Verslag laatste raadsbesluiten voor het zomerreces

Vier concrete raadsvoorstellen en één motie vreemd aan de orde van de dag vormden gisteravond de basis van de laatste vergaderavond van de gemeenteraad voor het komende zomerreces. Zo stelde de raad unaniem de gemeentelijke jaarstukken over 2021 vast. Dankzij enkele incidentele meevallers is het financiële resultaat positief. De raad besloot wel op voorstel van de CDA-fractie een tekstwijziging vast te stellen, waardoor een bedrag van 672.578 euro niet naar de algemene reserve gaat maar alsnog wordt toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘grondexploitaties’. 

Over de jaarstukken werd uitgebreid gesproken. Naast het genoemde aangenomen amendement, werden nog drie tekstwijzingen voorgesteld. Ook deze hadden betrekking op onderwerpen waarvoor het college voorstelt nu nog geen geld beschikbaar te stellen en deze middelen vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. De PvdA stelde voor om alsnog bedragen die verband houden met de op te stellen cultuurvisie, het versterken van de dienstverlening en overgebleven corona-gelden (de TONK-gelden) beschikbaar te stellen en uit de algemene reserve te houden. Deze voorstellen werden na het raadsdebat en voor de stemming alsnog door deze fractie ingetrokken.

Unanimiteit

Met drie raadsvoorstellen stemde de voltallige gemeenteraad zonder debat in. Zo werd het bestemmingsplan voor het perceel Meidoornlaan 18a en 18b vastgesteld, zodat hier een woonzorgvoorziening met 20 plaatsen voor dementerenden mogelijk is. Ook was er een unaniem akkoord over de jaarstukken 2021 van de Regio Stedendriehoek en de conceptbegroting 2023 van dit samenwerkingsverband. Tot slot werd ook met een ferme hamerslag van de burgemeester besloten de gewijzigde verordening voor de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) vast te stellen. Met deze verandering voldoet de verordening weer aan recente wetgeving en de lokale uitvoeringspraktijk.

Raadsafvaardiging

Het laatste agendapunt betrof een voorstel van de fracties van GroenLinks en D66 om voortvarend werk te maken van deelname van raadsleden aan op te richten adviesraden van gemeenschappelijke regelingen. Omdat dit voorstel niet geagendeerd was, heet dit een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De meeste fracties gaven aan achter de strekking van dit voorstel te staan, maar vonden de formulering te ambitieus. Na enkele aanpassingen van de motie en een toelichting van de burgemeester over het proces en de juridische vertaling, schaarde een ruime meerderheid van de raad zich achter dit voorstel. De raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing gaat in de komende maanden dit onderwerp verder uitwerken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concreet voorstel na de zomer. Duidelijk is dat de Brummense raadsleden het belangrijk vinden om goed aangehaakt te zijn bij gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, VNOG, OVIJ en Cleantech Regio. De besluitenlijst is binnenkort weer te vinden op de pagina van de gemeenteraad.