Ontwikkelen met kleur en talent

Beeld: eigen

Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, te zorgen dat de scholen onderwijs-achterstanden bij kinderen tegengaan, toe te zien op de leerplicht en huisvesting van het onderwijs: de schoolgebouwen.

Zorg en onderwijs zijn sterk met elkaar verbonden en kunnen elkaar enorm versterken. Daarom vindt D66 dat de gemeente samen met de basisscholen, zorginstellingen en ouder-organisaties de handen ineen moet slaan om elkaar te helpen er te zijn voor de kinderen en jongeren die net wat extra aandacht nodig hebben. En vaak ook hun ouders.

Het inzetten van jeugdprofessionals is een concreet voorbeeld: begeleiders die de vrijheid hebben om ter plekke te bepalen welke hulp even nodig is, en ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders niet van het “kastje naar de muur gestuurd worden”. Hier zijn al pilots voor gestart, maar dit moet volgens D66 verder uitgebreid worden, daarbij uiteraard kijkend naar de ervaringen uit de pilots.Gemeenten moeten naast onderwijs aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Daarbij kunnen integrale kind-centra een belangrijke rol spelen. D66 denkt dat er nog veel winst is te boeken in het vinden van samenwerking tussen scholen en kinderopvang maar denkt bijvoorbeeld ook aan sportclubs, kunst en cultuur, techniek en natuuractiviteiten. Dat is goed voor alle kinderen: een brede ontwikkeling van kleuter tot jongvolwassene. En het ontlast ouders daarbij ook nog eens.

Een van de kerntaken van de gemeente is ook het zorgdragen voor goede en gezonde onderwijshuisvesting. Met de Corona-pandemie vers in het geheugen moet er worden geïnvesteerd in schoolgebouwen. Om dit effectief en efficiënt te doen moet je projecten verder van te voren plannen. Zodat aannemers de tijd hebben om de beste voorstellen te doen en de uitvoering goed voor te bereiden. Voor last minute klussen betaal je namelijk de hoofdprijs. En het voorkomt investeren in verbouwingen die achteraf niet nodig waren geweest. D66 vindt daarom dat de gemeente in samenwerking met de scholen en externe partijen voor een integraal huisvestingsplan voor de komende 20 jaar moet zorgen dat jaarlijks herzien wordt. Zo kun je rekening houden met wat op termijn nodig is, ook gezien de ontwikkeling van leerlingenaantallen. Oh ja…en we denken daarbij ook aan groene schoolpleinen en zoveel mogelijk verduurzaming.

Samen naar school: D66 vindt de kwaliteit van onderwijs van erg groot belang. Dat is uiteraard ten eerste belangrijk voor de kinderen en jongeren zelf en hun familie. Maar ook voor de samenleving. Voor wederzijds begrip van ieders geloof en wereldbeeld En voor de economie. Eigenlijk voor bijna alles.
Dus in plaats van onderwijs voor elke levensovertuiging apart te organiseren, denken we dat dit slimmer dichter bij elkaar kan. Dan kunnen we beter inspelen op het toenemend tekort aan leerkrachten, veranderingen in leerlingen aantallen, veranderingen in de achtergrond van leerlingen, in wat kinderen van nu en straks willen en moeten leren. Daarbij kun je nog steeds aandacht besteden aan geloofsovertuiging. Maar we realiseren ons ook dat het overgrote deel van wat kinderen leren niet geloofsafhankelijk is. Er bestaat geen christelijk rekenen, islamitische grammatica of openbare aardrijkskunde. We vinden dat de gemeente hier een visie op moet ontwikkelen en deze in beleid moet omzetten. Dat zijn we aan onze generaties van nu en in de toekomst verplicht.

D66 wil een rijke schooldag voor kinderen van 0-18 jaar waarin school, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, huiswerkbe-geleiding en gezonde voeding gefaciliteerd worden. De gemeente speelt een aanjagende rol om hier, samen met het onderwijs en andere betrokken organisaties, voor te zorgen.

Jongeren moeten volgens D66 in aanraking komen met een breed scala aan kunstvormen. Dit heeft een impact op hun verdere leven.
Organisaties zoals de bibliotheek, Scala en Welzijn De Wolden hebben de inhoudelijke expertise en moeten hiervoor de financiële
middelen krijgen. Er moet gekeken worden of de gemeente hierbij een coördinerende rol kan spelen. Jongeren moeten structureel betrokken worden bij de ontwikkeling van De Wolden. D66 pleit voor stemrecht vanaf 16 jaar.