D66 regelt ontmoetingsplek in Meerstad en Gravenburg

Tijdens de vergadering op 6 maart stemde de raad unaniem voor het voorstel! Ontmoetingsplekken in de wijk, bijvoorbeeld in de vorm van een dorpshuis of buurtkamer, zijn het kloppend hart van een dorp of wijk. Het valt D66 en andere fracties op dat het hier aan ontbreekt in Meerstad en Gravenburg. 

Meerstad verdient meer

Inwoners van Meerstad pleiten al langer voor een accommodatie voor sociale activiteiten en constateren via een ingediende brief dat de nota Sociaal-culturele accommodaties geen betekenis heeft voor Meerstad. Het nieuwe beleid zet in op het faciliteren van bestaande accommodaties, en Meerstad heeft nog geen ontmoetingsplek. En dat terwijl er op dit moment bijna 3.900 mensen wonen en dit aantal in 2028 naar schatting groeit naar 5.500 inwoners. In het wijkkompas is een specifieke behoefte uitgesproken voor een accommodatie waar activiteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Op dit moment vinden activiteiten voor jong en oud buiten plaats, waardoor deze weersafhankelijk zijn. Een structurele oplossing is, ook wat D66 betreft, een belangrijk aandachtspunt voor de uitbreiding van Meerstad. Dorpsbelangen Meerstad onderstreept het belang van een tijdelijke ontmoetingsplek ter overbrugging totdat de nodige accommodaties er zijn en komt met een aantal creatieve voorstellen. 

Gravenburg wil ook graag

Een ontmoetingsplek is ook voor veel Gravenburgers een wens. De Wijkraad heeft deze wens een tijd terug al naar voren gehaald uit een enquête onder de destijds nieuwe wijkbewoners. Sindsdien komt deze wens ook terug in het Wijkkompas in Gravenburg en de 
Held. De bewoners zijn volgens het Wijkkompas tevreden over hun woonomgeving en de wijken maar missen een wijkvoorziening. Er wonen veel jongeren die op dit moment ook geen eigen plek hebben. Ze hopen dat de bouw van de Held 3 hier uiteindelijke een oplossing voor gaat bieden. En in de tussentijd zou het mooi zijn als de Gravenburgers en de wijkraad ergens anders in de buurt terecht zouden kunnen, bijvoorbeeld in het schoolgebouw. 

Een tijdelijke oplossing is noodzakelijk

Zo pleitte Mirjam Gietema tijdens het debat en de raadsvergadering. Eerder sprak de fractie zich al uit over de noodzaak van sportaccommodaties in deze nieuwe wijk. Met het aannemen van dit besluit wordt hier in de uitbreidingsplannen van Meerstad rekening mee gehouden. Dit geldt ook voor sociaal-culturele accommodaties. Maar dat duurt te lang, aldus Mirjam. “Voordat de wijkuitbreiding van Meerstad realiteit is, zijn we minimaal vijf jaar verder.Juist nu er grote vraag is naar ontmoetingsplekken moeten we dit faciliteren.” Hetzelfde geldt voor Gravenburg. Ook daar kan een toekomstige nieuwe wijk, De Held 3, in de behoefte voorzien. “Voor de periode dat er nog geen structurele ontmoetingsplek is, is er tijdelijke een oplossing nodig zodat er een (nieuw) verenigingsleven en wijkcultuur kan ontstaan waar jong en oud ook nu terecht kan voor activiteiten en initiatieven.”

Een duidelijk opdracht voor het college

De raad verzoekt de wethouder(s) om samen met de bewoners(organisaties) van Meerstad en Gravenburg een (tijdelijke) ontmoetingsplek te organiseren die voorziet in de behoefte van de huidige en toekomstige bewoners van deze wijken voor de periode totdat er een structurele gezamenlijke ontmoetingsplek is. De inwoners hebben al verschillende scenario’s voor ogen, wij hopen dat dit op korte termijn al tot mooie uitkomsten zal leiden!