D66 Stellingen Kieskompas

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Dijk en Waard in november 2021 kunnen inwoners van beide gemeenten gebruik maken van een Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden.

Over veel stellingen in het Kieskompas heeft D66 een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten over deze stellingen

D66 Dijk en Waard wil dat er wordt gebouwd naar behoefte. Daarom wordt deze behoefte continu bekeken en waar nodig bijgestuurd. Belangrijk is een evenwichtige spreiding van alle segmenten over de gehele gemeente. De eerstkomende jaren wordt nadrukkelijk meer ingezet op sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Daarbij is D66 Dijk en Waard van mening dat minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen moeten zijn. Op deze manier worden wachtlijsten teruggedrongen en vindt een doorstroom op woningmarkt plaats.

D66 Dijk en Waard is van mening dat iedereen recht heeft op een woning, van jong tot oud. Door het tekort aan woningen is het voor elke doelgroep lastig om een woning te vinden. Dit geldt zowel voor onze eigen inwoners als ook voor statushouders. Voor het toekennen van sociale huurwoningen dienen bepaalde groepen geen voorrang te krijgen. In de ogen van D66 Dijk en Waard hebben de eigen inwoners net zo veel recht op een huis als statushouders. Geen van beiden behoort hierin een voorkeurspositie te krijgen.

D66 Dijk en Waard vindt dat de natuur en het groen in het recreatiegebied Geestemerabacht behouden dient te blijven. Grootschalige commerciële activiteiten passen daar niet bij. D66 Dijk en Waard pleit eerder voor een goede balans tussen kleine commerciële activiteiten, zoals horeca, en het behoud van de natuur. Om dit gebied betaalbaar te houden zal de gemeente per inwoner een hogere bijdrage moeten leveren aan het recreatieschap. En dus niet een vorm van entree- of parkeergelden.

Naarmate de coronacrisis vordert denken we steeds meer na over hoe we stap voor stap terug kunnen naar ‘normale’ omgangsvormen. Makkelijk is dat niet. We moeten dit verstandig en zorgvuldig aanpakken. Uiteraard ondersteunen en stimuleren wij het vaccinatieprogramma. Want je hebt het virus niet in de gaten, maar het Corona virus jou wel. En Corona is geen lieverdje.
Een CoronaCheck app kan een goed middel zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar het is ook een vergaand middel met grote risico’s. Wij als D66 Dijk en Waard merken op dat veel horecaondernemers het lastig vinden om als controleur richting de inwoner op te treden. De verantwoordelijdheid om zich te vaccineren ligt nog altijd bij de inwoner! Een strenge handhaving van de coronacheck-app heeft tot gevolg dat ondernemers te maken krijgen met boetes en sluitingen. D66 Dijk en Waard is hier geen voorstander van. Wij zouden veel liever zien het dialoog met de ondernemer wordt aangegaan. Zodat we kunnen kijken welke maatregelen de gemeente kan nemen om de ondernemer te ontlasten. Een ‘strenge’ controle op de CoronaCheckapp is D66 Dijk en Waard geen voorstander van.

D66 Dijk en Waard is van mening dat Dijk en Waard een “niet-vrijblijvend” aanbod moet doen aan bijstandsgerechtigden. Daarmee worden bijstandsgerechtigden verplicht om een tegenprestatie te leveren voor hun bijstandsuitkering.  De verplichting moet wel afgestemd zijn op de mogelijkheden en de persoonlijke omstandigheden van de bijstandontvanger.

D66 Dijk en Waard verwacht veel van het nieuwe vaarbeleid. Of daar meer extra ordehandhavers (BOA’s) voor nodig zijn, dat is dan nog maar de vraag; er zal meer nadruk gelegd worden op handhaving van de regels en gestuurd worden op bewustwording bij inwoners.