Duurzaam leven

Beeld: onbekend

Wonen is een recht. D66 vindt daarom dat woningen gebruikt moeten worden om te wonen, in plaats van de situatie dat het investeringen zijn van beleggers.D66 wil daarom dat een koopwoning minstens 2 jaar bewoond wordt door de koper voordat het verhuurd mag worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe (delen van) wijken moeten koop, (sociale)huur en levensbestendige woningen door elkaar aanwezig zijn. Op deze manier blijven de wijken in sociaal opzicht gemengd, wat ze veiliger en gezelliger maakt. D66 is voorstander van het rap bouwen van nieuwe woningen. In eerst instantie moet dit binnen de bebouwde kom, omdat daar de voorzieningen en openbaar vervoer al aanwezig zijn. In het buitengebied moet het makkelijker worden om een woning in een schuur of deel te mogen bouwen. Er moet een vergunningenstelsel komen om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. De gemeente kan dan vergunningen intrekken
wanneer verhuurders wangedrag vertonen zoals intimideren of discrimineren, of wanneer er illegale praktijken plaatsvinden in hun panden.

De gemeente moet woningcorporaties en ontwikkelaars verplichten een deel van de te bouwen huurwoningen voor midden/lage inkomens betaalbaar te houden, zodat er niet alleen voor hoge inkomens wordt gebouwd.
Wonen is een recht. Voor alle leeftijdsgroepen. Daarbij geeft D66 prioriteit aan de huisvesting van jongeren en starters. Experimenten met tiny houses of erfpachtstelsels als in
Zaanstreek juichen we toe. Wij steunen initiatieven voor een ‘knarrenhof’, huisvesting voor ouderen met een sociale component om zo eenzaamheid tegen te gaan.

Het beleid met betrekking tot Energie (reductie CO2 uitstoot) en Duurzaamheid wordt vooral bovenlokaal vastgesteld, de uitvoering vindt echter altijd ergens lokaal zijn beslag, zo ook in onze gemeente. D66 is voor een proactieve rol van onze gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid t.a.v. voor de in onze gemeente relevante onderdelen zoals m.b.t. energie-besparing, biogas, zon- en windenergie. D66 is voor een nauwe samenwerking met de andere gemeenten, provincie, waterschap en nationale overheid voor een optimale invulling van de uitvoering.

De globale opwarming manifesteert zich al, in de komende decennia is deze niet omkeerbaar. We moeten ons en onze omgeving aanpassen op de veranderende klimaatomstandigheden ofwel klimaat-adaptatie maatregelen nemen. Ook op andere vlakken dan onze energievoorziening moeten stappen gezet worden die het effect van ons handelen op natuur, milieu en leefomgeving
verminderen en dan hebben we het over duurzaamheid in bredere zin.
Duurzaamheid gaat in essentie om circulariteit dat wil zeggen dat er een stabiele situatie ontstaat waarbij er uiteindelijk geen blijvende effecten zijn op het milieu en de natuur. Het gaat om het creëren van kringlopen die zoveel mogelijk gesloten zijn. Als regionaal, provinciaal en landelijk georganiseerde partij kan en zal D66 haar vertegenwoordiging in deze hogere bestuurslagen mobiliseren om ongewenste neveneffecten van het beleid tegen te gaan en waar nodig het beleid aangepast te krijgen.D66 wil een energietransitie die garandeert dat onze gemeente de gevraagde bijdrage realiseert om de gestelde doelen, 70% CO2 reductie in 2030 en geen uitstoot meer in 2040, haalt.
Bij de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) gaat het om draagvlak. En dat draagvlak ontstaat wanneer alle stake-holders baat hebben bij de voorgenomen uitvoerings-maatregelen, onder andere door minstens 70% lokaal eigenaarschap.

D66 wil voorkomen dat door de energie-transitie er een opdeling van de samenleving ontstaat in Heldere en tijdige communicatie
tussen overheid en burger D66 wil een winnaars en verliezers. Dit is naast rechtvaardig tevens cruciaal voor het draagvlak in de hele samenleving. Wonen in het buitengebied zonder uitstoot van CO2 via: Tochtbestrijding en isolatie / lage temperatuur verwarming met warmtepomp en biogas / zonnepanelen, elk dak dat daarvoor
geschikt is, is maximaal belegd. Ons credo is “van het aardgas af”, dus niet “van het gas af”, omdat biogas CO2- arm is en gemakkelijk via het bestaande gasnet kan worden gedistri-bueerd. Renteloze leningen voor rendabele investeringen in CO2 reductie voor elke bewoner / eigenaar.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door energiebesparing, groene elektriciteit en gas op te wekken en/of in te zetten. De gemeente communiceert actief over de initiatieven en bereikte resultaten van zichzelf en anderen. D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar mogelijkheden om te verduurzamen. De
wethouder die ook het afvalbeleid in portefeuille heeft wordt hiermee belast. Wanneer dat nodig is wordt er binnen de ambtelijke organisatie (SWO) voor extra expertise gezorgd.
De gemeente gaat actief op zoek naar kringlopen waar ze een rol in speelt of kan spelen. Denk hierbij aan papier, gft, steen/
beton, elektrische apparaten etc. De drie meest relevante worden geselecteerd en nader in kaart gebracht. Per kringloop wordt onderzocht wat er nog nodig is om de cirkel nog beter te sluiten. De te realiseren verbeteringen worden gerangschikt op belang en haalbaarheid. Voor minstens drie haalbaar geachte verbeteringen wordt een voorstel tot realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd.