Speciaal raadsforum over concept-begroting 2023

Na enkele financieel lastige jaren ligt er een conceptbegroting waarbij er volop ruimte is om invulling te geven aan ambities uit het coalitieakkoord. Alleen het vierde jaar van deze meerjarenbegroting (2026) kent vanwege een aangekondigde rijks korting op het gemeentefonds, nog een nadelig saldo. Wat vinden de raadsleden van de door het college gepresenteerde conceptbegroting? En welke vragen hebben zij over het boekwerk, dat in z’n geheel te lezen is op brummen.nl/begroting? Het zijn vragen die vermoedelijk aan bod komen tijdens het speciale begrotingsforum op donderdagavond 6 oktober. Iedereen is van harte welkom deze bijeenkomst in de raadszaal van het Brummense gemeentehuis bij te wonen. Aanvang van de vergadering is 19.00 uur. 

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 20 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur en is live bij te wonen in de raadszaal, maar ook te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep RTV Veluwezoom. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens het begrotingsforum ook over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2022. Met dit document legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, geef dit dan tijdig door aan de raadsgriffier mevrouw Balduk. Zij is bereikbaar via mailadres [email protected] en het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33. De agenda met de bijhorende stukken van het begrotingsforum kunt u raadplegen op deze speciale pagina van de gemeenteraad. Over de concept-programmabegroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op via www.brummen.nl/begroting