Voldoende werk en inkomen

De groene economie

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling en groei zijn geen doel op zich, maar staan in dienst van het vergroten van het welbevinden van onze inwoners. We moeten de economie gaan zien als iets dat ten dienste staat van sociale doelen en het beschermen van de planeet.
Niet de economie moet leidend zijn maar gezondheid (fysiek en mentaal). 
 
D66 staat voor inspanningen en investeringen die de positie van achterstandsgroepen verbeteren én die gericht zijn op het in stand houden van bestaande werkgelegenheid en het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Voor zowel lager als hoger opgeleiden, ouwe seunen en nieuwkomers, jongeren en ouderen.
 
Harlingen kent een relatief hoge werkloosheid. Maar het bedrijfsleven heeft ook vacatures die niet vervuld kunnen worden. D66 pleit voor maatregelen die deze onbalans verminderen.
 
D66 denkt dat er voor het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord grote kansen liggen voor een grote groep jongeren en zij-instromers op mbo-niveau. Technici voor de energietransitie, vakmensen voor de isolatie en bouw van woningen. Maar om dat te bereiken zijn grootschalige trajecten nodig van zij-instromers. D66 denkt dat de focus primair zal moeten liggen bij de technische bedrijven en niet in de eerste plaats werkloosheid verminderen of klimaatdoelen halen. Als bedrijven niet de meerwaarde zien van zij-instroominitiatieven (‘wat levert het mij op’ in plaats van ‘het kost alleen maar heel veel tijd en energie’) zullen projecten mislukken en komen klimaat- en bouwdoelen in gevaar.
De klimaatveranderingen stoppen niet bij de gemeentegrenzen, dus zal ook de aanpak de gemeentegrens overstijgen. D66 vindt dat we groter moeten denken, regionaal, liefst provinciaal in samenwerking met ROC’s. 
In het verlengde hiervan pleit D66 voor het bevorderen van de relatie tussen economie en onderwijs door deze portefeuilles bij één wethouder onder te brengen.
 
D66 wil meer gebruikmaken van de unieke kenmerken van Harlingen, de Stad aan het Wad, met een maritiem karakter, een historische uitstraling en een artistieke inslag.
Maritieme ontwikkeling en innovatie en het verblijfs-toerisme zijn speerpunten van een duurzame economische ontwikkeling.
 
De Harlinger zeehaven biedt geweldige mogelijkheden en het verzelfstandigde havenbedrijf moet de ruimte hebben om daar slagvaardig mee om te gaan, binnen de kaders die door de gemeente -als enig aandeelhouder- worden gesteld. D66 staat voor een havenbedrijf dat is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de inwoners van Harlingen. Toegevoegde waarde in de vorm van permanente arbeidsplaatsen en het aanjagen van nieuwe en innovatieve maritieme activiteiten. Inkomsten uit grond uitgifte en havengelden zijn niet voldoende.
 
 
Ook de scheepvaartsector staat voor een grote uitdaging: de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en circulair te worden. D66 pleit voor structurele samenwerking tussen de maritieme partijen in Harlingen: het havenbedrijf, de maritieme academie, de pleziervaart, de bruine vloot en het maritieme bedrijfsleven kunnen gezamenlijk komen tot een Topsector (Maritieme Board) die gefaciliteerd wordt door de overheid. 
 
Een belangrijk deel van het varend erfgoed heeft Harlingen als thuishaven. Corona heeft genadeloos toegeslagen. De inkomstenbron is volledig opgedroogd met risico op achteruitgang en verlies van bijvoorbeeld de bruine vloot. De lokale verbinding met varend erfgoed moet behouden blijven.
 
Voor toeristen is Harlingen veelal een tussenhalte op weg naar de Waddeneilanden. Bij profilering van Harlingen, als aantrekkelijke stad om te recreëren, moet nadruk worden gelegd op zowel ons onroerend als roerend erfgoed (bruine vloot). 
 
D66 wil een gericht beleid waardoor Harlingen voor toeristen een doel op zich kan zijn. 
Tall Ship Races is eens in de vier jaar zo’n doel, maar er zijn meer permanente attracties nodig. Zowel visserij als ecologie en historie bieden mogelijkheden. Daarnaast kan met de vele galerieën, kunstenaars en oude architectuur de stad nog aantrekkelijker worden gemaakt voor een tweede doelgroep. 
 
Bij de realisatie van het havenzwembad heeft D66 de nodige reserves. De investerings- en exploitatiekosten zullen ons inziens hoog zijn. Als de toegang tot het bad niet gratis is zal dit invloed hebben op het gebruik van het bad. Belangrijk is dat realistische en transparante ramingen worden gemaakt voor de totale gemeentelijke lasten van dit zwembad.
 
Er moet breder gekeken worden dan naar Harlingen alleen. Naast Harlingen, Midlum en Wijnaldum als doel op zich pleit D66 ook voor het ontwikkelen van toerisme langs de kuststrook, waarbij Harlingen als uitvalsbasis dient voor de omgeving. 
 
Zo wordt ook toerisme een Topsector die inkomsten genereert voor de stad en voor de betrokken ondernemers én die ook meer werkgelegenheid brengt, ook voor lager opgeleiden.
 
Naast het bevorderen van deze topsectoren staat D66 ook voor de overige ondernemers. Verlaging van de financiële lasten daar waar mogelijk. Een slagvaardig ambtelijk apparaat wat het bedrijfsleven met raad en daad ondersteunt, staat daarbij centraal.

 • Jongeren (jongens en meiden) enthousiast maken voor werk in de bouw en techniek. 
 • Handvaardigheid (weer) onderdeel maken van het lesprogramma op basis en/ of voortgezet onderwijs. Laat kinderen weer timmeren, zagen en solderen op school.
 • Maak maritieme innovatie, greenshipping en maritieme ecologie tot speerpunt
 • Stimuleer upgrade van de Tjerk Hiddes sluizen en speel in op de economische mogelijkheden door de upgrade van het van Harinxmakanaal
 • De haven moet bereikbaar blijven met voldoende diepte van de vaargeulen
 • Creëer een maritieme gouden driehoek: Kenniscentrum- Maritieme academie-bedrijfsleven/overheid (gemeente, Port of Harlingen) 
 • Zoek aansluiting bij Innovation City Drachten en Jachtbouwcentrum Makkum
 • Vergroot de kansen van werkzoekenden bij het vervullen van vacatures
 • Maak een doorstart van Fries Blauw
 • Creëer kunstroute Harlingen en omstreken
 • Verbeter het strand bij de Westerzeedijk
 • Zorg voor meer hotelkamers voor toeristen en zakelijk markt
 • Werk samen met de bruine vloot aan een fonds om de toekomst van de historische charterschepen te waarborgen
 • Leg een watersportplas aan bij Midlum voor suppen, kanoën en beginnend zeilen