Voorjaarsdebat 2023

Afgelopen woensdag 19 juli was het voorjaarsdebat, het laatste debat voor de zomervakantie. D66 gaf het college 4 aandachtspunten mee voor komend jaar. Lees hier fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoes woordvoering.

Voorzitter,

Een gemeente waarin iedereen veilig en vrij is en zichtbaar zichzelf kan zijn en bovenal een gemeente van eerlijke kansen. 
Kansen om je eigen potentieel te ontwikkelen via onderwijs, sport en kunst en cultuur.
Ik heb in mijn jeugd die kansen gekregen en benut. En dat heeft mij veel gebracht. Uiteindelijk o.a. naar deze raadszaal. 

Mijn jeugd speelde zich grotendeels af in wat wij nu gek genoeg steevast ‘De Noordelijke Wijken’ noemen, in een context waarin de maand regelmatig net wat langer was dan het huishoudboekje van mijn moeder. Maar via het onderwijs en sport was veel mogelijk, om gestapeld worden en zo kreeg ik de kans om mijn vleugels uit te slaan naar nieuwe bestemmingen…

Ik betwijfel echter of mij dit ook zou zijn gelukt als ik NU was opgegroeid in dezelfde wijken, en op dezelfde scholen want daar is heel veel is veranderd en daar zal mijn woordvoering vandaag dan ook over gaan.

Kansengelijkheid en onderwijssgregatie

Voorzitter,
Gisteravond vond hier een zeer goed bezochte  openbare sessie plaats over het slavernijmonument. Peggy Wijntuin voerde in opdracht van de gemeente de afgelopen periode tientallen gesprekken met inwoners die elk op hun eigen manier een link of interesse hebben voor dit onderwerp. 

Veel van de mensen die zij sprak gaven hetzelfde alarmerende signaal af; 
Groningen lijkt meer en meer een gesegregeerde stad en gemeente te worden waarin zwart en wit, theoretisch en praktisch opgeleiden, arm en rijk elkaar steeds minder tegenkomen. 

En dat voorzitter vindt mijn fractie ontzettend zorgelijk, segregatie,  het staat haaks op onze ambitie om een stad en een gemeente te zijn voor iedereen. Bovendien draagt een gesegregeerde samenleving bij aan onveiligheid, wantrouwen en kansenongelijkheid..

De segregatie op scholen is daarbij mogelijk nog groter dan de segregatie op wijkniveau. Kinderen in onze stad lijken steeds vaker te gaan naar scholen waar ze steeds minder kinderen tegenkomen met een andere achtergrond dan die van henzelf. 

Ook in het coalitieakkoord valt te lezen dat de segregatie toeneemt en dat er gestreefd wordt naar een gemengd leerlingenbestand. De vraag is echter of dat lukt en hoe de onderwijssegregatie zich verder ontwikkelt de komende jaren. 

Mijn fractie ziet graag dat wij als raad in de plannen en de begroting van 2024 en de jaren daarna, veel meer aandacht hiervoor hebben en daarom dienen wij vandaag de motie M16 ‘onderwijssegregatie in kaart’ in. 
We stellen concreet aan uw raad voor om onderwijssegregatie en kansenongelijkheid  te monitoren middels passende effectindicatoren. 
Andere steden zoals Amsterdam doen dit al en het instrumentarium is beschikbaar.

Want het is mooi dat we een maatschappelijk akkoord hebben met onderwijsbesturen, en dat er in de uitvoering van alles gebeurd, waaronder een heel voorzichtig begin van een Rijke Schooldag. Maar of ze ook effect hebben weten we als raad nu niet aangezien we hier niets over bijhouden.

Mijn fractie ziet overigens op meerdere  cruciale ambities graag meer en betere effectindicatoren en wellicht wat minder prestatie-indicatoren. 
Want dat prestatieindocatoren leiden niet zelden vooral tot voor professionals onnodige turflijstjes en andere administratie die ten koste gaat van de uitvoering.

