Een groene toekomst voor iedereen

Een mooie, duurzame gemeente voor en samen met alle inwoners.
Onze mooie gemeente met haar unieke ligging tussen Veluwe en IJssel moet een prettige, gezonde en groene leefomgeving bieden voor al haar inwoners. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomstige generaties. Het is belangrijk dat we al het moois in onze gemeente zoals het unieke landschap, de natuur, de biodiversiteit en het groen koesteren. Gelukkig zien steeds meer mensen het belang hiervan in, daarom wil D66 al dit moois niet alleen behouden maar ook versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘WaardeVol Brummen’ waarin het watersysteem toekomstbestendig wordt gemaakt met speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit.

Natuurbelang

D66 onderstreept het natuurbelang ook bij de steeds hernieuwde afweging tussen bestaande natuur en andere bestemmingen. Dit geldt ook voor de nieuwe opgaven met betrekking tot de energietransitie, dit moet elkaar niet uitsluiten maar juist versterken voor een mooie, duurzame gemeente in de toekomst.

Energietransitie

We zitten midden in een van de grootste transities die ons land ooit gekend heeft. De energietransitie raakt ons allemaal; moed, visie en durf – juist lokaal – zijn vereist. Wij zijn het aan onze kinderen verschuldigd hier serieus mee om te gaan. Daarom moeten we iedereen betrekken bij de energietransitie. Het is aan onze generatie om het tij te keren. Het is nu of nooit. Laten we de handschoen oppakken en de kans grijpen.
D66 ziet de RES 1.0 als een goed fundament om verder mee te gaan in de energie­transitie. Als lokale samenleving en samenwerkende gemeenten in de regio moeten we kijken hoe we dit op een juiste manier gaan vormgeven, zodat ook onze gemeente haar steentje bijdraagt. D66 wijst geen enkele hernieuwbare energievorm op voorhand af, maar zal altijd kritisch kijken of een toepassing in onze gemeente mogelijk is. Of het nu zonnepanelen, warmtenetten of windmolens zijn.

Hernieuwbare energie eerlijk verdeeld

Als nieuwe projecten voor hernieuwbare energie worden ontwikkeld is het van het allergrootste belang dat inwoners vanaf het begin worden betrokken. Dat geeft iedereen de kans mee te denken over hoe zonne- en windenergie lokaal kan worden opgewekt zonder controle over eigen omgeving en landschap te verliezen. dat legt de basis om samen te werken aan het duurzaam ontwikkelen van onze dorpen en kernen voor een mooie toekomst zonder dat mensen het gevoel krijgen dat hun omgeving wordt afgepakt en hun landschap door anderen
Iedereen moet financieel kunnen participeren in projecten voor hernieuwbare opwekking van energie. Het kan niet de bedoeling zijn dat slechts een handje vol (buitenlandse) investeerders profiteert van de financiële opbrengsten uit de energietransitie. Energieprojecten leveren eigenlijk altijd een stabiel rendement op en kunnen daarom aantrekkelijk voor inwoners zijn. Daarom staat D66 voor beleid dat bij nieuwe lokale hernieuwbare energieprojecten minimaal 50% in lokaal eigendom moet zijn. Hierbij zien we lokale energiecoöperaties zoals BrummenEnergie als een goede – maar niet als de enige – manier om lokaal eigendom te realiseren.
De warmtetransitie speelt zich af achter onze voordeur. Wie bepaalt hoe wij in de toekomst moeten gaan koken en het huis verwarmen? Brummen zet in op nauwe samenwerking met buurten en buurtgroepen. Dat is geweldig, zolang de inzichten en expertise die daar aanwezig zijn en voorstellen die zij ontwikkelen als serieuze alternatieven worden meegenomen in de Brummense warmtetransitie. Het plan van Eerbeek Zuid voor een overstap op duurzaam gas en waterstof is hier een mooi voorbeeld van.
Daarbij is het belangrijk dat breed wordt gedacht. Wanneer centrale duurzame energievoorziening ontwikkeld moeten worden (voor bedrijfsgebouwen of grote complexen)die niet alleen ten behoeve komt van het gebouw zelf, maar ook van de woningen in de directe omgeving.

Buitengebied: landbouw, natuur en biodiversiteit

Onze buitengebieden beslaan een groot gedeelte van onze gemeente en bestaan uit zeer unieke landschapstypen zoals beschreven door het Landschapsnetwerk Brummen: de Veluwe, de Veluweflank, de Ontginningszone, de Landgoederenzone en de Oeverwal. Het is de reden dat mensen zo graag in onze gemeente willen wonen, werken en recreëren.
De buitengebieden bestaan uit een mix van landbouw en natuur. Voor D66 sluiten deze elkaar niet uit, maar moeten ze elkaar juist versterken. We hebben zowel natuur als landbouw nodig om te leven. D66 onderstreept het belang om tot harmonieus evenwicht tussen beide te komen.
Volgens D66 is een natuurinclusieve landbouwsector de weg naar de toekomst. Wij ondersteunen volledig de initiatieven voor de landbouwtransitie naar een natuur­inclusieve landbouw (NIL). Voor boeren die het voortouw nemen in deze transitie willen we meer ruimte voor functie-uitbreiding zoals kleinschalige horeca of detailhandel.
D66 wil blijven investeren in meer biodiversiteit in de buitengebieden. We blijven de komende jaren investeren in natuurwaarden om de groene ruimte tussen onze dorpen blijvend zeker te stellen. Hierbij moet de nadruk liggen op dieren en plantensoorten die oorspronkelijk voorkomen in onze gemeente.
Wij maken ons zorgen over de grote afname van insecten, waaronder vlinders en bijen. Deze dieren zijn een essentieel deel van ons ecosysteem. We zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de landbouwtransitie om te komen tot nieuw evenwicht tussen landbouw en natuur. Gebruik makend van elkaars kwaliteiten en sterke punten kunnen we het tij keren.

