Onderwijs, kansen voor iedereen

D66 wil kansen gelijkheid voor iedereen, te beginnen in het onderwijs.

Samenwerking en aansluiting

We willen alle kinderen in de gemeente Brummen een goede start geven en blijvend stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is hiervoor de eerste voorwaarde. Door een goede samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zetten we de belangen van het kind centraal. We zijn trots op de vele uitstekende onderwijsvoorzieningen in onze gemeente en willen die zoveel mogelijk behouden.

Wat willen wij:

  • D66 wil dat kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling van het kind. D66 is er dan ook voorstander van om voor- en vroegschoolse educatie te verbreden naar al onze kinderdagverblijven. Juist om segregatie te voorkomen en keuzemogelijkheid van ouders en verzorgers te vergroten.
  • D66 wil dat er gedeelde locaties van kinderopvang en basisschool in de vorm van integrale kindcentra komen. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van en met elkaar.
  • D66 wil dat elk kind de kans krijgt om mee te doen aan sport, cultuur, muziek en techniek. Scholen moeten nauw samenwerken met de plaatselijke verenigingen, organisaties en instellingen op deze terreinen. Hierbij kun je denken aan de plaatselijke muziekgezelschappen, sportverenigingen, culturele stichting, bibliotheek, de Villa, de dorpsboerderij in Eerbeek en dergelijke. Wij zijn voorstander van een Rijke Schooldag.
  • D66 wil dat op elke school een schoolbibliotheek behouden blijft;
  • D66 wil scholen duurzaam bouwen of verbouwen. Schoolpleinen moeten groene schoolpleinen worden. Wat D66 betreft investeren we in de verduurzaming van schoolgebouwen, zodat onderwijsgeld kan gaan naar onderwijs in plaats van de energierekening.
  • D66 wil dat zorg en onderwijs naadloos in elkaar overgaan door een preventief aanbod te realiseren in de scholen. We willen dat instanties die jeugdhulp bieden, goed met elkaar samenwerken: één gezin, één plan.
  • D66 wil dat elke leerling of student een passende schoolplek heeft, we zetten in op 0 thuiszitters. Hiervoor is een intensievere samenwerkingen met de samenwerkingsverbanden nodig.
  • D66 pleit voor het in stand houden van basisscholen, zolang de leerlingaantallen nog wel voldoende zijn om de kwaliteit van onderwijs overeind te houden.