En daarom zijn we mede-indiener van de motie M4 “Als je alles weet” van Student & Stad, die oproept om een aantal prestatie- en effectindicatoren voor jongerenhuisvesting toe te voegen in de doelen voor komend jaar

Voorzitter,

In het rekeningdebat kwam duidelijk naar voren dat er veel taken en opgaven liggen voor onze gemeente, en dat we daarvoor vooralsnog onvoldoende middelen ontvangen vanuit DenHaag.  Wat mijn fractie betreft betekent dat, dat we terughoudend moeten zijn met het naar de gemeente toe trekken van allerlei nieuwe taken

D66 stelt het college daarom voor of af te stappen van het credo 
we doun’t zulf 
en deze in te ruilen voor 
Wie doun’t nait aalmoal zulf, wie doun’t soam

Onze gemeente kan niet alles zelf doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Door ruimte te geven aan onze lokale ondernemers, kunnen zij doen waar ze goed in zijn: zorgen voor mooie diensten en producten en een aantrekkelijk en bruisend Groningen.

Maar de coalitie maakt het nu ondernemers vooral lastig, met extra regels;
– een broodjesverkoopverbod, 
– een horecaverbod en 
– en invoering van een reclamebelasting.

Lokale ondernemers zijn er glashelder over voorzitter; 
zij voelen zich massaal niet gehoord door deze coalitie en hebben regelmatig het gevoel dwars gezeten te worden door een college dat hen niet helpt maar onnodig belast. En dat terwijl ook onze ondernemers worden geconfronteerd met hogere personeelslasten en hoge energiekosten! 

Wat D66 betreft stopt dit college met het pesten van onze ondernemers en geeft zij onze lokale ondernemers weer de ruimte die zij verdienen. 
En daarom dienen wij samen met de VVD en vele andere partijen motie M 22 in, die het college oproept om net als voorgaande jaren, af te zien van de invoering van de reclamebelasting. 

De coalitie laat in verhouding tot hoeveel ze erover praat
nagenoeg weinig zien als het gaat over het herwinnen van de openbare ruimte. 

Ja, we zijn uiteraard blij met een groenere en busvrije Grote Markt en met de aantrekkelijkheid van onze autoluwe binnenstad voorzien van gele stenen i.p.v. asfalt. 
Maar die binnenstadsplannen zijn al jaren oud en gaan terug tot aan het college van 2014.


Het herwinnen openbare ruimte lijkt op dit moment echter aan inflatie onderhevig en dreigt een holle term te worden die vooral dient als melkkoe voor parkeerkosten, reclamebelasting en precario.

Waar blijft het uitvoeringsplan om straten te vergroenen en leefbaarder te maken?
En wanneer zien we, buiten de grote Markt, de  resultaten op straat van deze belastingen die gemeentebreed worden geheven?

We helpen het college graag door het mede-indienen van motie M1 van student en stad die het college oproept om weer meer fietsvlonders te plaatsen die helpen met de transitie op straat en daarmee daadwerkelijk ruimte wordt herwonnen.
Daarmee, voorzitter herwinnen we de openbare ruimte op een snelle en effectieve ruimte. Niet door fietsers te pesten en hun fietsen onaangekondigd massaal te ontvoeren. 

Klimaat en duurzaamheid

Voorzitter, 

Zuid Europa wordt op dit moment hard geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De hitte is daar ondragelijk en ligt boven de 40 graden. En ook wij krijgen hier steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. 

We vragen ons gezien het tempo echt af we onze doelen aangaande klimaat en duurzaamheid wel gaan halen. 
D66 vreest van niet, maar het college maakt ook niet echt inzichtelijk of we al op weg zijn. 
Wij zijn er echt van overtuigd  dat alles en iedereen nodig in de energietransitie. 

Hulp van inwoners, cooperaties en ondernemers: geef ze de ruimte om mee te doen, want we kunnen het als gemeente met de beperkte middelen en beperkte menskrach, niet allemaal zelf. 
Daarom dienen wij de motie M20 “Laat inwoners meehelpen met realiseren van zon op dak” in, die oproept om inwoners de mogelijkheid te geven om zonnepanelen op gemeentelijke daken te realiseren, bijvoorbeeld met de hulp van een energiecoöperaties zoals Grunneger Power. Want ook hier geld als het college dogmatisch blijft vasthouden aan het doel om het allemaal zelf te willen doen, het veel te lang gaat duren. En zeker voor de klimaatcrisis geldt dat er tempo gemaakt moet worden!

