Onze brief aan de verkenner

Onlangs hebben wij een gesprek gehad met de verkenner. Hij stelde ons een aantal vragen, die wij hebben beantwoord met de volgende brief.

Om met onszelf te beginnen, voor D66 Fryslân viel de uitslag tegen. We hebben een zichtbare campagne gevoerd voor vooruitgang. Voor natuurherstel, het aanpakken van klimaatverandering en woningbouw. Helaas heeft de kiezer dat niet beloond met meer zetels. We hebben er zelfs één verloren. Dat trekken we ons aan.
 
We staan nog steeds achter ons programma en zijn dankbaar voor iedereen die op ons heeft gestemd. Vanuit dezelfde visie op de toekomst zullen we proberen te luisteren en ons eerlijke verhaal beter over te brengen. En om nog beter uit te leggen waarom we onvermijdelijke en onuitstelbare keuzes maken, ook als ze moeilijk zijn. Zoals Hans van Mierlo ooit zei: “Ik moet proberen het goed te vertellen.”

Zoals gezegd is het eerst aan de grootste partij, de BBB, om te proberen een nieuw provinciaal bestuur te vormen. Mochten de onderhandelingen voor een coalitie falen dan is D66 Fryslân altijd bereid om op basis van de inhoud mee te praten. We geven graag andere partijen de kans om in te gaan op de rol die zij voor zichzelf zien weggelegd.
 
Bovendien is voor D66 Fryslân minder van belang wie er in een coalitie zou zitten dan wat er wordt afgesproken. Voorop zou moeten staan dat de coalitie het eerlijke verhaal vertelt en keuzes maakt die passen bij onze rechtsstaat en de conclusies van de wetenschap.
 
De kiezer heeft veel verschillende partijen gekozen. Het is voor D66 Fryslân dan ook van belang om de verschillende geluiden in de Staten ook gedurende de periode te horen. Dat vereist ruimte voor partijen in de coalitie om hun eigen accenten te leggen en ruimte voor de oppositie om daadwerkelijk mee te praten.
 
Discussies over de toekomst van Fryslân horen volgens D66 Fryslân niet thuis in achterkamertjes, maar in de Statenzaal. Dat begint overigens met een open en transparant formatieproces, waarbij inwoners kunnen zien wat er wordt gedaan met hun stem. En daar hoort ook bij dat er gezocht wordt naar manieren om inwoners en maatschappelijke organisaties een prominente plek te geven in het gesprek dat wordt gevoerd over de toekomst.

Voor de beantwoording van deze vraag zullen wij u een kopie doen toekomen van het verkiezingsprogramma. We merken op dat er inhoudelijk verschillen zijn in de wijze waarop gedacht wordt over natuurherstel en de toekomst van de landbouw. De inzet van D66 Fryslân om samen met de landbouw toe te werken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en natuurherstel is onveranderd.
 
Een betrouwbare overheid
We delen daarbij graag dat welke keuzes er ook worden gemaakt, Nederland zich zal moeten houden aan de afspraken en wetten die het zelf heeft gemaakt en de gerechtelijke uitspraken die daar het gevolg van zijn. En dat ook Fryslân zich daar aan zal moeten houden. Anders zal het ten koste gaan van de betrouwbaarheid van de overheid en ernstige vertraging opleveren in de grote opgaven waar we voor staan. Het rapport Remkes ‘Wat wel kan’ is daar zeer duidelijk over geweest.

D66 Fryslân zou allereerst de blik willen verbreden van een stabiele meerderheidscoalitie naar andere mogelijkheden. De traditionele wijze waarop een coalitie wordt gevormd, een meerderheidscoalitie, mag geen doel an sich zijn. Het doel zou volgens D66 moeten zijn om een provinciaal bestuur te krijgen dat kan rekenen op steun vanuit de Staten, waar inwoners zich in kunnen herkennen en waar de samenleving beter van wordt. D66 zou vooraf geen beperkingen willen leggen in de manier waarop die doelen worden behaald.

We zijn altijd bereid tot het beantwoorden van verdere vragen.

Met vriendelijke groet,

Danny van der Weijde
D66 Fryslân