Prioriteit voor Monumentenstatus

In onze gemeente schitteren diverse prachtige kerkgebouwen, waarvan sommige reeds de erkenning hebben ontvangen als gemeentelijk of zelfs als rijksmonument. Als lokale D66-fractie zijn we trots op deze erkenning van ons cultureel erfgoed. Echter ontbreken twee lokale kerken, het kerkje aan de D.A. van Vurenstraat in Brummen en het kerkgebouw van de Molukse gemeenschap in Eerbeek, nog op deze lijsten, waardoor ze niet beschermd zijn bij verbouw of sloop.

”Het behoud van lokaal erfgoed is een taak die D66 serieus neemt, als verbindende kracht voor onze gemeenschap. Monumenten verdienen bescherming voor de toekomst.”

Merijn van As – Gemeenteraadslid D66

Als D66-fractie hebben we het voortouw genomen door een motie in te dienen, waarin het college wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het toekennen van een monumentenstatus aan deze betreffende kerken.

Het behoud van ons religieus erfgoed is voor D66 van waarde, niet alleen vanwege de historische betekenis, maar ook vanwege de verbindende culturele waarde die het heeft voor verenigingen en de lokale (geloof)gemeenschap.

In onze bijdrage tijdens de raadsvergadering heeft D66 raadslid Merijn van As benadrukt dat de genoemde kerkgebouwen momenteel onvoldoende beschermd zijn bij voorgenomen verbouwingen of sloop, simpelweg omdat ze niet op een monumentenlijst staan. Dit brengt het risico met zich mee dat ze verloren gaan.

Daarom dringt onze motie er bij het college op aan om spoedig ‘voorbescherming’ voor deze kerkgebouwen te overwegen en een onderzoek te starten naar een gemeentelijke monumentenstatus, met bijzondere prioriteit voor de kerk aan de D.A. van Vuurenstraat, die momenteel te koop staat of reeds verkocht is om die reden onbeschermd is.

Het CDA en de PvdA diende de motie mede in. De motie kreeg unanieme steun vanuit de gemeenteraad. Als lokale D66 fractie zullen we het college actief volgen in de uitvoering van deze motie.

Beeld: D66