Voorbeeldfunctie

De gemeente moet als overheid een voorbeeldfunctie op zich nemen als het gaat over duurzaamheid. We moeten streven naar een energieneutraal gemeentelijk wagenpark. Hetzelfde geldt voor de gebouwen in eigendom van de gemeente. Het stimuleren van ondernemers die duurzaam en circulair willen ontwikkelen, produceren en bouwen moet standaard worden.

Opvangen van klimaatverandering

Vergroenen moet een belangrijke functie gaan vervullen bij het opvangen van de klimaatverandering. Hierdoor kunnen de gevolgen van de klimaatverandering zoals hittestress lokaal beperkt blijven. Ook regenbuien zullen heviger worden, terwijl periodes van droogte langer zullen worden. Regenwater moet dus zo afgevoerd en opgevangen gaan worden dat lokale overlast wordt voorkomen en het water toch beschikbaar blijft voor droge perioden.

Afval bestaat niet

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Brummen zich nog meer bewust worden van hun afvalstromen en zelf zoveel mogelijk hun eigen verspilling tegengaan. Daarbij moeten we als gemeente niet belerend optreden.

Wat willen wij:

 • D66 wil dat de lusten en de lasten van de energietransitie – zowel qua financiën als ruimtebeslag – eerlijk worden verdeeld.
 • D66 wil niet langer wachten en alle inwoners nu betrekken bij de noodzakelijke energietransitie, zodat er een gedegen fundament voor de toekomst ontstaat.
 • D66 wil dat de plaatsing van (hoge) windturbines afhankelijk gemaakt wordt van de resultaten van een onderzoek op landelijk niveau naar de milieu en gezondheidsrisico’s van deze turbines, in navolging van de uitspraak van de Raad van State.
 • D66 wil dat alle inwoners lokaal de mogelijkheid krijgen om te participeren in de opwekking van hernieuwbare energie door ze er in een vroegtijdig stadium bij te betrekken en te streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij nieuwe hernieuwbare energieprojecten.
 • D66 wil dat op zowel bij inzet van zonne- en windenergie als bij de warmtetransitie de inzichten en expertise in buurten en buurtgroepen en de voorstellen die zij ontwikkelen als serieuze alternatieven worden meegenomen in de Brummense energie- en warmteplannen.
 • D66 wil dat wanneer centrale duurzame energievoorziening ontwikkeld moeten worden voor bedrijfsgebouwen of grote complexen, er ook naar energielevering aan omliggende woningen en bedrijven wordt gekeken.
 • D66 wil dat een routekaart duurzame ontwikkeling wordt opgesteld voor de regio.
 • D66 wil dat samen met de Eerbeekse papierindustrie en transportsector het eerste waterstoftankstation in Oost Nederland wordt ingericht.
 • D66 wil dat de landelijke uitstraling van ons buitengebied behouden blijft voor de toekomst en verder wordt versterkt.
 • D66 wil de natuurinclusieve landbouwsector stimuleren. Voor boeren die het voortouw nemen in deze transitie willen we meer ruimte voor functie-uitbreiding zoals kleinschalige horeca of detailhandel. We willen daarvoor financiële steun zoeken bij provincie en rijk.
 • D66 wil dat de gemeente als verbindende factor optreedt voor agrarische bedrijven in de overgang naar natuurinclusieve landbouw door haar netwerk in te zetten voor deze bedrijven.
 • D66 wil blijven investeren in meer biodiversiteit in de buitengebieden.
 • D66 wil dat de gemeente als overheid een voorbeeldfunctie op zich neemt als het gaat over duurzaamheid door energieneutraliteit na te streven in haar eigen wagenpark en gebouwen, door in te zetten op verdichting van het openbare laadpalennet (inclusief bandenspanningsmeter), door duurzaamheid en circulariteit bij ondernemers te stimuleren en door het laten ontwikkelen van een centrale duurzame energievoorziening.
 • D66 wil natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte.
 • D66 wil parkeerplaatsen en woonwijken vergroenen en waar mogelijk ontstenen, zodat grote hoeveelheden regenwater gemakkelijk weg kunnen lopen.
 • D66 wil dat hemelwater zo worden opgevangen dat lokale overlast wordt voorkomen terwijl het water beschikbaar blijft voor de steeds langere periodes van droogte.
 • D66 wil vergroening van daken en muren stimuleren om hittestress in de bebouwde omgeving tegen te gaan.
 • D66 wil mensen en bedrijven bewust laten worden van hun afvalstromen en ze verleiden hun eigen consumptiepatroon aan te passen.
 • D66 wil dat regionaal de circulaire economie wordt versterkt en gepromoot.