Gezonde leefomgeving

Klimaat neutrale maatregelen en energietransitie


In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 55% lager moet liggen ten opzichte van 1990.
 
D66 vindt dat de prioriteit in eerste instantie ligt bij het verminderen van aardgasverbruik. Er komt nog te weinig elektriciteit uit duurzame bronnen. Warmtepompen verhogen het gebruik van elektriciteit en het huidige elektriciteitsnet is nu nog onvoldoende toegerust op deze energietransitie.
Winst voor het milieu en portemonnee is aardgas wat niet verbruikt wordt. De focus moet liggen op isolatie en andere energiebesparende maatregelen. Goede isolatie is de basis voor aardgasvrij wonen in de toekomst. Een actieve rol van de gemeente is van groot belang want de meerderheid van de mensen is geneigd een afwachtende houding aan te nemen. Veel inwoners zien wel het belang, maar de complexiteit en financiën weerhouden de burgers tot het nemen van actie. Het gevoel leeft dat aardgasvrij wonen iets is wat de burger opgelegd krijgt. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente de eerste stappen zet, denk aan:
 
1.     In gesprek gaan met bewoners, welke behoeften en belemmeringen zijn er
2.     Maak goede voorbeelden zichtbaar
3.     Investeer in samenwerkingsverbanden
4.     Maak het voor bewoners minder ingewikkeld, ondersteun bij subsidie- en vergunningsaanvragen
5.     Maak duurzaamheidsleningen bereikbaar en betaalbaar
 
 
D66 pleit voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen voor lang parkeerders die naar de eilanden gaan. Dit project is bij uitstek geschikt om te ontwikkelen als energiecollectief voor bijvoorbeeld de inwoners van de binnenstad die nu door de beperkende maatregelen uit de Welstandnota (beschermd historisch daklandschap) geen of slechts een beperkt aantal zonnepanelen mogen plaatsen.

Klimaat adaptieve maatregelen

Ook in onze provincie ervaren we de veranderingen van het klimaat. Afgelopen zomer waren er heftige buien, extreem en onvoorspelbaar waar ze vielen. Dus niet alleen klimaat neutrale maatregelen, maar ook klimaat adaptieve maatregelen zullen steeds vaker onderdeel van het beleid moeten uitmaken. Het moet duidelijk zijn of de verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners of bij de gemeente. Er kan bijvoorbeeld materiele schade door regenwater in gebouwen vanuit de openbare ruimte ontstaan. Schade door klimaatverandering is steeds vaker onverzekerbaar.
 
D66 pleit voor regenwaterbeleid en daarbij een stresstest voor de gemeente. Welk risico op wateroverlast wordt wel of niet toegestaan en welke maatregelen juist wel of niet. De binnenstad is versteend. Water stroomt dan sneller naar lagergelegen gedeeltes. 

 • Burgerparticipatie is essentieel bij de energietransitie, de burger is een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor bij het slagen van energietransitie
 • Een energie transitieplan -> stappenplan naar energieneutraal zijn in 2050
 • Zonnepanelen boven parkeerterreinen voor lang parkeren en exploiteren als energiecollectief binnenstad, parkeergarages als stedelijke batterij
 • Bewoners stimuleren, zo nodig met subsidie, op eigen terrein klimaat adaptieve maatregelen te nemen: verwijderen verharding, bergen van regenwater in de tuin, afkoppelen hemelwaterafvoer, etc.
 • Aanleggen geveltuintjes, subsidie voor groene daken, regenwaterton
 • Maak duurzaamheid een selectiecriterium bij gemeentelijke aanbestedingen (belangrijker dan prijs)
 • Gemeentelijke voertuigen elektrisch laten rijden
 • Verduurzaam alle gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties
 • Initieer een Energieloket
 • Stimuleer verduurzaming bij het bedrijfsleven, energiebesparing bij alle bedrijven, met minimaal 1,5% per jaar bijvoorbeeld
 • Ontwikkel industrieterrein Oostpoort 3 energieneutraal
 • Plant waar mogelijk extra bomen in binnenstad
 • Plant (fruit)bomen langs wegen op Oostpoort
 • Verstrek duurzaamheidsleningen voor burgers 

Zoutwinning

Buitendijkse zoutwinning kan zorgen voor bodemdaling. Daarom is in de Harlinger binnenstad een meetnet aangelegd. D66 is blij met deze monitoring van onze monumentale binnenstad. Maar er is ook nog een andere kant, namelijk de Waddenzee met unieke wadplaten. Duizenden vogels halen bij de wadplaten eten uit de zeebodem. Daarom moeten de wadplaten 2 maal daags droog liggen. Deze wadplaten dreigen verloren te gaan. Enerzijds door bodemdaling door zoutwinning én anderzijds door stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering.
Ook al is Frisia Zout voor Harlingen van economisch belang, het stoppen met zoutwinning is de meest logische stap om te voorkomen dat het zwarte scenario werkelijkheid wordt.
D66 kiest voor de natuur.

 • Opstellen en vastleggen van criteria voor het stoppen van de zoutwinning. Voor zowel de stad als het wad.

Wonen

Onze mooie stad Harlingen aan zee, vol monumenten in de binnenstad, moet in ere gehouden worden. Ons historisch stadshart is gevoelig voor brand. Door de dichte bebouwing kan een brand snel overslaan. Daarom wil D66 inzetten op brandveiligheid.
 
Op de Voorstraat, Kleine Voorstraat en Grote Bredeplaats bevinden zich meest winkels en horeca. Deze panden moeten een publieksfunctie blijven behouden. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 
Ook in Harlingen is de druk op de woningmarkt hoog. Er staan maar weinig woningen te koop en de vraagprijs wordt overboden. D66 maakt zich zorgen over onze jongeren die zich als starter op de woningmarkt begeven. D66 streeft naar betaalbare woningen voor deze jongeren.
 
Om doorstroming te bevorderen is voldoende aanbod van woningen in de middenhuur noodzakelijk. De gemeente kan de Woningbouwvereniging stimuleren doorstroming van gezinshuizen naar appartementen te bevorderen.

Zelfbewoningsplicht, zodat beleggers het moeilijker krijgen op de woningmarkt. Zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.
 
D66 pleit voor een woningpark op het Spaansen terrein van huizen die voorzien in een behoefte voor onze eigen inwoners, zoals onze jongeren.
D66 ondersteunt andere woonvormen, zoals tiny houses, een knarrenhof.

 • Invoeren opkoopbescherming koopwoningen
 • Duurzaamheidsleningen
 • Gevarieerde, passende en betaalbare woonruimte voor alles doel- en inkomensgroepen
 • Spaansen terrein inrichten met gevarieerd woningaanbod, waaronder in ieder geval woningen bereikbaar voor starters
 • Ontwikkelen lokatie voor tiny houses
 • Fonds voor financiering foto-elektrische dakpannen voor historische panden in de binnenstad
 • Gericht en regelmatig uitvoeren van brandveiligheidsinspecties in de historische binnenstad

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn afhankelijk van vastgoedexploitanten en andere werkgevers en hun huisvesting is nogal eens onveilig en slecht. De uitdaging zit in veilige huisvesting die geen overlast geeft.
D66 wil mogelijkheden onderzoeken naar centrale huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld containerwoningen, zoals ze elders ook wel gebouwd zijn voor studenten.

 • Verantwoorde huisvesting arbeidsmigranten