Agenda voor twee raadsfora op 15 juni

Het wordt een drukke vergaderavond op donderdag 15 juni aanstaande. De gemeenteraadsleden bespreken die avond in totaal 14 raadsvoorstellen. Dit naast een aantal andere onderwerpen die standaard op de agenda van het forum zijn te vinden. De onderwerpen zijn verdeeld over twee verschillende fora. Beide bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats en beginnen om 19 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd bij de fora aanwezig te zijn. Het forum Fysieke Leefomgeving wordt live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep. 

Het raadsforum is de voorbereidende bijeenkomst voor de besluitvormende vergadering van de raad twee weken later. Het forum is ook bij uitstek bedoeld om informatie uit te wisselen en vragen te stellen. Ook inwoners hebben de gelegenheid mee te praten over de voorstellen. Maar ook kunnen zij inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van het forum staat. Inwoners die willen meepraten tijdens het forum kunnen dit vooraf doorgeven aan de griffie van de raad. Doe dit via mailadres [email protected] of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Inhoudelijke voorstellen

Op de agenda van het forum Bestuur staan maar liefst negen (raads)voorstellen. Veel voorstellen hebben te maken met samenwerkingsorganisaties waaraan Brummen deelneemt. Zo bespreekt de raad de opgestelde begroting 2024-2027 van Tribuut en een voorstel voor een gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Veluwe. Over de regionale GGD staan twee voorstellen op de agenda: de conceptbegroting voor 2024 en een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

Drie raadsvoorstellen hebben te maken met het thema veiligheid. Zo bespreekt de raad een voorstel over de jaarstukken 2022 en de begroting 2024-2027 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Maar ook liggen voorstellen op tafel voor extra geld voor noodzakelijke aanpassingen aan de brandweerkazernes in onze gemeente en de oprichting van en deelname aan de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. 

Een ander voorstel van het college aan de raad is het uitbrengen van een (positief) advies over de zendmachtiging voor RTV Veluwzoom als publieke lokale omroep in onze gemeente. Ook komt een nieuw reglement van orde voor de gemeenteraad aan bod. Tot slot bespreken de raadsleden ook de raadsinformatiebrief van het college over de voorgenomen fusie tussen Kindcentrum Sterrenbeek en openbare basisschool Spr@ankel.

Wonen staat centraal bij het forum Fysieke Leefomgeving. In dit forum bespreken de raadsleden de Routekaart Wonen, de doelgroepenverordening en het Woonkader voor de kern Eerbeek. Ook de wijziging van de afvalstoffenverordening prijkt op de agenda van dit forum, evenals een voorstel voor verplaatsing van een benzinestation uit het dorp Brummen naar een locatie bij de N348. Het voorstel voorziet ook in een appartementencomplex op het vrijkomende perceel aan de Zutphensestraat. 

Online en fysiek 

De agenda’s met de achterliggende stukken van beide fora kunt u lezen op deze pagina van de gemeenteraad. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.