Meedoen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor veel mensen is het hebben van werk, betaald of onbetaald, een belangrijke manier om volwaardig lid van de samenleving te kunnen zijn. D66 wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen zich volwaardig lid van de samenleving voelen.

Bied meer maatwerk aan inwoners die hulp nodig hebben om aan werk of dagbesteding te komen

We willen bereiken dat uitstroom naar werk hoger is en dat (parttime) werken loont. Daarbij is vertrouwen, een helder overzicht van regelgeving en maatwerk essentieel voor omscholing, specifieke begeleiding of jobcoaching. De gemeente maakt een breed palet van werkvormen beschikbaar, zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk, gesubsidieerd werk en plaatsingen op regulier werk. Werkende armen zijn vaak buiten beeld in het gemeentelijke minimabeleid, terwijl dit een aanzienlijke groep is. Vooral als er sprake is van kinderen die in armoede opgroeien. We vragen extra aandacht voor deze doelgroepen die maatwerk nodig hebben.

Van bijstand naar werk: meer nadruk op coachen en motiveren

De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat van steeds strengere regels en handhaving mensen niet sneller aan het werk komen. Een uitkering krijgen is een recht en niet een gunst. Aan de andere kant komen er bij rechten ook plichten, zoals het leren van de taal. Daar moet de gemeente dan wel bij helpen uiteraard. We vragen dat de uitvoerders een vriendelijke toon in brieven hanteren en de menselijke maat hanteren bij de handhaving. Flexibele tijd om deel te nemen voor gesprekken en een coachende houding van medewerkers is nodig om mee te denken per persoon. Uit onderzoek van de gemeente Wageningen blijkt dat mensen beter meedoen in de samenleving als zij de ruimte krijgen om naast hun uitkering vrijwilligerswerk te doen. Of door te werken en daar dan een deel van te behouden in plaats van alles te verrekenen met de bijstand. D66 wil daar ook Brummen meer ruimte voor bieden.

Armoedebeleid/schuldhulpverlening: Voorkomen van schulden

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post niet meer durft open te maken bijvoorbeeld. Dat je je rekeningen niet kunt betalen. Dat je het idee hebt dat je er alleen voorstaat. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden, of vertrouwen de overheid niet meer.
Door de nieuwe gemeentelijke taak op het gebied van vroegsignalering moet daar verbetering in komen. D66 wil daarom dat de gemeente samen met partners zich actief en op een laagdrempelige wijze blijft inzetten ter voorkomen van schulden.

Extra aandacht voor kinderen in armoede

Onze kinderen verdienen gelijke kansen, voor kinderen die opgroeien in armoede is dit geen vanzelfsprekendheid. Gezinnen die te maken hebben met armoede, zijn lang niet altijd in beeld bij de gemeente. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals scholen en Team voor Elkaar kinderen in armoede vroeg signaleren. De professionals die om een gezin staan moeten goed op de hoogte zijn van de alle meedoen-regelingen en mogelijkheden. Samenwerking in signalering en ondersteuning is cruciaal zodat kinderen uit een gezin in armoede volwaardig mee kunnen blijven doen aan onderwijs, sport en cultuur.

Kansen voor nieuwkomers

D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer deze nieuwkomers in de gemeente Brummen als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente. Vanaf het moment dat zij in onze gemeente zijn, zijn ze Brummenaar, met dezelfde rechten en plichten als iedereen.

Wat willen wij:

  • D66 wil dat de gemeente en haar partners zoals het UWV, WerkFit, lokale bedrijven en opleidingsinstituten in de regio gericht samenwerken om mensen met een uitkering die in staat zijn te werken, zo snel mogelijk weer betaald werk kunnen vinden.
  • D66 wil dat werkzoekenden die zich bij de gemeente melden op maat voorlichting en training kunnen krijgen over hoe ze hun zoektocht het beste kunnen aanpakken.
  • D66 wil dat onze inwoners zelf de regie moeten kunnen voeren over hun re-integratietraject.
  • D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering worden gestimuleerd tot terugkeer op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door omscholing, via her- of zij-instroom trajecten of met deeltijdbanen.
  • D66 wil dat de gemeente maximaal gebruik maakt van de wettelijk mogelijkheden om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand.
  • D66 wil dat de gemeente de nieuwe taak op het gebied van vroeg-signalering bij
  • D66 wil dat er extra aandacht komt voor kinderen die in armoede moeten opgroeien bij scholen, Team voor Elkaar, professionals en andere betrokkenen door bewustzijn en alertheid op signalen van armoede.
  • D66 wil dat kinderen uit een gezin in armoede volwaardig mee kunnen doen aan onderwijs, sport en cultuur.