Gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend

Albert Haar en Eva Salomé Beeld: Gerrit Boer

D66 vindt het erg belangrijk dat er een gemeentebestuur is van een kwalitatief hoog niveau. Kundige, ervaren en integere bestuurders bepalen in hoge mate hoe succesvol het gemeentebestuur is om ook daadwerkelijk de voorstellen (‘het beleid’) om te zetten in concrete resultaten. Te vaak blijft het bij praten en plannen maken en als plannen tot uitvoering komen, leidt het lang niet altijd tot bevredigende resultaten. De samenleving is complex geworden, ook in gemeenten. Dat betekent zorgdragen voor enerzijds wethouders die voldoen aan vooraf goed beschreven functie-eisen, die voldoende bagage hebben t.a.v. bijvoorbeeld financiën, het sociale domein, huisvesting, cultuur,
ondernemerschap etc. En dat betekent ook investeren in kennis en kunde van de gekozen gemeenteraadsleden, zodat deze een goede tegenmacht zijn voor het College.

D66 vindt het belangrijk dat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor gemeentelijk beleid. De partij wil daarom ook een Raadsakkoord op hoofdlijnen.
D66 vindt dat wethouders zich openlijk moeten vastleggen om 4 jaar te dienen in het college. De afgelopen periode werd de politiek in De Wolden gekenmerkt door een bestuurlijke carrousel. Het volledige college van burgemeester en wethouders werd vervangen.De politiek wordt steeds meer beheerst door de waan van de dag. Impulsief wordt er door partijen en lokale politici gereageerd om maar “punten te scoren” en zogenaamd daadkrachtig over te komen. Een haastig en ondoordacht besluit is dan vaak het gevolg, met de daardoor veroorzaakte onrust, ellende en verspilling.
Regeren is echt vooruitzien en daarom is het ontwikkelen en onderhouden van een visie voor de langere termijn belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om als politieke partij op alle niveaus vertegenwoordigd te zijn. Dan kan een landelijke visie gemeentelijk ondersteund worden. Dat zorgt voor focus op resultaat en “rust in de tent”. Wat komt er op de gemeente af, welke ontwikkelingen zijn er in de verschillende domeinen? D66 vindt daarom dat zowel de gemeenteraad als het college een kring van experts om zich heen moet verzamelen die gevraagd en ongevraagd advies kunnen leveren over ontwikkelingen op die langere termijn. Deze Denktanks kunnen verschillende en wisselende vormen hebben.