Vergadering perspectiefnota: 16 juni om 16.00 uur

Donderdagmiddag en -avond 16 juni staat in het teken van het raadsdebat over een aantal belangrijke financieel inhoudelijke documenten. Eén daarvan is de Perspectiefnota 2023. Dit document geeft een doorkijk naar de komende vier jaren. Daarnaast spreekt de Brummense gemeenteraad ook over de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022 en een document met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt. De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn te vinden op deze pagina van de gemeenteraad

Het debat over deze drie documenten vindt plaats op een moment waarop een nieuw gemeentebestuur is aangetreden. Recent hebben vier partijen een coalitieakkoord gesloten en op 30 mei zijn vier wethouders benoemd voor de komende vier jaar. Dit betekent dat ook deze recente bestuurlijke ontwikkeling vermoedelijk verweven zal zijn in het raadsdebat op 16 juni. Daarnaast hebben de raadsleden inmiddels ook kennis van het gemeentelijk (financieel) jaarverslag over 2021, waarover de raad op 23 juni een besluit zal nemen. Reden voor de gemeenteraad om voldoende tijd uit te trekken om met elkaar een goed inhoudelijk debat te voeren. Daarom begint de vergadering om 16.00 uur met de eerste termijnen van de raadsfracties en aansluitend de eerste reacties uit het college. In de avond vindt het vervolg van het debat plaats en de stemming over moties, amendementen en uiteraard de voorliggende raadsvoorstellen. Verwachting is dat voor 23.00 uur het debat is afgerond en de noodzakelijke besluiten zijn genomen.
Naast de behandeling van de financiële documenten neemt de gemeenteraad ook een besluit over een aantal documenten over de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat dan onder andere over de voorlopige jaarstukken 2021, de concept-programmabegroting 2023-2026 en een voorstel voor een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de kazernes in de veiligheidsregio. 

Raadszaal en televisiekanaal

De vergadering is openbaar en iedereen kan deze bijwonen in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergaderstukken, waaronder de beoogde vergaderplanning, zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. Omdat het een besluitvormende vergadering is, wordt deze ook live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. 

Achtergrond perspectiefnota

Het voorstel waarover de gemeenteraad op 16 juni naar verwachting het meest intensief gaat debatteren is dus de Perspectiefnota 2023-2026. De concept-perspectiefnota en alle relevante achtergrondinformatie is te lezen op deze speciale pagina op de gemeentelijke website. De opzet van de perspectiefnota is anders dan gebruikelijk. Het is namelijk voorbereid door het (demissionaire) college tijdens een periode waarin er na de gemeenteraadsverkiezingen werd onderhandeld over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Concreet betekent het dat de perspectiefnota 2023-2026 een beperkte omvang heeft (11 pagina’s) en vooral de huidige financiële uitgangssituatie schetst. De perspectiefnota-zelf bevat dus geen inhoudelijke politieke keuzes/voorstellen.