Investeer naast een groen en gezond Brummen, ook in een leefbaar en veilig Brummen.

De gemeenteraad heeft op 20 oktober jl. de gemeentebegroting voor het komend jaar vastgesteld. Dit gebeurde als afsluiting van een uitgebreid begrotingsdebat, dat om 16.00 uur van start ging en tot bijna 22.30 uur duurde. Fractievoorzitter van D66, Merijn van As, sprak de volgende tekst uit als 1e termijn tijdens de behandeling. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Ook is de inbreng, met ondertiteling, terug te kijken via de volgende link: https://youtu.be/dYbaGiyfDPo

Inbreng D66 Brummen-Eerbeek bij de Programmabegroting 2023-2026

Voorzitter, de Programmabegroting 2023-2026. 

In mijn bijdrage met betrekking tot deze begroting wil ik mij namens de fractie van D66 richten op de punten waar wij blijvend extra aandacht aan zullen geven, namelijk

naast een gezond en groen Brummen, 

ook een leefbaar en veilig Brummen. 

Allereerst investeren in een gezond en groen Brummen. 
Wij realiseren ons dat zowel de woorden gezond als groen brede begrippen zijn. Voor D66 gaat het hier om een gezonde leefomgeving, zonder vervuilde lucht en met een gezonde leefstijl. 

Er wordt en is hard gewerkt aan de RES 1.0, de Warmtetransitie Visie, een biodiversiteitsplan en een strategie voor klimaatadaptatie. D66 is blij met de toezegging van de wethouder om op korte termijn als gemeente aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Plannen die bijdragen aan een groener Brummen.
En in het najaar staat de actualisatie van het Groenstructuurplan op de agenda. In dit plan wordt onder andere de ambitie om de komende jaren meer bomen te planten uit het coalitieakkoord vertaald. 

Van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO2 op. Met meer bomen komt er dus minder CO2 in de lucht en, dat helpt tegen klimaatverandering. Ook worden onze straten hittebestendiger. 

Deze nog aan te planten bomen zullen ergens geplant moeten worden, wat D66 betreft is het essentieel dat inwoners hierover mee kunnen denken. 

D66 dient vandaag samen met Groenlinks een motie in die het college vraagt om bij het opstellen van de plannen rekening te houden met eventuele wensen van inwoners, als het gaat om waar deze bomen geplant kunnen worden. 

Dan over naar onze motie en amendement die betrekking hebben op een groen Brummen. Allereerst het Fonds Ligt op Groen, waarvan we realiseren dat ons amendement enigszins technisch is. Zowel de motie als ons amendement zal ik kort toelichten. 

Want voorzitter in de bestemmingsreserve duurzaamheid wordt jaarlijks 75K gestort  via de begroting. Met ons amendement blijft deze reserve bestaan. Dan hebben we het LOG-fonds, waar geld gestort door particulieren en ontwikkelaars die huizen bouwen. 

Als D66 vinden wij het belangrijk om dit geld, wat door een groep specifieke inwoners en ontwikkelaars wordt gestort, duidelijk te oormerken. Zo is het ook duidelijk wat met dit geld gebeurd. 

Wij vinden dat ons amendement bijdraagt aan de transparantie van wat er met dit geld gebeurd en voorkomt vertroebeling.  

Voorzitter, 

investeren in een gezond Brummen 

Dat gaat voor D66 ook over goede zorg voor jong en oud. 

En dat begint vroeg. 

Met de inzet op een rijke schooldag, waarin kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur, bibliotheek en jeugd met elkaar verbonden zijn, zo dragen we bij aan een gezonder Brummen met een goede start voor ieder kind. 

Goede zorg is ook er zijn voor inwoners als zij het moeilijk hebben. De inflatie loopt op en energieprijzen rijzen de pan uit. 
Als D66 zijn we blij met de eerste stappen die het college heeft gezet, maar wij vragen ons hardop a

Doen we genoeg? Zutphen stelt een noodfonds in, Doetinchem voert een boodschappen-pas in. Wat kunnen we nog meer doen?

Dan over naar het investeren in een leefbaar en veilig Brummen

Bij investeren in een leefbaar Brummen denkt D66 aan een gebalanceerde mix van woningen, aan voldoende sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. 

D66 is van mening als het gaat om het thema Wonen dat we hard aan de slag zijn.

In de afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe woningen gerealiseerd in de verschillende kernen.

Er is dus met veel plannen gestart die de komende jaren tot uitvoering kunnen komen. 

Brummen blijft de komende jaren flink inzetten op woningen, tot blijdschap van D66. 

En als het gaat om een veilig Brummen denkt D66 een gemeente waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld, criminaliteit en intimidatie.

Voor een leefbare omgeving waar iedereen zich in vrijheid kan bewegen, is veiligheid een voorwaarde. 
En zoals u weet, kan de term veiligheid op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, van jezelf veilig voelen tot jezelf veilig bewegen op de weg.

Hierbij kom ik bij een van onze andere moties. 

De komende jaren worden verschillende wegen heringericht om daarmee de snelheid te beperken en veilige fietsverbindingen te creëren. Op een bepaald stuk binnen onze gemeente, is de situatie in het bijzonder nu wel heel onveilig om je als fietser te begeven. 

We dienen als D66 samen met Lokaal Belang en Groenlinks dan ook een motie in om de situatie voor fietsers en voetgangers te verbeteren om je als fietser of voetganger te begeven.

Dan, Hoe kijkt D66 verder naar de financiële hoofdlijnen van deze begroting?

In de periode 2018-2022 zijn er flinke stappen gezet om de begroting structureel gezonder te krijgen. 

Dat werpt zijn vruchten af. 

De komende jaren verwacht de gemeente Brummen positieve jaarresultaten. 

Voor D66 gelden er onder andere twee uitgangspunten: 

1. de begroting is sluitend en 

2. structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Aan beide voldoet deze begroting. 

Het positieve resultaat wat ik zojuist benoemde, en andere spraken hier al over, ligt wel haaks op het beeld van jaar 2026. 
In dit jaar daalt de gemeentefondsuitkering voor gemeenten fors, zonder dat de Rijksoverheid duidelijkheid geeft hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan. 

D66 deelt het uitgangspunt van het college om 2026 nu niet sluitend te presenteren, maar hebben ook de toezegging in het forum gehoord van de wethouder dat de begroting 
die volgend jaar wordt gepresenteerd voor het jaar 2026 wél sluitend zal zijn.

Voorzitter, 

Ik heb namens onze fractie over willen brengen in onze eerste termijn dat wij als fractie van D66 tevreden zijn over deze begroting, die doordat we de basis beter op orde hebben heeft geleid dat de gemeente de komende jaren positieve cijfers verwacht. 

Om het ook echt te laten gebeuren moeten wij als raad wat D66 betreft vast blijven houden aan onze kaders en uitgangspunten. 

Want door allerlei trends en ontwikkelingen, 
van bedreigingen tot kansen, 
van nieuwe wetgeving tot maatschappelijke veranderingen en crisissen moet de gemeente Brummen blijvend stappen zetten om robuust de toekomst in te gaan en onze positie te versterken.

Door verder te bouwen en te investeren, dan krijgen we ook de toekomst op orde. 

Voor een gezond, groen, leefbaar en veilig Brummen.

Bekijk hier de stemuitslag van onze moties en amendementen.