Ontspannen en inspireren

Cultuur, sport en Recreatie en toerisme als bindende factor

Cultuur

D66 vindt dat cultuur en evenementen een belangrijk bindmiddel zijn binnen en tussen de verschillende kernen in de gemeente Brummen. D66 vindt dat de diversiteit in het cultuuraanbod (van harmonie tot de Vogelweide, van de buitenbioscoop tot de kamermuziekconcerten, voor zowel jong en oud) in de verschillende kernen, minstens behouden moet blijven en liefst nog moet worden versterkt. D66 ziet kansen om cultuur en verschillende andere domeinen zoals toerisme, sport en het sociaal domein met elkaar te verbinden. Cultuur en cultuurbeleving is niet alleen het doel, maar kan juist ook als middel worden ingezet om andere doelen te behalen. D66 vindt de bibliotheek en de Culturele Stichting belangrijke culturele aanjagers binnen onze gemeente. Zij doen hierin al het nodige werk, maar kunnen daarin vindbaarder zijn.

Sport

D66 vindt dat sport een belangrijke functie heeft. Voor de gezondheid en het sociaal welbevinden van jong en oud. Hoe meer mensen meedoen hoe beter. In verenigingsverband in groepen of individueel. In het verlengde van de schooldag zien we de samenwerking tussen sport en onderwijs graag geïntensiveerd. De gemeente heeft ook hier een belangrijke faciliterende rol en kan sturen met accommodaties, voorzieningen en subsidies. Ledenaantallen en vrijwilligersinzet staan echter onder druk, met name door het afnemende aantal jeugdigen (dubbele vergrijzing). Heel veel mensen in Brummen beleven ongelofelijk veel plezier aan hun sport, dit willen we behouden.

Recreatie en toerisme

D66 vindt dat de gemeente Brummen haar eigen inwoners en toeristen al veel heeft te bieden. De Veluwe en IJsselvallei, onze landgoederen, faciliteiten voor wandelaars en fietsers op zoek naar authentiek landschap, rust en natuur. D66 vindt dat verdere uitbreiding van recreatie en toerisme kansrijk is, zowel voor de eigen inwoners als de toeristen. Meer toeristen betekent meer werkgelegenheid, kansen voor ondernemers, levendige winkelcentra en beter openbaar vervoer.

Wat willen wij:

 • D66 wil dat cultuur toegankelijk is voor iedereen. Geen bezuinigingen op cultuur.
 • D66 maakt zich sterk om alle culturele activiteiten en het bloeiende verenigingsleven in Brummen in stand te houden en te stimuleren. Wat ons betreft moeten cultuur, sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht achtergrond.
 • D66 wil cultuureducatie op scholen bevorderen en het creatieve talent van kinderen uitdagen en stimuleren. D66 zou graag zien dat scholen en culturele instellingen gezamenlijk cultuuronderwijs ontwikkelen.
 • D66 wil dat de bibliotheek haar rol behoudt als informatieve ontmoetingsplek zonder drempel, ter bevordering van de leescultuur, voor de aanpak van laaggeletterdheid, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en nog veel meer. Dat alles rechtvaardigt ruimere openingstijden en voldoende financiële ondersteuning.
 • D66 wil dat de locaties van de bibliotheek in zowel Brummen als Eerbeek behouden blijven.
 • D66 wil dat sportverenigingen zichzelf samen voorbereiden op de toekomst. Dat kan gaan van gedeelde teams tot fusies of omni-verenigingen. De gemeente moet waar mogelijk ondersteuning bieden bij die keuzes. D66 wil dat de gemeente nadrukkelijk het voortouw neemt om samen met verenigingen de toekomstbestendigheid van accommodaties te onderzoeken op een gezonde financiële basis.
 • D66 wil dat sporten betaalbaar blijft zodat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk kan sporten; oud, jong en zeker onze kinderen
 • D66 wil dat kinderen uit een gezin in armoede volwaardig mee kunnen doen aan sport.
 • D66 wil dat sporten voor iedereen mogelijk is, ook voor mensen met een beperking.
 • D66 wil dat rond en door sporten meer aandacht wordt gegeven aan de mentale weerbaarheid en begeleiding bij psychische problemen.
 • D66 wil meer toiletten in de openbare ruimte om het winkelbezoek en uitgaansleven in de grotere kernen te bevorderen.
 • D66 wil dat we nog meer als gemeente onze trots als het gaat om ons cultureel erfgoed, het prachtige buitengebied en onze landgoederen gaan uitdragen.
 • D66 wil toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het gebied rondom de Veluwe steunen. Eerbeek heeft de potentie om de nieuwe poort van de Veluwe te worden.
 • D66 wil een goede spreiding van kleinschalige en grootschalige recreatieve initiatieven, in balans met de omgeving en passend bij het karakter van de kernen.
 • D66 wil dat er bij nieuwe ontwikkelingen samenspraak met alle betrokken partijen plaatsvindt: investeerders, omwonenden en lokale ondernemers en verenigingen waarbij de gemeente een actieve ondersteunende rol op zich neemt.