Aantrekkelijk en aaneengesloten

Beeld: eigen foto

Een goede en veilige bereikbaarheid is cruciaal voor onze economische, sociale en andere activiteiten. D66 zorgt ervoor dat iedereen voldoende mogelijkheden heeft en houdt om zich veilig en vlot naar een gewenste bestemming en terug te kunnen verplaatsen. Het aantal ongevallen op de gemeentelijke wegen van nu rond de 150 per jaar, waarvan 5 ernstig (met ziekenhuis-opname) en meer dan 1 dodelijk slachtoffer per jaar, vinden we onacceptabel en willen we op zijn minst halveren. Daarvoor willen we ons wegennet, fietspaden en voetpaden in goede staat houden door tijdig en goed onderhoud van zowel de verhardingen als de bermen. Waar dat wenselijk is worden nieuwe wegen, fiets- of voetpaden aangelegd, zoals bij nieuwe woonwijken of uitbreidingen van bedrijfs-terreinen.

Voor gebruikers zijn wegen, fiets- en voetpaden altijd gewenst. Voor aanwonenden, wandelaars en rustzoekenden is dat niet vanzelfsprekend. D66 wil daarom alle belangen goed tegen elkaar afwegen voordat er kostbare en moeilijk omkeerbare besluiten worden genomen. Voor gemotoriseerd snelverkeer moet het gemakkelijk zijn om provinciale- of rijkswegen te gebruiken zodat de gemeen-telijke wegen worden ontlast. Voor alle wegen buiten de bebouwde kom moet een maximumsnelheid van 60 km per uur gelden die beter gehandhaafd wordt, zeker wanneer er meldingen komen dat er te hard wordt gereden. Binnen de bebouwde kom blijft de standaard 30 km per uur.
D66 was tegen een tunnel onder de N375 bij Gijsselte. Nu blijkt dat de kosten miljoenen hoger uit vallen dan ten tijde van de besluit-vorming was voorzien vindt D66 dat dit besluit moet worden teruggedraaid. D66 vindt dat de tunnel bij Gijsselte er niet moet komen om het natuurgebied , waar de Gijsselterweg doorheen loopt, te ontlasten van gemotoriseerd verkeer.

Fietspaden worden afgemaakt, ontbrekende stukken worden op zo kort mogelijke termijn aangelegd, zoals binnen de kom van Echten, Ruinerweg / Echtenseweg tussen rotonde N375 en recreatiepark Van Harte en langs de Weerwilleweg in Koekange.
Met slimme ledverlichting, voorzien van een zonne-paneel met accu die alleen aan gaat wanneer er verkeer is, zorgen we waar dat wenselijk is voor veilig licht en mooi donker. Gemakkelijk en flexibel aan te leggen want er zijn geen kabels nodig.

Van fietspaden die daarvoor in aanmerking lijken te komen willen we onderzoeken hoe die kunnen worden omgebouwd tot veilige fietssnelwegen. Hierbij denken we dan aan verbreding van de paden en het vermijden van gelijkvloerse kruisingen.

Er moet snel een veilige oversteek (fietsbrug) komen over de N48 bij Linde. Het openbaar vervoer willen we op het huidige niveau handhaven zo lang er geen goede alternatieven zijn.
D66 wil lokale initiatieven om tot betere alternatieven voor het huidige openbaar vervoer te komen vanuit de gemeente ondersteunen.

Bermen hebben naast verkeersveiligheid ook een belangrijke functie voor de biodiversiteit. Waar dat goed mogelijk is willen wij de bermen ecologisch beheren wat de flora en fauna, met
name insecten, ten goede komt en helpt bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

De openbare speelruimte in De Wolden is op veel plaatsen toe aan groot onderhoud of vervanging van de speeltoestellen. Samen met de omwonenden/ gebruikers wil D66 dit zo uitvoeren dat de buurt er de komende jaren met veel plezier mee vooruit kan.

Een groot deel van onze inwoners wil liever geen gedrukte ongeadresseerde reclame ontvangen. De inwoners die deze reclame wel op prijs stellen kunnen dit aangeven met een JA-JA sticker op hun brievenbus. Zonder JA-JA sticker ontvang je dan geen gedrukte ongeadresseerde reclame meer, wat goed is tegen verspilling.D66 hecht aan ons cultureel erfgoed. Waar dat zichtbaar is in het landschap of bebouwing willen we dat behouden en ook dat het goed wordt vastgelegd en beschreven zodat iedereen die dat wil daar gemakkelijk kennis van kan nemen. Naast (heel) oude elementen als grafheuvels en kerken verdient ook het jongere erfgoed dat bijvoorbeeld gerelateerd is aan de tweede wereldoorlog of aan de industriële ontwikkeling onze aandacht en bescherming. Vanuit onze historie kunnen we vaststellen waar we nu zijn en bepalen waar we naar toe willen.

D66 vindt dat er in De Wolden de mogelijkheid moet komen om overledenen op een eenvoudige wijze in de natuur te begraven. De wens om in de natuur te worden begraven en daarbij uiteindelijk weinig of geen blijvende veranderingen aan te brengen neemt toe. In De Wolden zijn daarvoor geschikte locaties te vinden zoals in het natuurgebied tussen Echten en Ruinen. D66 wil er graag voor zorgen dat de gemeente in deze behoefte gaat voorzien.