Ondernemend

Beeld: onbekend

Beloon de prestatie, deel de welvaart: Een bloeiende economie is het fundament voor onze welvaart en welzijn. ZZP-ers, boeren en een diversiteit aan MKB-bedrijven zorgen voor werk en inkomen en daarnaast zorgen ze voor voorzieningen waar tegelijkertijd ook alle
inwoners en andere organisaties goed gebruik van kunnen maken. Ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor advies, voor het gebruikmaken van het gemeentelijk netwerk, maar ook voor hulp en doorverwijzing bij het verkrijgen van specifieke ondersteuning.

Onze gemeente faciliteert ondernemers om te innoveren. D66 wil dat er een Jaarlijkse Agrarische Innovatieprijs wordt ingesteld om positief innovatief gedrag te belonen. Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en maatschappelijk verantwoord
te innoveren. De gemeente kan dit faciliteren. Stilstand is achteruitgang, dit geldt zeker bij ondernemingen. Daarom wil D66 voort-durende aandacht en ruimte voor innovatie bij onze ondernemingen. Dit willen we bereiken door bijvoorbeeld bij aanbestedingen vanuit de gemeente de nadruk op innovatieve en creatieve oplossingen te leggen. Waar dat mogelijk en verantwoord is zal de gemeente optreden als een klant die als eerste een nieuw product durft aan te schaffen en met de leverancier bekijkt of er verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Start-ups en ZZP-ers zijn de aanjagers van een vernieuwende economie. Meer en meer zien we dat veranderingen snel gaan en de flexibiliteit van werkgelegenheid toeneemt. Ook in onze gemeente, daarom vindt D66 het belangrijk om startende bedrijven en ZZP-ers te helpen waar dat nodig is. Daarbij benut de gemeente de mogelijkheden van reeds aanwezige ondernemers en andere organisaties. Ook denken we dat de gemeente moet kijken naar het loslaten van te starre concepten, denk aan bestemmings-plannen met een te strikte scheiding tussen wonen en werken.
We zien, zeker ook tijdens en na Corona, dat wonen en (thuis)werken meer en meer de norm is geworden. We willen graag nadenken en uitzoeken hoe wonen en werken in de wijk beter samen kunnen gaan. D66 is daarmee voorstander van “ functiemenging” van woon- en werkbestemming. Dit helpt ondernemers bij het aantrekkelijk en vitaal maken van de dorps- en stadscentra.

Hierin past ook de ontwikkeling van wat we “de overgang van Bezit naar Gebruik” noemen. Veel dingen kun je met elkaar delen. Dat voorkomt verspilling en is goedkoper. Carpoolen is uiteraard een bekend voorbeeld. Het past in de overgang naar een duurzame samenleving, het is goed voor onze welvaart en het verhoogt ons welzijn. We willen samen met ondernemers kijken welke mogelijk- heden er al zijn en welke beter benut kunnen worden. Ook willen we verkennen hoe we nieuwe mogelijkheden kunnen aanboren en in samenwerking met ondernemers kunnen realiseren. Voorbeelden: car & (e-)bikesharing, een buurtwasserette, buurtverhuur van gereedschap, van partytenten etc. etc.

De gemeente koopt lokaal in bij gelijke geschiktheid van goederen en diensten. Echter wanneer een bedrijf van buiten onze regio een betere prijs/kwaliteit verhouding biedt, dan krijgt die de voorkeur. Dit is direct in het belang van onze inwoners want meer waar voor je geld en tegelijk fair voor het betere bedrijf.

Innovatie wordt zo beloond en gestimuleerd. Omgekeerd zou het voor een bedrijf uit onze gemeente onrechtvaardig en frustrerend zijn wanneer het in een andere gemeente geen kans krijgt simpelweg omdat het daar geen lokaal bedrijf is. Dit betekent dan wel dat we de beter presterende bedrijven opdrachten gunnen ook wanneer een plaatselijk bedrijf daardoor gepasseerd wordt. Een open lokale economie waar de beste bedrijven de beste kansen hebben stimuleert innovatie en leidt tot een betere dienstverlening aan onze inwoners. Lokaal protectionisme is evenzeer contraproductief als protectionisme tussen landen en nadelig voor onze inwoners.De Wolden is een gemeente met een groot buitengebied. Van oudsher werd het vooral door boeren gebruikt en onderhouden. Nieuwere functies zijn belangrijker geworden zoals recreatie, biodiversiteit en waterberging. Dat vraagt een ander beleid. Landbouwbeleid wordt vooral Europees, Nationaal en Provinciaal vastgesteld, de uitvoering is altijd ergens lokaal en ook in onze gemeente. Drenthe heeft een goede uitgangspositie voor de transitie naar kringlooplandbouw. Het landschap wordt nog aantrekkelijker voor recreatie. Bij de transitie naar een duurzame landbouw willen wij als Drentse gemeente voorop lopen.

D66 is voor een proactieve rol van onze gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de in onze gemeente belangrijke agrarische activiteiten zoals melkvee-houderij met gras- en maisteelt, akkerbouw en natuur- en landschapsbeheer.

Om recreatieondernemers gelijke kansen te geven moet er een registratieplicht voor Airbnb locaties ingevoerd worden. Net zoals
dat met B&B locaties het geval is. Er moet steekproefsgewijs controle op de invordering van toeristenbelasting zijn.

We ondersteunen lokale initiatieven om tot een duurzaam gebruik van ons buitengebied te komen. D66 wil een vast deel van de opbrengst van de toeristenbelasting bestemmen voor de financiering van boereninitiatieven om het buitengebied aantrekkelijker en meer biodivers te maken. Een goede balans tussen landbouw, natuur en milieu is van levensbelang voor iedereen. De teruggang van biodiversiteit met tientallen procenten met name bij bijen en andere insecten is op zijn zachtst gezegd alarmerend, uiteindelijk zijn mensen onderdeel van en dus
afhankelijk van de natuur. Op initiatief van D66 is er in De Wolden een subsidieregeling voor het creëren van bloemrijke akkerranden
gerealiseerd. Een ander voorbeeld is het ecologisch bermbeheer. Stimuleer pilots met de ambitie om de stikstofuitstoot per liter melk, kg vlees en/of eieren aanzienlijk te reduceren.
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mest en urine niet in contact komen met elkaar. Andere doelstellingen waar dit soort pilots op gericht kunnen zijn: Reductie kunstmest op veengrond, reductie chemische bestrijdingsmiddelen, niet kerende
grondbewerking, bodemverbetering, biogas, etc. en natuurlijk circulariteit. Cruciaal voor het schouder aan schouder staan met onze boeren is het ontwikkelen van verdienmodellen waarmee goede boeren de transitie op een financieel gezonde wijze kunnen maken.

D66 zorgt voor aandacht in alle bestuurslagen voor een goed verdienmodel voor de agrarische sector. Waardeer activiteiten van boeren die een maatschappelijk belang opleveren. Inkomsten van de boer uit resultaten die hij (mede) bewerkstelligt en een maatschappelijk belang opleveren gaan maar al te vaak ten koste van zijn productie of efficiency. Concreet gaat het hierbij om zaken als: landschapsbeheer (boswallen), bloemrijke akkerranden (door de boer nu nog vaak als “onkruid” gekwalificeerd), natuurbeheer (nestbescherming, maairegime).Faciliteer nevenactiviteiten welke naast de agrarische functie extra inkomsten kunnen genereren. Denk hierbij aan; boerencamping, opvang van daklozen of anderszins zorgbehoevenden, terras, winkel aan huis, speeltuin, werkvakantie e.d.. Vaak zullen deze activiteiten andere gewenste ontwikkelingen zoals de transitie naar een duurzame landbouw ondersteunen.

D66 zet zich in voor een betere marktpositie voor duurzaam geproduceerde agrarische producten. De geëigende gereedschappen hiervoor, subsidiëring van het goede product
en verdiscontering van de maatschappelijke kosten in de conventionele producten, zullen echter veelal bovenlokaal tot op Europees niveau moeten worden ontwikkeld. Wij zullen hiervoor onze partijgenoten tot in het Europees parlement aansporen en ondersteunen.
De gemeente zal in haar kantine en bij door haar georganiseerde activiteiten duurzaam geproduceerde en vooral streekproducten