-Ido-Ambacht zal, indien daar aanleiding toe is, andere samenwerkingsverbanden moeten blijven zoeken. D66 vindt dat onze gemeente vooral vooraan moet staan als het gaat om economische samenwerking met de regiogemeentes om meer duurzame werkgelegenheid aan te trekken. De Regiodeal is hier een mooi voorbeeld van.
 
De Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid & Jeugd blijven functioneren op Zuid-Holland Zuid niveau. D66 is van mening dat er een beter toezicht op de financiën van deze laatste dienst moet komen. De deelnemers van deze gemeenschappelijk regeling lopen te vaak achter de feiten aan.
Daarnaast dient zeker ook toezicht te worden gehouden op resultaatverantwoording. De situatie in de Jeugdzorg is, zachtjes uitgedrukt, zorgelijk. En dat is helaas niet enkel een kwestie van een tekort aan middelen. Uitbesteding van taken ontslaat de gemeente niet van de verantwoordelijkheid voor zijn eigen inwoners te zorgen.

Wat vinden wij belangrijk

  • Er moet duidelijkheid zijn over het aantal jongeren uit onze gemeente dat voor hulp aangewezen is op de Dienst Jeugdzorg; ook informatie over de soort problematiek en met name de wachtlijsten is nodig.