Basis op orde

Om goed beleid te kunnen voeren moet de financiële basis op orde zijn. Houdbare overheidsfinanciën zorgen voor een betrouwbare en niet willekeurige overheid. D66 gaat daarbij keuzes maken niet uit de weg. De afgelopen jaren hebben laten zien hoe moeilijk dat is omdat voor de Basis op Orde keuzes soms pijnlijke zijn. Tegelijkertijd moeten we weer beginnen met vooruit te denken over hoe het Brummen van morgen er uit zal gaan zien.

Een transparante begroting

D66 staat voor een transparant gebruik en helder beheer van de financiële middelen van de gemeente. Zo kan iedereen begrijpen wat er in de gemeente omgaat. Houdbare overheidsfinanciën gaan over de keuze om geen geld op te maken dat je niet hebt. Over de keuze om eerlijk te zijn over de gevolgen van de beslissingen die je neemt. Over de keuze om risico’s te vermijden die je niet aankunt. Dat noemt D66 realistisch begroten.

Financieel gezond

Brummen is een kleine gemeente en krijgt de komende jaren waarschijnlijk minder inkomsten uit het Haagse gemeentefonds. De kosten van het sociaal domein zijn de afgelopen jaren gestegen. De verwachting is dat ze dat blijven doen. Die stijgende kosten moet Brummen dus zelf opvangen. In Den Haag pleit D66 voor eerlijker regels, maar in Brummen moeten we nog vooral op onszelf rekenen.
Naast de oplopende kosten en afnemende inkomsten heeft de gemeente nog maar weinig reserves. Er moet hard gespaard worden om die aan te vullen. Bovendien investeert Brummen om de Kerntaken te zekeren. Alleen met de Basis op Orde en de Kerntaken gezekerd kunnen we toegroeien naar een vitale en financieel gezonde gemeente.

Onderwijshuisvesting, groenvoorziening, het sociale domein, wegenonderhoud en de Omgevingswet vallen onder de basistaken van de gemeente. Ook de kosten van de organisatie vallen daar onder. De gemeenteraad heeft in 2020 vier uitgangspunten die vastgesteld om de begroting structureel op orde te brengen:
1. Wat de samenleving zelf kan, nemen wij niet uit handen.
2. We gaan maatschappelijke opgaven samen te lijf.
3. We willen onze basis op orde hebben.
4. Ambities formuleren we alleen als er budget is om ze te kunnen realiseren.

Voor D66 zijn deze vier punten leidend, en dat willen we ook zo houden.

Van Brummen Robuust naar Brummen Vooruit

Onze gemeente is weer stappen aan het zetten om robuust de toekomst in te kunnen gaan en onze positie breed te versterken. Toch is de “Basis op Orde” en de “Kerntaken gezekerd” niet genoeg om de toekomst tegemoet te kunnen treden.
Van Brummen Robuust moeten we weer naar Brummen Vooruit.
Er moeten nieuwe punten op de horizon komen. Over hoe gemeenteraad, college en ambtelijk apparaat samenwerken. Over hoe we ons in Brummen tot elkaar verhouden – van kleine kernen tot dorpen, van inwoners tot industrie. Over hoe Brummen in de regio staat, van CleanTech tot VeluweAlliantie. Over hoe we ons bijzondere landschap met de energietransitie samen op kunnen laten gaan, en over nog veel meer.
D66 realiseert zich dat er de financiële middelen nog niet zijn voor de uitvoering van groots nieuw beleid. Maar we moeten wel weten waar we met Brummen naartoe willen.
Hoe die visie er ook uit zal zien, als kleine gemeente moeten we altijd naar partners willen zoeken die met ons willen samenwerken. Daar hoort bij dat wij op onze beurt hen vooruit proberen helpen met waar wij in onze kleine gemeente goed in zijn.
Vanuit die visie en in samenwerking kunnen we samen breken met oude gewoontes; controle krijgen; inwoners en ondernemers ruimte geven om zelf aan de slag te gaan; en inspelen op kansrijke initiatieven in onze dorpen en kernen zoals woningbouw en duurzaamheid!

Wat willen wij:

  • D66 wil zich inzetten voor een solide financieel beleid door transparant gebruik en helder beheer van de financiële middelen van de gemeente.
  • D66 wil eerst de Basis op Orde brengen en de Kerntaken zekeren door realistisch te begroten. Dit doen we met de volgende financiële spelregels: de begroting sluit structureel; ramingen zijn behoedzaam en reëel; structurele uitgaven worden structureel gedekt; tegenvallers worden binnen programma’s opvangen; afwegingen zijn integraal; bestaand geld voor nieuw beleid; de reservepositie is solide en gebaseerd op de actuele risico’s; wijzigingen van beleid blijven binnen financiële kaders.
  • D66 wil dat er een nieuwe visie op de toekomst van Brummen komt, gemaakt door inwoners, bedrijven, bestuur en onze partners binnen en buiten de gemeente samen. Van Brummen Robuust maken we samen een Brummen Vooruit.