Ruimte om te leven

In onze gemeente moet iedereen prettig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen.

Wonen

Plezierig wonen en prettig leven gaan hand in hand. Onze gemeente heeft een groene omgeving in een uniek landschap, dat van groot belang is als vestigingsklimaat van zowel mens als bedrijf. Leefbaarheid, landschap, groen en veiligheid zijn de kernwaarden. Dat zorgt vervolgens weer voor een positieve bijdrage aan het geluk van onze inwoners.

Omgeving

Ons bijzondere landschap is zo uitnodigend dat het nieuwe bewoners trekt, waardoor de bevolking vitaal blijft. Ook maakt dat de omgeving aantrekkelijk voor toeristen, en daarmee een bron van inkomsten.
Met de komst van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie is er een unieke kans om vast te leggen hoe wij als gemeente onze woon- en leefomgeving (willen) zien. D66 vindt dat bewoners zelf inspraak hebben in de inrichting van hun woonomgeving en dat de gemeente hen hierin moet ondersteunen en faciliteren.

Ruimte voor Eerbeek

Eerbeek is een historisch samengaan van industrie en wonen. Door de groei van de industrie is er meer aandacht dan ooit nodig voor de balans hierin en de leefbaarheid. Voor D66 is het belangrijk dat we hierin snel maar zorgvuldig doorpakken.

Centrum Brummen

Brummen is een karakteristiek dorp met een lange historie, al in het jaar 794 werd het dorp voor het eerst benoemd in documenten, toen nog Brimnum. Door de mooie ligging tussen Veluwe, IJssel en dicht bij Zutphen zijn er in het verleden vele mooie land- en buitenhuizen ontstaan. D66 vindt het belangrijk dat dit unieke karakter behouden blijft, zonder de eisen van deze tijd uit het oog te verliezen.

Kleine kernen en buitengebied

Onze kleine kernen zijn stuk voor stuk unieke plekken in de gemeente. Of het nu gaat over Empe, Hall, Leuvenheim, Tonden of de buurtschappen Oeken, Voorstonden, Broek, Cortenoever, Coldenhove of Rhienderen allemaal hebben ze hun eigen identiteit in onze mooie gemeente. D66 is groot voorstander van het leefbaar houden van onze kleine kernen.

Wat willen wij:

 • D66 wil een betaalbare en passende woning voor iedereen, met de woonvisie als startpunt.
 • D66 wil dat het bouwen van woningen voor starters en senioren wordt versneld. Hierbij moet het mogelijk zijn om bij een deel van de nieuwe woningen voorrang te geven aan mensen met een duidelijke binding met de gemeente Brummen.
 • D66 wil gemeentelijk beleid voor doorstroming in de woningmarkt. Dan kunnen meer starters een woning huren of kopen. Senioren krijgen zo meer kans om een levensloopbestendige woning te vinden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen.
 • D66 wil een groene omgevingsvisie en omgevingsplan maken het maken met inspraak van alle inwoners.
 • D66 wil bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie bij het invoeren van de omgevingswet vertrouwen opbouwen, eigenaarschap nemen en veel samenwerken. Nu investeren in een gemeenschappelijk proces naar een omgevingsvisie betaalt zich later terug.
 • D66 wil bij voorkeur inbreiden in de kernen maar waar mogelijk ook, passend in het landschap, in het buitengebied bouwen. Zoals duurzame en natuurinclusieve woningbouw. Voor D66 is het van belang dat dit in balans blijft met het tegelijkertijd beschermen van, en investeren in, het landschap en de uitbreiding van natuur.
 • D66 wil ruimte voor nieuwe woonvormen en innovatieve woonconcepten. Deelwoningen, kleinschalige inclusieve gemeenschappelijke woningen etc. Daarbij moet ook ruimte zijn om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) woningbouw mogelijk te maken afgestemd op de lokale behoefte. Er is vaak een grote cohesie in de kleine kernen waar goede ideeën en initiatieven uit voortkomen. Maak hier gebruik van en faciliteer als gemeente.
 • D66 wil dat functieverandering van gebouwen eenvoudiger is: omzetten van kantoren of vrijkomend agrarisch vastgoed naar woonruimte. Om zo b.v. snel in een woning voor spoedzoekers te voorzien. D66 wil dat het eenvoudiger wordt om bestemmingsplannen te verruimen, vergunningstrajecten te vereenvoudigen.
 • D66 wil autoluwe openbare ruimte in woonwijken en autovrije zones rondom scholen.
 • D66 wil veilige fiets- en wandelroutes naar scholen, sportclubs etc. zodat met name jongeren snel zelfstandig kunnen komen en gaan.
 • D66 wil vergroening van speelpleinen bij scholen en extra speelvoorzieningen in de woonomgeving om extra beweging te stimuleren.
 • D66 wil snelle aanpak van het centrum van Brummen en van Eerbeek zodat zij weer uitnodigend worden voor inwoners en bezoeker. Verder moeten de opgestarte plannen om deze centra een nieuwe impuls te geven voortvarend worden uitgevoerd.
 • D66 wil het historisch perspectief van Brummen koesteren. Het Brummens cultuurlandschap, de buitenplaatsen en de kernen zijn daar een essentieel onderdeel van.
 • D66 wil vergroening van dorp en industrie: stappen in de energietransitie en verduurzamen. Warmtenet met reststromen vanuit de industrie daar waar mogelijk. Warmtenetten zijn bijvoorbeeld niet rendabel voor het buitengebied en kleine gemeenschappen. We moeten slim blijven kijken naar innovatieve duurzame oplossingen om ook in onze kleine kernen de energietransitie voorspoedig te laten verlopen.
 • D66 wil dat nieuwe woningen zoveel mogelijk gebouwd worden met grondstoffen die 100% recyclebaar zijn en dus opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden.
 • D66 wil dat het gasnet in Brummen in stand wordt gehouden omdat het niet duidelijk is dat het geen rol meer heeft in de toekomst. Het bestaande gasnet kan een onderdeel zijn van de oplossing voor de warmtevoorziening in het buitengebied, de kleine kernen, en voor wijken die niet geschikt zijn voor warmtenetten of all-electric.
 • D66 wil natuurlijker groen in de woonomgeving. Dat leidt tot betere gezondheid en tot een reductie in zorgkosten. En het levert tegelijk meer biodiversiteit, een prettiger leefklimaat bij hitte, en een bijdrage aan het waterbeheer.
 • D66 wil dat de diverse landschappen en biodiversiteit versterkt worden. De kleine kernen gaan mooi op in ons groene buitengebied, dit moet zo blijven.
 • D66 wil dat verkeersstromen zo vriendelijk en veilig mogelijk zijn. Er moeten goede en veilige verbindingen zijn naar de grote kernen; niet alleen wegen maar ook veilige fietspaden. De wandelaar moet ruim baan krijgen.