Alle reden voor D66 om ook motie M 23 “Zonnecarports” van de VVD mede in te dienen. 
En dat geldt ook voor motie 32 “Duurzame schoolgebouwen” van GroenLinks. Ook die dienen wij met overtuiging mede in. Want we moeten echt een versnelling gaan inzetten als we onze gemeentelijke klimaatdoelen willen gaan halen. 

Wonen

Wat betreft wonen ligt wat ons betreft de focus teveel op nieuwe plannetjes in plaats van gewoon uitvoeren van bestaande plannen waarvan de realisatie nog niet eens is begonnen.
Met name de realisatie van nieuwe woningen in het middensegment schiet vooralsnog niet echt op. Daarom dienen we motie M 25 “Bouwen, Bouwen, bouwen’ van de VVD mede in.

Kunst en cultuur

Dan voorzitter, tenslotte kunst en cultuur, 
want het verontrust ons dat we in de raad het relatief weinig over kunst en cultuur lijken te hebben n.a.v. raadsvoorstellen. 
Zoals ik bij mijn inleiding al aangaf draagt ook het domein van kunst en cultuur voor velen bij aan ontwikkeling en groei. 
Kunst en cultuur zijn wat D66 betreft dan ook onlosmakelijk verbonden met het karakter van onze stad en gemeente!


Groningse Nachtcultuur
Het nachtleven is meer dan alleen een leuk feestje of de volgende dag een kater.
Het is de plek waar nieuwe kunstvormen en subculturen versmelten, het heeft een positieve impact op het vestigingsklimaat & lokale economie maar bovenal brengt het ook grote sociale waarde met zich mee.
Groningen is een levendige stad, met een bruisend karakter, een veelzijdige nachtcultuur en vooral ook; geen sluitingstijden! 
Onze nachtcultuur is met dat alles uniek, maar heeft tot heden nog geen vaste plek gekregen in het beleid. D66 vindt dat het tijd wordt dat Groningen een brede visie ontwikkeld op de nachtcultuur waar de levendigheid en leefbaarheid centraal staan. Een nachtcultuur waar ruimte is voor diversiteit, een veilige omgeving voor een ieder en ruimte voor kruisbestuiving binnen  kunst & cultuur.


Daarom dienen wij de moties M2 en M3 van Student & Stad mede in om dit van de grond te krijgen. 

Shelter City
Verschillende delen van de wereld staan op dit moment bijna letterlijk in vuur en vlam. 
Veel Groningers gaan de komende weken richting Zuid-Frankrijk of Spanje. Maar wie ongeveer dezelfde afstand aflegt naar het ZO komt terecht in de vreselijke oorlog die plaatsvindt in Oekraïne. In de door Rusland bezette gebieden worden op vreselijke wijze mensenrechten geschonden. 
Maar b.v. ook in Syrië, Iran, China, Soedan, Afghanistan en ook Rusland vinden er op grote schaal mensenrechtenschendingen plaats. 


Groningen is een stad die over haar grenzen kijkt. In 2016 zijn we gestart met Shelter City om mensenrechtenverdedigers de kans te bieden om in een veilige omgeving hun belangrijke werk in het kader van bewaken van de mensenrechten uit te kunnen voeren. Hoewel wij hier in Groningen en Nederland vele rechten kennen. Het hebben van rechten is niet vanzelfsprekend!
 
Sinds 2020 heeft Groningen geen Shelter City met mensenrechtenverdedigers gehad, deels door corona. Wat mijn fractie betreft is het weer tijd om onze verantwoordelijkheid op te pakken en te zorgen dat we in 2024 weer rust en ruimte bieden aan een mensenrechtenverdediger, zodat die zijn/haar werk kan uitvoeren in alle vrijheid en veiligheid.

Daarom dienen wij  motie M15 Shelter City in, die het college vraagt om voor 2024 ruimte vrij te maken voor Shelter City.